Manage smartly
+420 567 309 136

Statutární město Prostějov představilo elektronickou finanční kontrolu

Statutární město Prostějov představilo elektronickou předběžnou finanční kontrolu na Roku informatiky 2015. Setkání odborníků z oblasti IT, pracovníků ministerstev, krajů a obcí se letos konalo ve dnech 10. až 11. 6. 2016 v Dačicích.
Setkání se zúčastnilo i město Prostějov, zastoupené vedoucím Finančního odboru MMPV ing. Radimem Cardou.  Ten představil elektronickou finanční kontrolu, kterou se na Magistrátu města Prostějova podařilo zavést a to včetně elektronického oběhu účetních dokladů.

Co je finanční kontrola? Je to soubor postupů a metod stanovených zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, který je každý orgán veřejné správy povinen dodržovat při hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrola probíhá ve dvou etapách, a to před vznikem závazku tj. před uzavřením smlouvy nebo objednávky, a po vzniku závazku, tj. po obdržení faktury.

První etapa elektronizace kontroly byla zahájena v roce 2014, kdy se podařilo vytvořit ve spolupráci s dodavatelem účetního softwaru firmou GORDIC jednotnou evidenci smluv včetně jejich elektronického obrazu s přímou vazbou na schválený rozpočet města.

Vazba na rozpočet zajištěna
Druhá etapa byla realizována od 1. 1. 2015, kdy na každou schválenou a podepsanou smlouvu a objednávku jsou elektronicky navázány konkrétní výdaje podložené fakturami nebo pokladními doklady. Tímto bylo stoprocentně zajištěno, že žádný výdaj města nemůže být proveden bez schválení odpovědnými pracovníky a bez vazby na rozpočtované prostředky.

Zpracování všech dokladů (smluv, objednávek, faktur, pokladních dokladů) probíhá elektronicky a odpadlo tak přenášení dokladů mezi jednotlivými pracovníky odborů MMPv, což vedlo ke zvýšení produktivity práce a rovněž ke snížení spotřeby papíru a tonerů.

Rok informatiky - Dačice 2015

Plánuje se kontrola příjmů
Elektronizace rovněž umožnila využití rozklikávacího rozpočtu, který slouží občanům města ke sledování čerpání finančních prostředků rozpočtovaných na příslušný kalendářní rok.

V dalších letech plánuje Finanční odbor Magistrátu města Prostějova zavést elektronickou finanční kontrolu i na oblast příjmů a vytvořit tak jednotný model finanční kontroly odpovídající nejnovějším trendům elektronizace veřejné správy.


GORDIC News

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr