Lidé z Moravského Berouna už nemusí chodit pro formuláře na úřad

3 min čtení

14. 2. 2023

Radnice v Moravském Berouně loni spustila pro své obyvatele portál portál občana. Ten umožňuje vyřídit nejčastější požadavky online. S úřadem mohou obyvatelé komunikovat odkudkoliv, mají přehled o poplatcích a platby mohou provádět v portálu pomocí QR kódu či platebních bran. Kromě toho mají obyvatelé k dispozici řadu formulářů, přihlášek a žádostí, díky kterým mohou vyřídit důležité věci, jako například se stavebním úřadem, matrikou a dalšími agendami úřadu. Výhodou je možnost ukládání rozpracovaných formulářů, které  po dokončení systém automaticky odešle na e-podatelnu města. Bezpečné přihlášení do portálu probíhá přes elektronickou identifikaci občana (NIA). Na to, co vedlo Moravský Beroun k pořízení této brány k elektronickým službám, jsme se zeptali tajemníka městského úřadu Bc. Marka Malínka, MPA.

Pane tajemníku, co město vedlo k pořízení portálu občana?

Současný trend ve veřejné správě se ubírá cestou elektronizace a digitalizace, která  prakticky zasahuje do všech oblastí lidské společnosti. Jako úřad se dlouhodobě snažíme zvyšovat úroveň poskytovaných služeb, proto jsme se rozhodli zavést tento moderní nástroj sloužící ke zlepšení komunikace s našimi občany. Tento záměr zároveň posílila pandemie Covid-19, která na delší dobu omezila kontakt občana s úřadem a elektronická komunikace tak vzrostla na významu.

Co od portálu očekáváte? Jaký má pro Vás význam?

Lze očekávat postupný rozvoj elektronických služeb a provázanost IT systémů zaváděných v rámci správy města, kdy budou lidé komunikovat s úřadem bez nutnosti osobní návštěvy. Tím ušetří spoustu času. Svoje záležitosti vyřeší na dálku prakticky kdykoliv a odkudkoliv. Další velký význam spatřuji v dostupnosti téměř všech formulářů, které jsou v rámci jednotlivých agend využívány, na jednom místě. Přehlednost a dostupnost jistě přispívá ke komfortnější orientaci v dané oblasti. Občan si může spravovat své záležitosti přes svůj uživatelský účet tak, jak je zvyklý například u internetového bankovnictví.

Myslíte si, že pořízení portálu byl krok správným směrem?

Již samotné zavedení portálu do portfolia nabízených služeb považuji za další krok postupné modernizace správy našeho úřadu. Nutno podotknout, že tento počin jde ruku v ruce se záměrem obecné digitalizace veřejné správy jako takové. Tedy již samotnou možnost nabídnout občanovi takový nástroj, který zjednoduší a urychlí proces vyřízení jeho záležitosti, považuji za  významnou. Otázka faktického využití je závislá na individuální potřebě každého z nás, což se může projevit až v delším časovém horizontu.

Očekáváte velký zájem obyvatelstva o služby portálu?

Využití tohoto elektronického nástroje je  založeno na aktuálních potřebách samotného klienta, jeho technických možnostech a dostupnosti. Je třeba si uvědomit, že každá nová věc vyžaduje svůj čas, a ne každý je  hned pro novou změnu. Současně jistým parametrem je i načasování. Blíží se nový rok a s ním i poplatková povinnost za odpad, kterou mohou lidé vyřešit prostřednictvím portálu, aniž by museli navštívit úřad.

Máte již nyní od občanů zpětnou vazbu?

Jistým měřítkem současného zájmu o portál mohou být zaznamenaná data co do počtu přihlášených a fakticky registrovaných uživatelů. V tomto směru jsme od občanů nezaznamenali žádné přímé reakce, jak pozitivní či negativní. To můžeme pokládat za jistou indicii, že tento moderní nástroj funguje, jak má. Nutno dodat, že součástí portálu je  i podrobný uživatelský manuál. Lidé v něm najdou vše, co k obsluze potřebují. Stačí, aby  navštívili webové stránky města www.morberoun.cz.

Chystáte v nejbližší době jeho rozšíření?

Aktuálně považuji zavedení portálu občana za novou věc, kterou je nejdříve potřeba dostat do povědomí lidí. Musíme pokračovat v osvětě této nové elektronické služby. Při  jeho tvorbě jsme od začátku cílili pozornost na úplnost a praktickou potřebnost, a to jak ze strany samotného klienta, tak našeho úřadu. Proto úvaha nad novými prvky, které  je možné technicky do portálu včlenit, je  závislá na poptávce veřejnosti a systémových potřebách úřadu. To ovšem ukáže až samotný čas.