Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Vnitřní řízení a kontrola: legislativní proces se protahuje, přípravy pokračují

Na začátku roku se předpokládalo, že nelze odkládat přijetí nového Zákona o vnitřním řízení a kontrole, neboť byla obava z porušení implementace směrnice Rady 2011/83/EU a sankcí z této skutečnosti vyplývajících. Vědomi si této skutečnosti, připravili jsme školení problematiky finanční kontroly v souladu s návrhem tohoto zákona.
Školení mělo smysl, neboť v té době byl zákon připraven pro jednání vlády ČR, nicméně posléze byl vyřazen.  Plánovaná účinnost nového zákona tak závisí od průběhu legislativního procesu, přičemž nyní, v létě roku 2015, mluví dokumenty MF ČR o přepokládaném datu 1. 10. 2016. 
 
Tak nastal pro nás následující problém. Nečinit nic a čekat na vývoj další situace nebo začít s analýzou a programovacími pracemi spojenými s implementací zákona. Bylo nám jasné, že kdybychom nedělali nic, tak na začátku příštího roku nastane situace, kdy účetní jednotky budou potřebovat průběžně vytvářet data pro vnitřní řízení a kontrolu, nicméně nebude prostředek, kterým by data byla vytvářena a zpracována podle ustanovení zákona.  
 
Nová legislativa zvyšuje požadavky 
Nezbytnost neodkládat daný problém vyplývá ze skutečnosti, že požadavky na finanční kontrolu podle nové právní úpravy jsou podstatně přísnější a rozsáhlejší, než požadavky na finanční kontrolu podle stávajícího zákona 320/2001 Sb. Nový zákon není jen o kontrole příjmů a výdajů již přijatých či vydaných. Řeší především vnitřní řízení, což je řízení příjmů a výdajů, které mají být přijaty nebo vydány.  Zakládá rozhodnutí, která ovlivní skutečné příjmy a výdaje v blízké budoucnosti.
 
Až na základě těchto rozhodnutí v jednotlivých fázích operací příjmů a výdajů vznikají účetní zápisy. Účetnictví jako by sledovalo vnitřní řízení a finanční kontrola jen dokumentuje správnost rozhodnutí o příjmech a výdajích.  Jde o problematiku, která není výhradně účetnictvím, které dokumentuje to, co se stalo v minulosti.
 
Z rozdílu pojetí vnitřního řízení a účetnictví vyvstává pro tvůrce software dilema. Plně implementovat zásady zákona do všech stávajících ekonomických modulů nebo vytvořit řešení na GINISu nezávislém. Vydali jsme se oběma cestami, řešením plně integrovaným do GINISu i řešením, které budou moci využít účetní jednotky, jež neprovozují všechny potřebné ekonomické moduly nebo které GINIS vůbec nemají. 
 
Tři úrovně řízení
Implementace zákona není jednoduchá. Obecně vyžaduje implementovat tři úrovně řízení. První, základní úroveň musí zajistit ochranu veřejných prostředků, tj. zabránit větším výdajům než rozpočtovaným a zabránit výdajům, které nejsou kryté dostatečnými příjmy.  Přičemž dostatečnými příjmy se nerozumí příjmy rozpočtované.
 
Druhá úroveň řízení vyžaduje respektovat při rozhodování o příjmech a výdajích zásady správného finančního řízení, tj. účelnost, hospodárnost a účinnost. Poslední třetí úroveň řízení spočívá v řízení rizika operací příjmů a výdajů. Samozřejmě bude na volbě každé účetní jednotky, zdali si vystačí se základní úrovní řízení nebo se pustí i do vyšších úrovní vnitřního řízení.
 
Zvládnout požadavky zákona nebude snadné, zvláště když budou v budoucnu představeny na konci prosince tohoto roku. Přesto děláme vše, abychom programově zajistili implementaci Zákona do praxe bezprostředně poté, co bude Poslaneckou sněmovnou schválen.
 
Miroslav Máče, Ph.D.
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr