Manage smartly
+420 567 309 136

Letošní rok přinese řadu změn v oblasti evidence majetku

Oblast evidence majetku je oblastí, jež je snad nejvíce zasažena probíhající účetní reformou ve veřejné správě. Prvopočátek těchto velkých změn lze najít již na konci roku 2011, kdy pro většinu z vybraných účetních jednotek začala povinnost odpisů. Dalším neméně citelným zásahem se stal takzvaný Pomocný analytický přehled, což je detailnější pohled jak na samotné syntetické účty, tak i na změny na těchto účtech, kdy u vybraných změn a vybraných účtů je nutné zachycovat též jednotlivé partnery transakce, popřípadě partnery aktiva či pasiva.

Se vším tímto jsme se v modulu MAJ – Evidence majetku snažili vypořádat tak, aby maximální možnou práci vykonal modul a uživatel nám poskytl pouze nezbytné vstupní informace. Zároveň jsme v co nejvyšší možné míře chtěli zachovat stávající koncepci obsluhy modulu, aby dopad legislativních změn ovlivnil zvyky a chování uživatele co nejméně.

Tyto zásady jsme se snažili dodržovat též při vstřebání legislativních změn do modulu, které se odehrály v průběhu roku 2014 a s největší pravděpodobností odehrají v roce 2015.

Mezi ty nejvýznamnější legislativní změny v oblasti majetku patří:

 1. povinnost sledovat jednotlivý majetek dle tzv. konsolidačních partnerů transakce (viz Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.), což má za následek „rozpad“ většiny relevantních cen evidovaných v modulu (pořizovací cena, oprávky, zůstatková cena, odpis) dle jednotlivých partnerů transakce.

 2. povinnost začít odpisovat technické zhodnocení dlouhodobého majetku až v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém bylo toto technické zhodnocení zařazeno do užívání (viz bod 4.3. ČÚS 708)

 3. povinnost v případě pozbytí dlouhodobého majetku odepsat tento majetek včetně měsíce, ve kterém došlo k jeho vyřazení (viz bod 4.3. ČÚS 708)

 4. redefinice zbytkové hodnoty a zrušení 5% klauzule (viz bod 3.1. f) ČÚS 708)

Konsolidační partneři transakce

Metodika počítá se zavedením nového tupu partnera P22 (v tomto textu jej označujeme jako konsolidační popř. konsolidovaný partner). Dle tohoto návrhu partnerem transakce, označeného symbolem "P22", se, v případě aktiva, (včetně oprávek a opravných položek) k tomuto aktivu, rozumí ten, od kterého bylo toto aktivum pořízeno nebo nabyto, přičemž tento partner je vykazován i v případě úbytku (např. vyřazení v důsledku prodeje, škody, likvidace nebo darování) tohoto aktiva.

Tato definice znamená, že na kartě majetku musí být vedena informace, od koho byl pořízen a zhodnocován, po celou dobu jeho životního cyklu. Zároveň musejí být příslušné ceny poměrově rozpočítány dle jednotlivých konsolidačních partnerů.

Ztěchto důvodů vznikla na majetkové kartě nová záložka Partneři, která zobrazuje takzvaný Registr konsolidovaných partnerů. V Registru je identifikace partnera majetkové karty (IČO partnera). Dále je zde Datum UUP, které je shodné s datem uskutečnění účetního případu dokladu, jímž byl daný partner kartě dodán. Ostatní sloupce již představují cenové údaje. Vstupní cena je opět přenášena z dokladu, jímž byl daný partner kartě dodán. Oprávka a Zůstatková cena jsou do Registru partnerů automaticky generovány při odpisu majetkové karty.

Obsluha Registru konsolidovaných partnerů se tedy děje přísně dokladovou formou bez možnosti přímé editace uživatelem. Vzhledem k neexistenci závazného seznamu konsolidačních partnerů je pro nás každý partner transakce potenciálně konsolidační a z tohoto důvodu je nově povinné u dokladů typu Příjem a Technické zhodnocení vyplnit na hlavičce dokladu údaje o Dodavateli (právě údaje o dodavateli – partneru transakce – společně s cenou pohybu a datem uskutečnění účetního případu jsou nezbytnou podmínkou, aby mohl být prvotně naplněn Registr partnerů).

Toto je jediný uživatelský krok navíc oproti stávajícímu stavu. Vše ostatní již zajistí modul včetně automatického generování odpisových údajů dle jednotlivých partnerů a korektního proúčtování do účetního deníku.


Technické zhodnocení

Odpis technického zhodnocení až v měsíci, který následuje po měsíci, kdy došlo k zařazení tohoto technického zhodnocení do užívání, představuje pro chod modulu velice komplikovaný zásah. Opět jsme se snažili minimalizovat dopady pro uživatele a tak jediný krok navíc oproti dosavadní práci s modulem je při rozpisu transferu na poskytovatele vyplnění data uskutečnění účetního případu. Toto datum se vybírá z množiny dokladů, při nichž došlo ke změně hodnoty transferu, protože jedině takto lze zajistit, aby při posunutí odpisu technického zhodnocení došlo i ke korektnímu posunu časového rozlišení transferu, který k danému technickému zhodnocení náleží.
 
Samotný posun odpisu technického zhodnocení o jedno období včetně časového rozlišení transferu a rozpadu jednotlivých částek na poskytovatele transferu a partnery transakce je opět plně automatická operace, která již nevyžaduje žádný dodatečný zásah uživatele.


Individuální účetní odpis

Povinnost odepsat majetek včetně měsíce, ve kterém byl tento majetek vyřazen z evidence, nelze řešit pomocí stávající funkčnosti odpisu dlouhodobého majetku. Dodatečný odpis na již vyřazené kartě by měl za následek nepřípustný stav v ocenění majetku, jelikož při vyřazení bylo účtováno o oprávce a zůstatkové ceně v okamžiku vyřazení majetku.

 
Dodatečný odpis by způsobil další navýšení oprávek a snížení zůstatkové ceny, čímž by výsledná netto hodnota majetku byla záporná. Správný postup je tedy ten, že dojde nejdříve k odpisu majetku a poté k jeho vyřazení z evidence. Z tohoto důvodu byl zaveden nový typ dokladu Individuální účetní odpis.

Obsluha tohoto typu dokladu se děje standardně v pořizovači majetkových dokladů výběrem typu dokladu Individuální účetní odpis (IUO). Po vyplnění všech povinných údajů hlavičky dokladu je možné vybrat kartu, jež má být individuálně odepsána.

Při výběru karty probíhají následující kontroly:
 • zda je majetek odpisován;

 • zda nebyl majetek v daný měsíc účetního období odepsán.

 • zda je proveden rozpis transferu na poskytovatele;

Pokud vybraná karta splňuje vše výše uvedené, potom dojde k jejímu odpisu za vybrané období. Na kartě se vygenerují veškeré odpisové údaje včetně časového rozlišení transferu a rozpadu odpisu za jednotlivé partnery. Tato karta je též součástí standardních protokolů o odpisech.


Úprava zbytkové hodnoty

Redefinice zbytkové a vypuštění klauzule o její 5% hranici má za následek, že účetní jednotky se budou zbytkových hodnot na majetkových kartách zbavovat. Na základě tohoto byla rozšířena možnost hromadných změn karet majetku o možnost změny či zrušení zbytkové hodnoty a taktéž o možnost hromadné změny předpokládané doby používání. Uživatel má tedy všechny potřebné nástroje k tomu, aby mohl opětovně spustit odpisy na kartách, jejichž odpis byl již ukončen z důvodu dosažení zbytkové hodnoty nebo stanovené doby užívání.

Zdeněk Tišl

GORDIC News

Zobrazení dle typu:
 • Aktualizace software
 • Metodologie
 • Zprávy vlastní
 • Zprávy cizí
 • Řešení
Potvrdit výběr