Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Je zde nová povinnost pro plátce DPH, vynutí si změnu rozhraní GINISu

Zákonem č. 360/2014 Sb. byl do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vložen paragraf § 101c a další, kterými se stanoví povinnost předkládat tzv. „kontrolní hlášení. Tato povinnost se od 1. 1. 2016 dotkne všech plátců daně v oblasti veřejných rozpočtů. Na zákon navazuje řada dalších dokumentů zveřejněných na webu MF ČR
Nový XML formát zároveň nahradí dosud povinný XML formát týkající se „výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty“ podle § 92a zákona. Považujeme za nutné upozornit na tuto změnu také s ohledem na to, že jsme nuceni změnit rozhraní (56xG, atd.). Změna v metodice se tedy dotkne i dalších programů, které předávají data včetně údajů o daňové evidenci do našeho informačního systému.
 
Označujte správně údaje na dokladech
Tato změna zavede pro všechny tuzemské plátce povinnost předávat informace o detailech daňových dokladů, které mají sloužit k možnosti hledání daňových úniků prostřednictvím „párování“ daňových dokladů v databázi finanční správy.
 
Logicky jsou těmito hlavními údaji (kromě ostatních) DIČ, evidenční číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění. Od 1. 1. 2016 tedy bude velmi záležet na správném zadání všech údajů do evidence a zejména správném označování údajů na vystavených dokladech, aby nemohlo docházet k záměnám při evidenci u příjemce dokladu. Na vzorku daňových dokladů jsme se přesvědčili, že existují výstavci dokladů, kteří na svých dokladech uvádějí i více identifikací a nemusí být vždy jasné, která z identifikací je „evidenční číslo daňového dokladu“ (ECDD).
 
Co zákon stanovuje?
-       povinnost podat kontrolní hlášení – v podstatě předání detailních informací o všech přijatých i vystavených daňových dokladech (§ 101c)
-       náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení – pouze elektronicky na adresu podatelny a ve formátu zveřejněném správcem daně – XML rozhraní (§ 101d)
-       lhůta pro podání kontrolního hlášení, u právnických osob je to měsíc, bez ohledu že zdaňovacím obdobím může být kalendářní čtvrtletí (§ 101e)
-       povinnost podat opravné a následné kontrolní hlášení za zákonem stanovených podmínek (§ 101f)
-       postup při nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením (§ 101g)
-       následky za porušení povinností související s kontrolním hlášením (§ 101h)

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr