Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Nároky na zpracování a zveřejňování rozpočtu vzrostou

Ekonomické agendy systému GINIS pomohou uživatelům vyrovnat se s dopady zákona o rozpočtové odpovědnosti a souvisejících právních předpisů.
Jednou z legislativních novinek roku 2018 bude rozšíření povinnosti zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet i pro příspěvkové organizace. Zveřejnění se týká jak návrhu, tak i finální verze schválené zřizovatelem. Zákon č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti a ním související zákony č. 24/2017 a 25/2017 byly vydány 17. ledna 2017. Tyto normy se vztahují k veřejným rozpočtům a jejich úkolem je další zvýšení odpovědnosti státu i zastupitelstev krajů a obcí za zpracování rozpočtů po stránce jejich obsahu, směrem ke snižování zadluženosti a v neposlední řadě i k rozšíření informovanosti veřejnosti.

Přehled do posledního detailu
Stav veřejných financí samozřejmě nemůže žádný informační systém ovlivnit přímo. Záleží především na odpovědném přístupu úředníků a členů zastupitelstev a rad územních samosprávných celků. Platforma GINIS jim však může jejich práci ulehčit. Díky tomu, že v sobě zahrnuje komponenty pro podporu všech činností, které souvisí s tvorbou rozpočtu, elektronickou finanční kontrolou a realizací rozpočtu, včetně podpory zveřejňování v tištěné nebo elektronické formě. 

Obsah a rozsah střednědobého výhledu rozpočtu, návrhu rozpočtu, schváleného rozpočtu rozpočtových úprav není v zákoně jasné stanoven, jde tedy o individuální záležitost. V praxi některé ÚSC schvalují a zveřejňují pouze celková čísla a minimálně soustavu akcí. Je tedy výhodné, aby se již střednědobý výhled rozpočtu a návrh rozpočtu v softwaru sledoval na co největší detail. Navenek se pak může schvalovat libovolný vyšší agregát.

GORDIC podporuje vedení finančních hodnot ve všech modulech v obou platformách v třídění na co největším detailu (rozpočtová skladba, akce, účel). Filozofie zpracování vychází z principu, že snazší je zadat při vzniku požadavku na rozpočet co největší detail začlenění v rozpočtové skladbě a z něj pak lze generovat jakýkoliv vyšší agregát. To platí obdobně i pro střednědobý výhled rozpočtu a návrh rozpočtu.  

Komplexní řešení přináší kontrolu a odpovědnost
Jakou podobu má toto řešení v jednotlivých edicích? GINIS® Standard disponuje soustavou tří modulů, které v návaznosti na sebe plní úlohu evidence a kontroly hospodaření s rozpočtem. Modul SRV (Střednědobý rozpočtový výhled), modul BAR (Balanční modul rozpočtu) a modul ROZ (Pořizovač rozpočtových dokladů). Na tyto moduly pak navazují další, modul EVZ (Evidence veřejných zakázek) a modul SML (Smlouvy). Komplexní řešení umožňuje sledování individuální odpovědnosti za hospodaření s rozpočtem, což může významně ovlivnit pořádek a systém v rozpočtu obce (kraje).

 ginis-standard2.png


GINIS® Express, edice vhodná pro menší subjekty veřejné správy, disponuje soustavou tří modulů, které v návaznosti na sebe plní úlohu evidence a kontroly hospodaření s rozpočtem: moduly RKS (Podpora rozpočtového a kontrolního procesu ve veřejné správě) a SML (Smlouvy) mají jednoduché vazby na modul UCR (Účetnictví a rozpočet), ve kterém se ukládají data návrhu rozpočtu a data schváleného rozpočtu vzniklá ve zmíněných modulech.

ginis-express.png

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr