Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

S novou celostátní evidencí přestupků GINIS počítá. Nahlédněte pod pokličku

Od 1. října 2016 by měla být zřízena celostátní evidence přestupků a poznamenejme, že zatím jen některých. Pokud se evidence ISEP do budoucna osvědčí, dá se očekávat, že se jejich množství časem rozšíří. Ale teď zpátky k tomu, v čem je jasno už dnes. Místo, kam budou muset správní úřady vybrané přestupky zapisovat, nese zkrácené označení ISEP. Vkládání a prohlížení přestupků pak bude probíhat dvěma cestami, a to přes CzechPoint nebo napojením webových aplikací třetích stran. Právě druhá varianta je případ systému GINIS.
CO NA TO GINIS?
Ten se na všechno samozřejmě s předstihem připravuje a nový centrální registr ISEP bude, co se funkcionalit týká, zohledněn hned ve třech modulech: PRR – Přestupkové řízení, PRM – Městská policie a SPR – Správní řízení. V praxi se počítá s ním, že v okamžiku rozhodování o přestupku bude možné z Centrální evidence přestupků načíst evidované přestupky příslušné osoby. Po nabytí právní moci bude možné zapsat údaje o přestupku do ISEP. Obě tyto možnosti se v GINISu napojí přímo, tedy bez CzechPointu.

Pokud vás už nyní zajímá webové rozhraní, přes které se bude do registru ISEP vstupovat, musíme všichni ještě chvíli čekat. A to proto, že nebylo rozhodnuto o dodavateli Centrálního registru přestupků. Do 1. 10. 2016 však bude připraveno testovací prostředí, kterého se bude účastnit i systém GINIS, a moduly PRR a SPR budou mít funkce připraveny.

Pokud jde o modul PRM – Městská policie, sem může zapisovat jenom správní úřad. Když tedy obecní/městská policie uloží blokovou pokutu, bude moci v modulu PRM elektronicky předat tento záznam do modulu PRR nebo SPR správního úřadu, který provede zápis do ISEP.

Možná vás při čtení článku napadlo, jak to bude s jinými registry, které vedle této nově zaváděné evidence již běžně fungují? Například registr řidičů nebo evidence přestupků a správních deliktů v oblasti obchodování s ohroženými druhy? Těchto registrů by se Informační systém evidence přestupků nijak dotknout neměl, mají nadále existovat vedle něj.
 
prestupky.jpg

Jaké přestupky se budou evidovat?
 
 • na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, např. přestupky porušující omezení prodeje, podávání a požívání alkoholických nápojů, návykových látek, tabákových výrobků…,
 • na úseku zemědělství a myslivosti, např. neoprávněný lov zvěře...,
 • na úseku obrany České republiky jako například porušení povinnosti uložené k zabezpečení úkolů civilní obrany…,
 • proti veřejnému pořádku, třeba neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, maření vykázání z obydlí, porušení nočního klidu, znečištění…,
 • proti občanskému soužití, kam spadá například ublížení na cti nebo na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, způsobení újmy pro příslušnost k národnostní menšině nebo pro etnický původ… a
 • proti majetku, například úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou atd.

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
 • Aktualizace software
 • Metodologie
 • Zprávy vlastní
 • Zprávy cizí
 • Řešení
Potvrdit výběr