Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Jednotný ekonomický systém Královéhradeckého kraje

Cílem vybudování jednotného ekonomického informačního systému (JEKIS) bylo zefektivnit řízení krajského úřadu a příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje a zkvalitnit poskytování služeb veřejné správy na všech jeho úrovních. Projekt měl umožnit krajskému úřadu (KÚ) získávat aktuální a detailní ekonomické informace o jednotlivých příspěvkových organizacích, které lze využít pro plánování i řízení.
Informační systém požadoval objednatel integrovat do stávajícího prostředí technologického centra. Projekt přímo navazoval na stávající eGovernment strategie Královéhradeckého kraje a byl financován za podpory Evropské unie a Integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.

JEKIS-na-FB-v7.jpg

 

22 systémů do jednoho

Na základě veřejné zakázky „Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje“ se dodavatelem stala společnost GORDIC. Celý projekt byl rozdělen do dvou etap. První byla zahájena v dubnu 2015 a dokončena na konci téhož roku. Etapa zahrnovala důkladnou předimplementační analýzu, která se dotkla samotného KÚ i všech 129 příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem (působících ve školství, sociálních službách, kultuře, zdravotnictví a dalších oblastech). Zde bylo do té doby využíváno 22 různých informačních systémů.

V průběhu analýzy došlo ke zmapování současného prostředí, procesů i způsobů řešení zpracování, oběhu a vyřizování ekonomických dokladů a dokumentů v organizacích. Zjištěné skutečnosti sloužily jako podklad pro optimalizaci celého řešení. Analýza se konkrétně týkala základních i ekonomických informací, personálního zabezpečení v oblasti ekonomických agend, používaných bankovních účtů, účetního deníku, pokladen i HW a SW vybavení.

Jako základ řešení využil GORDIC svoji softwarovou platformu GINIS. Pro JEKIS, naimplementovaný v technologickém centru, je využíváno jádro GINIS a dále subsystémy Ekonomika a Interface. Systém zajišťuje komplexně správu ekonomických procesů pro zmiňovaných 129 příspěvkových organizací dislokovaných na 181 pracovištích i pro samotný krajský úřad. Kromě analýzy, rozšíření HW technologického centra, dodávky licencí a instalace samotných softwarových produktů zahrnovala první etapa projektu i migraci dat, implementaci a spuštění produkčního provozu pro pilotní skupinu 20 organizací.

Druhá etapa projektu byla realizována v roce 2016. Byla při ní dokončena implementace a ke spuštění produkčního provozu již došlo i ve všech zbývajících organizacích, KÚ nevyjímaje. Po proškolení administrátorů a uživatelů proběhly zátěžové, akceptační a bezpečnostní testy.
 

Masivní integrace i jednotná metodika

K 1. 1. 2017 se již datuje zahájení produktivního provozu ve všech organizacích. Nahrazení široké škály původních systémů řadu procesů zjednodušilo. Přispěla k tomu i vytvořená vazba na aplikace třetích stran, konkrétně na oblasti majetku, datového skladu a speciální evidence. S využitím integrační platformy bylo dosaženo propojení JEKIS také s celostátními systémy, jako jsou ISZR, ISIR, Registr nespolehlivých plátců DPH, IISP, ARES, ISDS, ISRS, atd.

Zefektivnění práce například v agendách účetnictví, rozpočet, výkaznictví, objednávky, kniha došlých faktur, evidence smluv, sklady, pohledávky a v celé řadě dalších. K nim byla zároveň zpracována jednotná metodika použití systému vycházející ze základní implementační metodiky s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých organizací. Nastaveny byly konkrétní a přesné postupy, procesy, činnosti odborů, oddělení i jednotlivých pracovníků.


Kontrolní procesy nastaveny

Pro příspěvkové organizace byla vypracována ve spolupráci s KÚ jednotná účetní analytika. Díky tomu je možné sledovat a porovnávat hospodaření jednotlivých organizací. Dále došlo ke sjednocení výstupních sestav a zavedení elektronického oběhu dokumentů krajského úřadu včetně schvalovacích procesů pro řídící kontrolu.

Součástí projektu byla i série odborných workshopů, při kterých bylo proškoleno více než 500 uživatelů. Samostatně pak probíhalo školení administrátorů JEKIS. V této souvislosti je třeba poděkovat celému vedení projektu na straně KÚ za kvalitní součinnost nutnou pro úspěšnou realizaci projektu i všem zainteresovaným pracovníkům, kteří si museli osvojit práci v prostředí nových aplikací.

I jejich zásluhou se podařilo uvést do provozu jednotný systém, který splňuje veškeré vymezené požadavky napříč organizacemi kraje a agregovat jejich jednotně strukturovaná data díky funkčnímu procesu kontrol a hlášení. Taková data se mohou stát cenným podkladem pro plány dalšího rozvoje a zvyšování efektivity fungování kraje.

 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr