Nové příspěvky na metodickém portále

Metodické novinky a články

Metodické novinky

Zaokrouhlování DPH

Úpravy v oblasti zaokrouhlování DPH, definované v § 36 odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty vstoupily v platnost už od 1. října 2021 s novelou č. 355/2021 Sb. a přinesly významné upřesnění v rámci daňového systému. Jejich hlavním záměrem bylo eliminovat možné nepřesnosti v stanovení daně a zajistit soulad mezi hotovostními a bezhotovostními platbami. Dřívější úprava z roku 2019, provedená novelou č. 80/2019 ZDPH, zavedla postup, kde částka vzniklá zaokrouhlením celkové úhrady na celou korunu při platbě v hotovosti nebyla zahrnuta do základu daně. Toto omezení bylo stanoveno s ohledem na skutečnost, že platby v hotovosti se uskutečňují na celou česko

číst dále

Všechny články

Vy se ptáte, my odpovídáme

Často kladené dotazy

1/Má obec povinnost publikovat ve Sbírce právních předpisů i staré předpisy?

Dne 3. 2. 2021 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů zákon č. 35/2021 Sb., o sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „zákon“) s?datem účinnosti od 1. 1. 2022. Dle tohoto zákona má územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) povinnost zveřejňovat veškeré obecně závazné vyhlášky a nařízení. ÚSC mají povinnost zveřejnit ve Sbírce právních předpisů vydané právní předpisy před účinností tohoto zákona, které jsou však platné k datu účinnosti tohoto zákona, a to do tří let ode dne nabytí zákona, tedy do 1. 1. 2025. Pokud tak ÚSC neučiní, pozbude právní předpis platnosti. Toto ustanovení naleznete v § 9 zákona.

číst dále

2/Co je to legisvakanční lhůta?

Jedná se všeobecný právní pojem, kterým se označuje období mezi dnem, kdy se právní předpis stává platným a dnem, kdy nabývá účinnosti. Vychází z latinského" vacatio legis". Toto období slouží k tomu, aby se každý mohl seznámit s obsahem předpisu takovým způsobem, aby se jím mohl řídit od nabytí jeho účinnosti. Proto by legisvakanční lhůta měla být přiměřené dlouhá.Platnosti nabývá právní předpis dnem jeho vyhlášení neboli zveřejněním. Například zákony jsou vyhlašovány jejich uveřejněním ve Sbírce zákonů.  Právní předpisy územních samosprávných celků, jako jsou obecně závazné vyhlášky, se budou od roku 2022 vyhlašovat zveřejněním ve Sbírce právních předpisů.Právní předpis obecně nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení, pokud není výslovně uvedeno jiné datum účinnosti, zpravidla v posledním ustanovení právního předpisu. Základní podmínkou účinnosti je platnost právního předpisu, nebo-li platí zákaz zpětné působnosti předpisu (zákaz retroaktivity).

číst dále

3/Jakým způsobem se v kontrolních hlášení vykazuje nulové vyúčtování zálohy, při kterém se nic nedoplácí. Tzn. daňový doklad k záloze a celkový daňový doklad na uskutečněné zdanitelné plnění mají uvedenou stejnou částku?

Všeobecně se platby předcházející uskutečnění zdanitelného plnění  (dále jen "zálohy") uvádějí v kontrolním hlášení samostatně, pokud celková hodnota přesáhne sledovaný limit 10 000,- Kč.Daňový doklad na přijatou zálohu s hodnotou nad 10 000,- Kč se uvede v části A.4.Daňový doklad na přijatou zálohu s hodnotou pod 10 000,- Kč se uvede v části A.5. ., bez nutnosti uvedení dalších údajů, jako jsou DIČ nebo evidenční číslo daňového dokladu.Daňový doklad na uhrazenou zálohu s hodnotou nad 10 000,- Kč se uvede v části B.2.Daňový doklad na uhrazenou zálohu s hodnotou pod 10 000,- Kč se uvede v části B.3., bez nutnosti uvedení dalších údajů, jako jsou DIČ nebo evidenční číslo daňového dokladu.Pokud při konečném vyúčtování zálohy není rozdíl mezi zálohovou částkou a celkovou částkou za uskutečněné zdanitelné plnění , znamená to že základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění je nula a zároveň i daň bude nulová, proto se v kontrolním hlášení samostatně nevykáže.

číst dále

4/Jaká se používá rozpočtová skladba u dárkových balíčků, které předávají zastupitelé obce oslavencům při příležitosti životního jubilea?

Pro ostatní kulturní záležitost, jako je návštěva významných osobností, může být použit OdPa 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků. OdPa 3399 je vhodný i pro další pořádané akce, jako je například setkání rodáků nebo pálení čarodějnic. Pro věcné dary je určena položka 5194 – Věcné dary. Dary velmi nízké hodnoty a podléhající rychlé zkáze, například květiny, se zařadí na položku 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený.

číst dále

5/Musí vybrané účetní jednotky v rámci účetní závěrky vždy sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu?

Dle § 18 zákona o účetnictví vždy účetní závěrku tvořía) rozvaha (bilance),b) výkaz zisku a ztráty,c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b), zejména naplněním § 7 odst. 3 až 5 a § 19 odst. 5 a 6.Dále vybrané účetní jednotky mají povinnost sestavit přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející období (tj. za obě období) splní obě hodnoty uvedené v § 20 odst. 1 písm. c) bodech 1 a 2, tj. 1. Aktiva celkem 40 000 000 Kč – aktivy celkem se rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy = netto aktiva2. Roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč – ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobená 12Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky je součástí prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.

číst dále

Zobrazit další dotazy