Manage smartly
+420 567 309 136

Elektronická spisová služba ministerstva vnitra přestavuje páteřní systém resortu

Elektronická spisová služba MV ČR řeší veškerou oblast řízení dokumentů od jejich příjmu nebo vzniku dokumentu přes celý proces vyřizování až po uložení do spisovny a tvorbu skartačních návrhů. Vzhledem k jejímu rozsahu a řady vazeb na další systému ji lze bez nadsázky označit za klíčový informační systém resortu.
Důležitým prvkem projektu je metodika, která se stala základem pro vybudování efektivního systému. Význam striktní metodiky podtrhuje fakt, že ministerstvo vnitra kvůli své velikosti a šíři řešených oblastí zpracovává značné objemy dokumentů.

Otevřený systém
Z technologického hlediska je ESS MV ČR postavena na systému GORDIC® GINIS® SSL s  využitím technologie databáze MS SQL.  Je budována jako systém s vysokou dostupností v clusterech a virtuálních serverech. K systému v současnosti přistupuje zhruba 5 000 aktivních uživatelů v rámci ministerstva a hasičských záchranných sborů po celé ČR.

Samozřejmostí je vazba na ISDS, Informační systém základních registrů a Czech POINT. Systém je rozšířen o speciální komunikaci se systémem Czech POINT pro evidenci žádostí o zřízení datové schránky. Připravena a odzkoušena je vazba GINIS SSL na Národní digitální archiv pro ukládání digitálních dokumentů v podobě SIP balíčků k archivaci.

MV_CR.jpg

Elektronické schvalování
V rámci projektu je kladen důraz na digitalizaci dokumentů a jejich následný oběh v elektronické podobě. U digitalizovaných dokumentů je vytvářená textová vrstva umožňující fulltextové vyhledávání. Systém podporuje práci s elektronickým podpisem.

Pro zjednodušení a zrychlení schvalovacího procesu, především na nejvyšších úrovních řízení ministerstva, využívá MV ČR elektronickou podpisovou knihu, která usnadňuje proces schvalování. Řídícím pracovníkům umožňuje hromadné podepisování a schvalování elektronických dokumentů. Pro ukládání dat disponuje systém vlastním úložištěm elektronických dokumentů, včetně obrazových či zvukových záznamů. Takto uložené soubory lze následně strukturovaně zpracovávat, vyhledávat, třídit, prohlížet atp.

Přehled a větší odpovědnost
Systém zajišťuje dohled nad stavem vyřizování dokumentů, podporuje jejich snadnou dohledatelnost a adresnou odpovědnost. Napomáhá uplatňováním kontrolních mechanismů zejména při zajištění důkazních materiálů pro případné pracovně-právní či soudní spory. Jako celek je Elektronická spisová služba MV ČR důležitým nástrojem ke zvýšení produktivity práce resortu a pro transparentní a efektivní výkon veřejné správy.

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr