Novela zákoníku práce a elektronické doručování

3 min čtení

10. 11. 2022

Mezi normy, které dlouho nezohledňovaly změny v oblasti elektronické komunikace, patří i zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Současná pravidla doručování obsažená v § 334 až 337 podstatně omezují možnost elektronicky jednat v nejdůležitějších oblastech individuálního pracovního práva, kdy právní předpisy kladou velmi přísné požadavky nejen na jednání samotného zaměstnavatele, ale i na součinnost ze strany zaměstnance. Sjednat pracovní smlouvu nebo rozvázat pracovní poměr elektronickými prostředky zcela v souladu se zákonnými pravidly je v řadě případů nereálné.

Dlouhodobá preference osobního doručování končí až nyní v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (dále jen „směrnice WLB“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (dále jen „směrnice TPWC“) směřujících ke zvýšení informovanosti zaměstnanců a k posílení jejich práv a postavení při slaďování rodinného a pracovního života. Nutnost implementace obou norem eskalovala i praxe posledních let, spojená s vynuceným navýšením rozsahu práce na dálku, a to i v oblastech, kde to do té doby bylo fakticky nepředstavitelné.

Aktuálně platná legislativa doručování obsažená v zákoníku práce je velice rigidní a neodpovídá stávajícím potřebám praxe. Zachování tohoto stavu by zvyšovalo riziko, že zaměstnavatelé a zaměstnanci budou jednat v rozporu s platnou a účinnou úpravou doručování obsaženou v zákoníku práce, což by mohlo mít naprosto zásadní následky (např. neúčinnost doručení písemností, jimiž se končí pracovní poměr).

S ohledem na požadavky praxe a zajištění vyšší míry flexibility doručování v pracovněprávních vztazích autoři novely navrhli změnit pravidla doručování dokumentů týkající se vzniku a změny pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr a dále dohody o rozvázání pracovního poměru a dohody o zrušení právního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. V důsledku této změny se na doručování těchto dokumentů subsidiárně užije obecná právní úprava doručování obsažená v občanském zákoníku, která je flexibilnější než úprava obsažená v zákoníku práce. Doručování by nově mělo být založeno na teorii dojití, jejíž podstata je vyjádřena v § 570 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.

Obecná úprava doručování by pak měla být upravena novým ustanovením § 334a:

§ 334a

Obecné ustanovení o doručování písemnosti zaměstnavatelem

(1) Písemnost musí být doručena zaměstnanci do vlastních rukou.

(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti zaměstnavatele nebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací anebo prostřednictvím datové schránky; není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit zaměstnanci do vlastních rukou kdekoliv bude zaměstnanec zastižen nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

(3) Doručuje-li zaměstnavatel písemnost na svém pracovišti nebo kdekoliv bude zaměstnanec zastižen, považuje se písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne.

(4) Je-li písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, vybere zaměstnavatel takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy94) vyplývala povinnost doručit poštovní zásilku obsahující písemnost za podmínek stanovených tímto zákonem.

__________________________

94) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých dalších zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Novela tak konečně vytváří podmínky pro to, aby doručování písemnosti zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací anebo prostřednictvím datové schránky patřilo mezi primární způsoby doručení spolu s doručováním písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele. Doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací anebo prostřednictvím datové schránky tak bude možné uplatnit i v případě, když je zaměstnanec fyzicky přítomen na pracovišti zaměstnavatele a bylo by tedy možné i osobní doručení písemnosti. Novelizovány jsou i ustanovení pro doručování podání zaměstnance zaměstnavateli. I zde bude sehrávat rozhodující roli komunikace prostřednictvím datové schránky. V důsledku také novela přispěje k širšímu využívání vedení personálních spisů v elektronické podobě. Připomínkové řízení k návrhu skončilo 11. října, po zapracování bude materiál postoupen k projednání poslanců. Návrh předpokládá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Již nyní je proto vhodné zvážit dopady na interní procesy a výkon spisové služby.