Manage smartly
+420 567 309 136
Technická evidence majetku

Technická evidence majetku (TEM)

WTEM - Technická evidence majetku vám zpřehlední kompletní správu hmotného i nehmotného majetku. Jde o program, který vám pomůže řešit povinné účetní odpisy. Samozřejmostí je soulad s platným Českým účetním standardem č. 708. Kompletní správa majetku v jednom programu - to je WTEM - Technická evidence majetku.

Základní funkce modulu

 • Automatická inventarizace pomocí snímače čárových kódů DENSo
 • Program je vybaven celou řadou logických kontrol a vazeb
 • Evidence technického zhodnocení majetku
 • Archiv majetku
 • Odpisový plán, automatické odepisování
 • Spolupráce s programem FIO, NEM II

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Základním evidenčním prvkem jsou karty majetku. Kromě základních údajů specifikujících daný majetek (jednoznačné inv. číslo, popis, oceňovací údaje, technické údaje atd.) je každá karta majetku rozšířena o doplňující informace, např. umístění majetku, rozdělení dle klasifikace, údaje pro odepisování a další údaje umožňující různé třídění majetku např. dle SU, AU či druhu majetku. V pomocných evidencích lze sledovat změny hodnot, pohyb majetku, pořizovací náklady, odpisy a technické zhodnocení. Aplikace obsahuje historii, kde je možné zjistit, jaké změny byly na kartě provedeny a kým. V aplikaci WTEM se ke každému majetku přiřadí doba jeho používání a program si sám vytvoří odpisový plán. Dokáže zaúčtovat odpisy do účetnictví díky vazbě na program WFIO. Pro rychlejší práci s daty jsou zde navíc hromadné operace. Pro pohodlnější a rychlejší pořizování dat je využíváno vazeb do připravených číselníků. Celostátně platné číselníky jsou dodávány již naplněné dle platných legislativních úprav. Jedná se především o číselník klasifikací SKP a CZ-CC, číselník odpisových skupin včetně sazeb a koeficientů a číselník syntetických účtů.

Výhody a přínosy

 • Možnost různých způsobů filtrování dat, řazení informací, seskupování apod.
 • Hromadné opravy, hromadné vyřazení či převedení na jiné umístění nebo hromadný tisk karet
 • Evidence elektronických příloh
 • Možnost provádění inventury a uzávěrky.
 • Přenášení odpisování automaticky do účetnictví a naopak
 • Soulad s Českým standardem č. 708
 • Eviduje technické zhodnocení majetku
 • Tvorba plánu odpisů

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno