Manage smartly
+420 567 309 136

GORDIC nepřijme současný návrh MPSV na uzavření dohody o narovnání

Jihlava, 5. 1. 2015. Společnost GORDIC nemůže za současné situace akceptovat návrh MPSV na uzavření dohody o narovnání upravující rozsah plnění a ceny ve věci dodávky systému GINIS pro správní ekonomiku MPSV, ze dne 8. 12. 2014. GORDIC se domnívá, že by se mohlo jednat o nezákonný postup, který je v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. MPSV již rok používá informační systém GINIS v plném provozu.
Společnosti GORDIC byla dne 10. 12. 2014 prostřednictvím jejího právního zástupce doručena kopie znaleckého posudku zadaného MPSV k výše uvedené zakázce a návrh dohody o narovnání. MPSV dále po více než 9 měsících vzájemného jednání sdělilo, že podáním neupřesněného podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zpochybňuje samotnou zákonnost jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ), na základě kterého došlo k uzavření smlouvy o implementaci systému a smlouvy o jeho následné podpoře.

GORDIC spol. s r. o. považuje veškeré uzavřené smlouvy za platné. Znění a závěry znaleckého posudku obsahují informace o tom, že smluvně sjednané ceny plnění byly v daném místě a čase obvyklé. Předložený znalecký posudek dále obsahuje výslovné sdělení, že veškeré plnění bylo ze strany dodavatele řádně poskytnuto.

Z právního hlediska pokládá GORDIC řešení situace a narovnání vztahů formou dohody o narovnání tak, jak byla navržena, za velmi problematické. Pokud by ÚOHS použití JŘBÚ ze strany MPSV uznal jako nezákonné, pak navržená dohoda o narovnání není postupem, který by případné nedodržení podmínek zákona mohl napravit. Podle názoru společnosti GORDIC by se naopak uzavření dohody v navrhovaném znění dalo považovat za porušení zákona.

S ohledem na výše uvedené společnost GORDIC spol. s r.o. trvá na dodržení veškerých platných smluvních ujednání a neprodleném uhrazení veškerých finančních částek vyplývajících z řádně uzavřených smluv v plné výši. Vzhledem k tomu, že je mezi stranami sporné pouze datum, ve kterém mělo k dokončení plnění dojít, společnost GORDIC navrhuje, aby celá dlužná částka úhrady za podporu systému ve sporném období 4 měsíců byla složena MPSV do soudní úschovy, z níž bude vyplacena na základě pravomocného rozsudku ve věci již podané žaloby. Ta se týká výlučně určení povinnosti MPSV podepsat po dokončení díla akceptační protokol.

GORDIC je v rámci zájmu na dobrých vzájemných vztazích v případě neprodlené úhrady všech smluvně sjednaných částek ochoten vzdát se nároku na náhradu škody, vzniklé v souvislosti s prodlením MPSV s plněním smluvních závazků, která v současné době dosahuje několika miliónů korun. Konkrétní návrh řešení byl vedení MPSV zaslán 23. prosince 2014. Společnost GORDIC deklaruje ochotu dohodnout v rámci stávajících smluvních vztahů takový způsob vyřešení veškerých práv a povinností, jenž zohledňuje zájem obou stran na dodržování smluvních ujednání, zákonů České republiky a plnou transparentnost veřejné zakázky.
 
Kontakt: Vladimír Přech, Sekce marketingové komunikace, tel. 724 064 151,
email: vladimir_prech@gordic.cz

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr