Manage smartly
+420 567 309 136

Středočeský kraj: Naším cílem je přehledné a průkazné hospodaření

Projekt vnitřní integrace úřadu byl jedním z kroků Středočeského kraje směřujícím ke zvýšení transparentnosti úřadu, zvýšení produktivity jeho práce a zjednodušení komunikace jak s centrálními úřady a jejich systémy, tak i s organizacemi na území našeho kraje. „Bylo třeba také upravit náš informační a procesní systém tak, aby byl takzvaně eGON ready, tj. byl zdrojem kvalitních informací pro základní registry,” připomíná v rozhovoru náměstek hejtmana Středočeského kraje Dr. Ing. Jiří Peřina.
Dr. Ing. Jiří Peřina, náměstek hejtmana Středočeského kraje

Pane náměstku, jak náročný to byl projekt?

Myslím, že svým rozsahem byl skutečně výjimečný. Už jenom tím, že se zde nahrazoval dosavadní klíčový informační systém, se kterým pracovaly stovky úředníků, ale určité procesní změny se dotkly de facto všech zaměstnanců krajského úřadu. Zvládnout v plné míře nový software nebylo pro pracovníky, kteří byli přes deset let zvyklí na zaběhlé postupy, úplně snadné. Proto jim patří poděkování za jejich přístup, trpělivost a angažovanost.

Přesto do médií pronikly některé negativní reakce…?
Vzhledem k velikosti projektu a množství řešených agend je pochopitelné, že se vyskytnou situace, kdy je potřeba čas, aby si lidé na nové aplikace zvykli, aby i dodavatel odladil informační systém pro konkrétní podmínky zákazníka. Jednalo se o provozní záležitosti, chod úřadu a jeho klíčových agend nebyl v žádném okamžiku ohrožen. I kvůli těmto případným komplikacím zde byl plánovaný testovací provoz a před akceptací také rutinní provoz, během kterého musel dodavatel prokázat kontinuální bezproblémový chod systému a jeho komponent.

Jaké spatřujete přínosy projektu vnitřní integrace?
Díky nové ekonomice došlo ke zvýšení garance přehledného a průkazného hospodaření v souvislosti s nastavením striktních pravidel pro provádění finančních operací. To ve svém důsledku přinese nejen zvýšení důvěryhodnosti kraje, ale v dlouhodobé perspektivě také přímé finanční úspory. Vyšší míra integrace aplikací a sdílení dat by měly přispět k zefektivnění práce zaměstnanců úřadu a úspoře jejich času. Vazby na centrální registry a další centrální systémy zase znamenají minimalizaci chyb při výkonu správních činností. Snížení heterogennosti IT prostředí kraje a aplikace typu Identity Managementu zase znamenají snazší správu informačních systémů a jejich uživatelů a přispějí k větší bezpečnosti uložených dat.

Který z těch přínosů vidíte jako nejdůležitější Vy sám?
Jako náměstek hejtmana pro oblast financí mě samozřejmě nejvíc zajímá dopad každého takového projektu na hospodaření kraje. V této souvislosti ho musím přivítat, protože posiluje kontrolní mechanismy v ekonomicko-účetní oblasti zcela v souladu se zákonem o finanční kontrole a prováděcí vyhláškou. Nastavené procesy a informační systém nyní zabezpečují, aby všechny plánované a připravované operace byly v souladu s právními předpisy, naším rozpočtem, smlouvami či jinými rozhodnutími o nakládání s prostředky kraje. Jinými slovy, nemůže být proplaceno nic, co by nebylo řádným způsobem schváleno.

Jak by měl k projektu přistupovat běžný občan? Pocítí, že se něco změnilo?
V rámci projektu byly realizovány některé komponenty, které se přímo dotýkají veřejnosti – kraj má například nový externí portál. Ale jak už bylo naznačeno, projekt vnitřní integrace byl primárně zaměřen dovnitř úřadu, na zefektivnění práce jeho úředníků, vyšší integraci jeho informačních systémů a posílení kontrolní mechanismů. Kromě větší důvěry k hospodaření kraje by měla veřejnost pocítit, že díky provázanosti řady procesů budou mít úředníci více času a prostoru věnovat se kvalitněji právě občanům. Nesmíme také zapomínat na to, že vnitřní integrace je součástí většího projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji. Efektivní fungování vnitřního informačního systému kraje je základem pro rozvoj spolupráce s dalšími subjekty, například prostřednictvím krajského technologického centra a pro rozvoj služeb eGovernmentu v kraji. A zde už budou přínosy pro občana mnohem patrnější.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr