Manage smartly
+420 567 309 136

Informační systémy GORDIC na MO ČR patří mezi klíčové systémy resortu

Společnost GORDIC působí na Ministerstvu obrany České republiky od devadesátých let. Její komerční softwarová řešení, která resortu obrany dodává, podporuje a za provozu průběžně periodicky modernizuje, jsou mezi odbornou veřejností považovány za příklad bezproblémových spolehlivých systémů, o nichž není třeba mnoho mluvit.
Společnost GORDIC působí na Ministerstvu obrany České republiky od devadesátých let. Její komerční softwarová řešení, která resortu obrany dodává, podporuje a za provozu průběžně periodicky modernizuje, jsou mezi odbornou veřejností považovány za příklad bezproblémových spolehlivých systémů, o nichž není třeba mnoho mluvit. Konkrétně se jedná o tyto klíčové informační systémy resortu MO: Finanční informační systém (FIS), řešící především účetnictví, rozpočet a další související ekonomické agendy MO, Informační systém o službě a personálu (ISSP), řešící problematiku personalistiky a mezd a Elektronickou spisovou službu (ESSS) pro řízení oběhu dokumentů v celém resortu MO v čele s portálem Intranet manažerských informací (IMI MO).
 
Ke všem systémů jsou poskytovány služby komplexní podpory, zahrnující dodávky metodických produktů, služby v oblasti vzdělávání (školení, konzultace), podpory provozu (hot-line) a asistenční služby.
 
Finanční informační systém (FIS)
Finanční informační systém zabezpečuje pro resort obrany zpracování a kompletní vedení ekonomických agend včetně finančního účetnictví, rozpočtu, hotovostní i bezhotovostních operací, smluv, evidence majetku, akvizičního procesu, nákladového účetnictví a controllingu, nástrojů finanční kontroly, atd. Systém každý rok spravuje rozpočtové zdroje kapitoly MO v objemu cca 42 miliard Kč. Jen v roce 2013 bylo v systému provedeno 6 milionů účetních operací.  Rozpočet a jeho čerpání jsou přísně provázány, systém důsledně hlídá rozpočtové krytí a oprávněnost plateb. Integrovaný systém řízení disponibility finančních zdrojů umožňuje řízení cash flow. Součástí firmou dodaných služeb je rovněž Identity Management – jednotná autentizace, autorizace a audit. Toto řešení na platformě produktů CA - IDM/RCM výrazně zvyšuje bezpečnost provozu FIS.

Schéma FIS
 
Informační systém o službě a personálu (ISSP)
Informační systém o službě a personálu je procesní systém orientovaný za zabezpečení funkcionality v oblasti systemizace, personalistiky a zpracování a výplaty osobních finančních náležitostí, zákonných odvodů a dalších souvisejících plateb včetně zajištění finanční kontroly v oblasti osobních výdajů, sledování nákladovosti atd. Systém zpracuje každý měsíc výdaje v objemu 1,4 miliardy Kč. Zabezpečuje sběr, přenos, zpracování, analýzy a výstupy informací o současných, minulých i budoucích lidských zdrojích. Podporuje automatizaci procesů i kontrolní činnosti. Prostřednictvím ISSP jsou vypláceny náležitosti více než 30 tisícům zaměstnanců resortu MO. Systém měsíčně zpracuje v průměru přes 13 tisíc personálních a mzdových dokladů a realizuje za měsíc cca 45 tisíc plateb. Je integrován s dalšími systémy resortu, komunikuje online se systémem státní pokladny a zajišťuje údaje pro externí subjekty, kterým ministerstvo povinně poskytuje výstupy (ČSÚ, ČSSZ, FÚ, ÚZIS, orgány EU), Stejně jako u FIS se jedná o systém s vysokými nároky na preciznost zpracování a spolehlivost řešení nutnou pro prakticky nepřerušovaný chod systému.

Systém elektronické spisové služby
Elektronický systém spisové služby (ESSS) byl resortem MO pořízen na základě veřejné soutěže z roku 2012, ve kterém zvítězila společnost GORDIC se svým řešením GINIS DRMS (Document record management system). Systém je nyní připravován k nasazení náhradou za dříve provozovaný systém ASAS od stejného dodavatele. ESSS jako modernější náhrada ASAS řeší veškerou oblast řízení dokumentů od jejich příjmu nebo vzniku dokumentu přes celý proces vyřizování až po uložení do spisovny a tvorbu skartačních návrhů. I zde je velmi důležitým prvkem projektu kompaktní metodika, která se stala základem pro vybudování velice efektivního systému. Jedná se zejména o striktní vydefinování základních pojmů, jejich souvztažnosti a logických vazeb a také stanovení jednoznačných vazeb na subjekty. ESSS disponuje vlastním úložištěm elektronických dokumentů, včetně obrazových či zvukových záznamů. Tyto uložené soubory lze následně strukturovaně zpracovávat, vyhledávat, třídit, prohlížet atp.  Řešení také podporuje plně fulltextové vyhledávání podle obsahu uložených elektronických dokumentů.
 
Schéma oběhu neutajovaných dokumentů v rámci MO ČR
Klíčové informační systémy GINIS v resortu MO jako celek nabízí unikátní propojení Elektronické spisové služby s evidencí a zpracováním ekonomických dokladů (FIS), úkolů vytvořených na základě evidovaného dokumentu, propojení s personálními údaji (ISSP) a ostatních agend díky společnému workflow. Uživatel tím získává pohled na řízení dokumentů ve zcela jiné dimenzi a informační hodnota celého systému tím řádově vzrůstá (např. vzájemné vazby evidenčně nesourodých dokumentů: rozpočet - smlouva - faktura – bankovní výpis – účetní zápis – běžná písemnost – stížnost – telefonický dotaz žadatele – interní úkolový list).
 
Kdo chce řídit, musí vědět
Klíčové informační systémy se značkou GORDIC splňují požadavky vysoké bezpečnosti a jsou projektovány jako otevřená řešení. Pomocí univerzálního XRG rozhraní umožňují výměnu dat s jinými systémy v organizaci (prostřednictvím standardizovaného formátu XML) a podporují současné nejnovější trendy, jako jsou plná podpora elektronických dokumentů, mobilita dat, podpora manažerského rozhodování, cloud computing a další. V duchu hesla „kdo chce řídit, musí vědět“ představují kvalitní datovou základu pro další zpracování dat, jejich analýzu a následné rozhodování.
 
Manažerský datový fond

Vrcholem celé systémové informační pyramidy jsou datová tržiště a sofistikované portálové řešení Intranet manažerských informací (IMI MO) určené manažerům organizace k rychlému přístupu k datům z různých oblastí resortu a jejich okamžité analytické, plánovací, rozhodovací a kontrolní činnosti. Portál IMI registruje denně několik tisíc individuálních přístupů. Jeho hlavním smyslem je poskytovat manažerskou nadstavbu nad daty spravovanými ostatními informačními systémy tak, aby byl jeho prostřednictvím umožněn jednoduchý a transparentní přístup k informacím potřebným pro řídící a rozhodovací procesy resortu MO.
 

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr