Majetek škol a jeho různé kategorie

3 min čtení

15. 9. 2023

V tomto článku se budeme zabývat různými kategoriemi majetku škol, které jsou zřízeny jako příspěvkové organizace, jelikož tato právní forma je u škol nejčastější a zároveň z hlediska kategorií majetku nejkomplikovanější. Kategorie majetku budeme zkoumat primárně z pohledu vztahu mezi školou, jako příspěvkovou organizací, a jejím zřizovatelem, což je v případě základních či mateřských škol v drtivé většině příslušná obec. A v případě středních škol je zřizovatelem převážně příslušný kraj.

Právní úprava v majetkové oblasti příspěvkových organizací není vůbec jednoduchá a klíčový je zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon rozlišuje dvě základní kategorie majetku, se kterým může příspěvková organizace hospodařit. Jedná se o majetek svěřený, který je příspěvkové organizaci předán do správy od zřizovatele (viz § 27 odst. (5) zákona č. 250/2000 Sb.) a o majetek vlastní, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví (viz § 27 odst. (7) zákona č. 250/2000 Sb.). Další kategorií je výpůjčka majetku dle Občanského zákoníku nebo užívání majetku na základě nájemní smlouvy. Při nabývání majetku je příspěvková organizace omezena na majetkových právech. Podléhá vůli svého zřizovatele, který jí musí nejdříve odsouhlasit pořízení a prodej majetku i jakékoli jiné nakládání s majetkem. Příspěvková organizace tak může nakládat s majetkem pouze způsobem, který jí zřizovatel dovolí. Zřizovatel má též povinnost každoročně provádět kontrolu hospodaření jím zřízených příspěvkových organizací (viz § 27 odst. (11) zákona č. 250/2000 Sb.) a součástí této kontroly je samozřejmě i kontrola hospodaření s majetkem. V následujícím textu si jednotlivé kategorie majetku představíme detailněji.

Svěřený majetek

Dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb. je jednou z povinných náležitostí zřizovací smlouvy vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Zahrnuje také vymezení práv, která škole umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel k němuž byla zřízena. Pokud není ve zřizovací listině stanoveno jinak, tak i další pořizovaný majetek příspěvkovou organizací je nabýván do vlastnictví zřizovatele.

Svěřený majetek vede příspěvková organizace na svých majetkových účtech a odpisuje je v souladu se zákonem o účetnictví (§ 28 odst. 1) dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Ten vede majetek předaný příspěvkové organizaci k hospodaření na podrozvahovém účtu 909 - Ostatní majetek, v souladu s náplní účtu.

Vlastní majetek

V § 27 odst. (7) zákona č. 250/2000 Sb. je upraveno nabytí majetku přímo do vlastnictví příspěvkové organizace. Do svého vlastnictví může škola nabýt pouze takový majetek, který je potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena. Takovýto majetek pak lze nabýt

- bezúplatným převodem od svého zřizovatele

- darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele

- děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout

- jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele

Příspěvková organizace je vlastníkem majetku, proto o něm také účtuje. Zřizovatel, v případě bezúplatného převodu, vyřadí majetek ze své evidence a dále o něm neúčtuje.

Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně a bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.

Zapůjčený majetek od zřizovatele

Na základě smlouvy o výpůjčce dle § 2193 Občanského zákoníku zřizovatel jako půjčitel přenechává majetek příspěvkové organizaci jako vypůjčiteli do bezplatného a dočasného užívání. Příspěvková organizace zapůjčený majetek nevlastní, neúčtuje o něm na majetkových účtech a ani ho neodpisuje. O majetku účtuje pouze zřizovatel na rozvahových účtech. Přenechání veškerého majetku do výpůjčky neodpovídá znění zákona č. 250/2000 Sb. Dle výkladu Ministerstva financí by se v případě uzavíraní smluv o výpůjčce mezi zřizovatelem a jeho příspěvkovou organizací mělo jednat pouze o dočasné řešení, a to v případech, kdy příspěvková organizace nemůže užívat svěřený majetek.

Pronajatý majetek od zřizovatele.

Na základě nájemní smlouvy obec jako zřizovatel přenechává příspěvkové organizaci majetek k dočasnému užívání za úplatu. Placené nájemné je nákladem příspěvkové organizace. Majetek zůstává stále ve vlastnictví zřizovatele, který o něm účtuje na majetkových účtech. Příspěvková organizace o najatém majetku neúčtuje a ani jej neodpisuje. Nájemní smlouva si vymezuje bližší specifikace a uzavírá se podle Občanského zákoníku § 2201 a násl. Ze strany zřizovatele však samotný záměr uzavření nájemní smlouvy podléhá zveřejnění dle § 39 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Místo smluv o nájmu majetku by zřizovatel měl upřednostňovat svěření majetku do hospodaření školy.

Zdroj: Řízení školy