Compliance program

Společnost GORDIC má zavedený Compliance program, jehož součástí je i Etický kodex. Tyto dokumenty výslovně zakazují veškerá nelegální jednání. Všichni zaměstnanci firmy GORDIC, ale i všechny subjekty (společnosti, konzultanti, agenti, zástupci, atd., včetně zaměstnanců těchto subjektů) jednající ve jménu a ve prospěch společnosti GORDIC či v jejím zastoupení, nebo subjekty v takovém postavení, které by mohlo být vnímáno jako jednání ve jménu a ve prospěch společnosti GORDIC či v jejím zastoupení, jsou povinni jednat v souladu s právem a dbát, aby nedocházelo k jeho porušování.

Společnost GORDIC tímto deklaruje svojí základní zásadu a upozorňuje všechny subjekty, které podléhají působnosti tohoto Etického kodexu, že je pro ni nepřípustné tolerovat jakoukoli formu jednání a trestné činnosti či neetické činnosti, která by jí mohla být přičítána jako činěná v jejím zájmu nebo v její prospěch, a to zejména pak trestná činnost, která je podřazena pod ustanovení Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Jakékoli takové jednání je naprosto nepřípustné a je v přímém rozporu s požadovanými základními pravidly jednání společnosti GORDIC a v přímém rozporu se zájmy společnosti GORDIC a jejího vedení.

Základní zásady

Etický kodex byl vytvořen za účelem posílení řízení společnosti a dobrovolných aktivit v duchu uznávaných mezinárodních doporučení a je důležitou součástí Compliance programu. Etický kodex vymezuje obecně uznávané etické zásady týkající se:

  • dodržování právních předpisů,
  • jednání zaměstnanců a obchodních partnerů se zákazníky,
  • pravidel střetu zájmů,
  • pravidel zacházení s informacemi a povinnosti mlčenlivosti,
  • řešení stížností a podnětů.

Etická linka a pravidla jejího použití

Jako součást Compliance programu byla zřízena Etická linka, jejímž prostřednictvím je možné učinit anonymní podání a oznámit tak podezření na zjištěné neetické jednání, které se týká zejména:

  • porušení právních předpisů,
  • porušení interních norem společnosti,
  • porušení pravidel Etického kodexu.

Mimo těchto podání je však možné učinit i podání směřující ke zlepšení a rozvoji společnosti. Podání může učinit každý zaměstnanec společnosti GORDIC nebo její obchodní partner, a to buď prostřednictvím Etické linky — compliance@gordic.cz, nebo prostřednictvím svého nadřízeného, vedoucího personálního úseku či právníka společnosti.

Všechna nahlášená oznámení týkající se neetického jednání řeší Compliance manager společnosti. V jeho působnosti je tedy detailní prošetření učiněných oznámení a z toho pak vyvození patřičných důsledků.

Oznamovatel může učinit podání s odkazem na své kontaktní informace nebo zcela anonymně. Veškeré osobní údaje budou shromažďovány, zpracovány a použity v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.