Příklady uplatnění nároku na odpočet DPH a jeho promítnutí v Metodice GORDIC pro oblast DPH

DPH

7 min

Zdeněk Tišl, Ing.

4. 8. 2020

U přijatých plnění, které plátce použije ke své ekonomické činnosti (za úplatu), existuje možnost využití odpočtu daně. To je vázáno na splnění podmínek, které jsou definovány v § 73 zákona č. 235/2004 sb. (dále jen ZDPH).

Uplatnit nárok na odpočet DPH lze

- nejdříve za zdaňovací období, ve kterém byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na odpočet DPH (podmínky jsou definovány v § 73 odst. 1 ZDPH)

- nejdéle do 3 let od prvního dne měsíce následujícího po zdaňovacího období, kdy vznikl nárok na odpočet (§ 73 odst. 3 ZDPH)

Nárokovat lze pouze daň ve správné výši podle ZDPH, nejvýše však částku do výše

- daně, která má být uplatněna dle ZDPH,   

- daně uvedené na daňovém dokladu.

Pokud se hodnoty daně liší, tak jako maximální hodnota pro uplatnění nároku na odpočet smí být použita nižší z těchto dvou uvedených hodnot daně (viz § 73 odst. 6 ZDPH).

Druhy odpočtu daně

Metodika GORDIC pro oblast DPH (dále jen Metodika) popisuje v kapitole 2.7.1 základní situace, které v praxi mohou nastat. Jedná se o:

  1. Přijatý doklad bez nároku na odpočet – například plnění v rámci veřejnoprávní činnosti. Plnění použitého pro reprezentaci, občerstvení, pohoštění (§ 72 odst. 4 ZDPH).
  2. Přijatý daňový doklad s plným nárokem na odpočet – uskutečněných pouze v rámci svých ekonomických činností (§ 72 odst. 5 ZDPH).
  3. Přijatý daňový doklad v režimu částečného odpočtu

- uplatnění odpočtu v poměrné výši – zdanitelné plnění se použije nejen pro ekonomickou činnost, ale i pro činnost, která není předmětem daně, např. při výkonu působnosti veřejné správy (§ 75 ZDPH),

- uplatnění odpočtu v krácené výši – zdanitelné plnění se použije v rámci ekonomické činnosti, a to současně pro plnění - zakládající plný nárok v plné výši a současně pro plnění osvobozená bez nároku na odpočet (§ 76 ZDPH),

- uplatnění odpočtu v kombinaci poměrné a krácené výši – souběh § 75 a § 76 ZDPH

Případ použití dokladu bez nároku na odpočet

- Přijatý doklad není nutné evidovat jako daňový.
- Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se organizace nepovažují za osoby povinné k dani. A to i v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu (§ 5 odst. 4 ZDPH).
- Příklad z metodiky DPH kapitola 2.7.1. Příklady pro odpočet DPH.

- Není nutné používat záznamové jednotky, nebo se může použít zvláštní ZJ = 100 pro vedení evidence § 100 odst. 3 písmeno a) ZDPH pro zachycení plnění, která nejsou předmětem daně.

- Příklady použití – např.  Oprava veřejného osvětlení, Místní poplatky, Správní poplatky, provozování sběrných míst, nákup stromků do městského parku = činnosti vykonávané na základě veřejnoprávních předpisů, při nichž využíváno veřejné moci.

Příklad použití dokladu s plným nárokem na odpočet

- Přijatý doklad je nutné evidovat jako daňový.

- Při vedení evidence pro daňové účely je nutné být v souladu s Metodikou.

- Pro označení základů a daně se používají tzv. záznamové jednotky (ZJ) společně s údaji tzv. strukturovaného popisu daňového dokladu (popis v Metodice, kapitola 6.1.1.). 

- Příklad Metodiky kapitola 2.7.1. Příklady pro odpočet DPH

- Příklady použití – např. činnosti uvedené v příloze č.1 ZDPH,

  • dodání vody,
  • dodání nového zboží vyrobeného za účelem prodeje,
  • Služby telekomunikační
  • Služby pořádání výstav, veletrhů, kongresů
  • Služby reklamních agentur
  • ….

Případ použití dokladu v režimu částečného odpočtu – odpočet v poměrné výši

- Přijatý doklad je nutné evidovat jako daňový.

- Vyplývá z ustanovení § 75 ZDPH.

- Využije se v případě, kdy plátce použije přijaté zdanitelné plnění jak pro účely své ekonomické činnosti uskutečněných plnění, tak i pro jiné účely.

- Uplatnění odpočtu daně pouze v poměrné výši dle uskutečněného využití zdanitelného plnění pro ekonomickou činnost.

- Stanovení poměrů pro jednotlivé případy

- Poměrový koeficient se vypočítává jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento nahoru (§ 75 odst. 3)

- Do přiznání vstupuje pouze uplatněná poměrná část dokladu

- Příklad z metodiky DPH kapitola 2.7.1. Příklady pro odpočet DPH

- Příklady použití – např. nákup zahradního traktoru, který se používá zároveň k údržbě veřejné zeleně a zároveň slouží k poskytování služeb za úplatu. Likvidace odpadu pro občany a zároveň pro podnikatele.

Příklad:

Příspěvková organizace škola zřízená obcí, plátce DPH, obdržela fakturu – daňový doklad na spotřebu elektrické energie v budově školy. Budova se používá pro výuku, která je financována z příspěvků a dotací od zřizovatele. Výuka není poskytována za úplatu. Používá se i pro činnosti ekonomické – krátkodobý pronájem tělocvičny, pořádání kurzů.

Zdanitelné plnění bylo použito pro činnosti ekonomické i pro účely nesouvisející z ekonomickou činností (výuka)

Využití budovy pro ekonomické účely, poměrný koeficient = 50 % nároku na odpočet

Vystaven doklad na částku 82 000 Kč + 17 220 Kč DPH = 99 220 Kč celková částka

SU

MD

D

Popis

504

    41 000 Kč

 

50 % z částky základu daně dle poměrného koeficientu

343

      8 610 Kč

 

50 % z částky DPH. Vstupuje do přiznání do sloupce plného odpočtu

504

    49 610 Kč

 

50 % z celkové částky 99 220,-. Nebude obsaženo v daňovém přiznání

321

 

 99 220 Kč

 

 

Ukázka daňového přiznání při odpočtu daně v poměrné výši

Z přiznání DPH nelze rozpoznat, jestli byl u dokladu použit poměrný koeficient. Informace je zaznamenána pouze v kontrolním hlášení.

Případ použití dokladu v režimu částečného odpočtu – odpočet v krácené výši

- Přijatý doklad je nutné evidovat jako daňový

- Vyplývá z ustanovení § 76 ZDPH

- Využije se v případě, kdy plátce použije přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností

- jak pro plnění s nárokem na odpočet daně,

- tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

- Výše koeficientu vychází z přiznání k DPH dle definovaného algoritmu výpočtu, vychází se z minulého roku jako zálohový. Na konci roku dochází k vypořádání „zálohového“ koeficientu (§ 76 odst. 7 ZDPH).

- Daňový subjekt pracuje s jedním koeficientem zaokrouhleným na celé procento nahoru (§ 76 odst. 3 ZDPH).

- Uplatnění odpočtu daně pouze v poměrné výši dle uskutečněného využití zdanitelného plnění pro ekonomickou činnost.

- Použití závazných AU 0031, 0036 u účtu 343.

Příklady použití např:

- výchovná a vzdělávací činnost je považována za ekonomickou činnosti, avšak při splnění podmínek stanovených § 57 ZDPH se jedná o činnost osvobozenou bez nároku na odpočet daně.

- Školní jídelna a stravování za úplatu

- pro žáky – činnost osvobozená bez nároku na odpočet

- pro zaměstnance – ekonomická činnost podléhající plnému zdanění

- Pronájem nemovitých věcí v souladu s § 56a ZDPH, sociální služby § 59 ZDPH, …

 

Příklad:

Příspěvková organizace škola zřízená obcí, plátce DPH, obdržela fakturu – daňový doklad za opravu kuchyňského zařízení ve školní kuchyni, která provozuje vlastní stravování.  V režimu osvobození bez nároku na odpočet poskytuje stravování svým studentům. Současně poskytuje stravování svým zaměstnancům i cizím strávníkům. Stravování je poskytováno za úplatu. Plátce je oprávněn uplatnit si nárok na odpočet v krácený výši, protože kuchyňské zařízení je používáno k uskutečnění plnění osvobozeného bez nároku na odpočet (studenti) i k činnostem podléhající zdanění (zaměstnanci, cizí strávníci). Zálohový koeficient činí 50%

Vystaven doklad na částku 10 000 Kč + 2 100 Kč DPH = 12 100 Kč celková částka

SU

MD

D

518

10 000 Kč

 

343

2 100 Kč

 

321

 

12 100 Kč

 

Při zálohovém koeficientu 0,5 je uplatněno jako odpočet 1 050,- Kč. Zbývající část se doporučuje odúčtovat do nákladů bez uvedení ZJ. Bližší informace v Metodice kapitola 10.1.

V přiznání DPH jsou uvedeny částky základu daně a daně v nekrácené výši. Krátí se koeficientem uvedeným na řádku č. 52 daňového přiznání.

Ukázka daňového přiznání při odpočtu daně v krácené výši

 

Případ použití dokladu v režimu částečného odpočtu – souběh odpočtu v poměrné výši a v krácené výši

- Přijatý doklad je nutné evidovat jako daňový.

- Popis souběhu odpočtu v poměrné výši a v krácené výši je uveden v § 76 odst. 2 ZDPH.

- V případě souběhu se postupuje tak, že nejprve poměrným koeficientem (§ 75) vyloučíme vstupy, které nesouvisí k ekonomickou činností. A následně u ekonomických činností provedeme odpočet s použitím krátícího koeficientu dle §76 ZDPH.

- Příklad z Metodiky kapitola 2.7.1. Postup účtování je kombinací uplatnění odpočtu

- v poměrné výši (tj. dle zvoleného poměru rozdělím náklady na část, ze které hodlám uplatňovat odpočet, a tedy použiji ZJ, a na část, ze které neuplatňuji odpočet, tedy bez použití ZJ

- v krácené výši (tj. pro účet 343 použiji AU 0031 nebo 0036). Dále je opět nutné zbývající část odúčtovat do nákladů v souladu postupem uvedeným v kapitole 10.1 Metodiky.

- Požívá se v případech, kdy je služba nebo zboží použito pro neekonomickou činnost a současně pro ekonomickou činnost, a to pro plnění s nárokem na odpočet a současně pro plnění osvobozená bez nároku na odpočet.

- Příklady použití – např. oprava radnice, kde má kancelář stavební odbor (veřejná správa), další kancelář jsou pro účetní a starostu (zabývající se jak veřejnou správou, tak zdaňovací činností). Dále jsou pronajímány prostory pro ordinace lékaře a kadeřnictví (osvobozená činnost bez nároku na odpočet.