Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Výkazy mezi GINIS a IISSP jsou porovnávány automatizovaně

V souvislosti s účinností vyhlášky č. 5/2014 Sb. od 1. 1. 2015 není možné zaslat výkazy FIN 1-04 U a NAR 1-12 U do Integrovaného Informačního Systému Státní Správy části CSÚIS. V důsledku této změny není možné od počátku roku 2015 porovnávat konzistenci výkazů Ekonomických Informačních Systemů (EKIS) OSS oproti datům v IISSP v části RISRE prostřednictvím tzv. srovnávacích reportů, které byly dostupné na portále IISSP v části Rozpočtového Informačního Systému a Realizace plateb (RISRE).
Shodnost dat mezi systémy, ze kterých se výkazy generují, je velmi důležitá. V rámci informačního systému GINIS a jeho napojení na IISSP je několik možných způsobů ověřování shodnosti datové základny mezi systémy. Je možné využit porovnání dat na úrovni jednotlivých rezervací rozpočtu, což je ovšem časově náročnější a tato možnost je spíše primárně určena k podrobné analýze problémů při nekonzistenci dat.

Další možností je využití porovnání stavů rozpočtu a čerpání rozpočtu k určitému datu, což dá jednoznačnou informaci o správné datové základně, ale nezobrazí se ve struktuře zmiňovaných výkazů. Struktura výkazů je jednoznačná a přehledná. Dosažení konzistence dat, je nutnou podmínkou pro možnost uzavření měsíčních období v IISSP, ale také v EKIS.

IISSP02.png
Registr žádostí pro porovnání výkazů

Do modulu Účetní a rozpočtové výstupy (UCR) byla doplněna funkcionalita, která umožňuje generovat výkazy dle vyhlášky č. 5/2014 Sb. se od 1. 1. 2015 z dat informačního systému GINIS, stahovat analogické výkazy z IISSP a automatizovaně je porovnávat. Jedná se o následující výkazy:
  • FIN 1-12 OSS, který se skládá z 3 částí (globální výkaz, rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace a závazné ukazatele státního rozpočtu)
  • NAR 1-12 OSS.
Výkazy obsahují kumulovaná data od začátku roku do požadovaného období a lze je generovat pouze za celá období (měsíce).

Funkcionalita je řízena parametricky, kdy je možné pracovat v editačním režimu, který umožňuje generovat žádosti o stažení výkazů, stažení výkazů a jejich porovnání, nebo v dalším režimu je možné pouze stažené a porovnané výkazy prohlížet.

IISSP01.png
Detail výkazu FIN 1 – 12 U

Hlavní částí je registr výkazů, ve kterém je možné provádět generování žádostí pro stažení výkazů a následné porovnání. Výkazy se vždy generují za finanční místo rok a měsíc. V registru je možné filtrovat dle typu výkazu, stavu a období, za které porovnávané výkazy jsou generovány. Při porovnání výkazů je uživateli zobrazen žurnál, který nese informaci, zda je porovnání bezchybné, případně kolik chyb porovnávané výkazy obsahují.

Při detailním porovnání, se zobrazí okno se specifickou strukturou, dle konkrétního výkazu, kde jsou jednoznačně viditelné stavy položky výkazu v jednotlivých systémech (IS GINIS a IISSP) a případný nesoulad. Je možné zobrazovat pouze rozdílné stavy, případně stavy v IS GINIS, nebo v IISSP.  Veškerá komunikace s IISSP je logována.

Zpracování výkazů z obou systémů probíhá ve velmi krátkém čase. S ohledem na konzistenci dat mezi IS GINIS a IISSP a plynulému průběhu měsíčních uzávěrkových operací, se jedná o velmi přínosnou funkcionalitu.

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr