Jak na mimořádný odpis

Odpisy

4 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

26. 1. 2021

Dne 31.12.2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, s účinností od 1.1.2021, znám rovněž jako tzv. „daňový balíček“. Obsahem tohoto zákona byla rovněž změna zákona o daních z příjmů, která mj. obsahovala možnost provádět mimořádné odpisy z důvodu snížení daňového základu, podpory investičních aktivit a s tím související oživení ekonomiky. Mimořádné odpisy nejsou v české legislativě žádnou novinkou, byly již v minulosti zavedeny pro majetek pořízený v období od 1.1.2009 do 30.6.2010 v rámci protikrizových opatření. Je nutné ještě poznamenat, že novela nestanovuje mimořádné odpisy jako novou povinnost pro poplatníky, pouze se jedná o možnost a je pouze na samotném poplatníkovi, zda ji využije či nikoliv. Pokud poplatník nechce této možnosti využít, bude se nadále držet dosavadního standardního způsobu odpisování.

Rychlejší odpisování v podobě mimořádného odpisu je ukotveno v § 30a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. Týká se hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině a pořízeného od 1. ledna 2020 do 31.prosince 2021. Při splnění stanovených podmínek lze tento majetek odepsat za 12 nebo 24 měsíců. Jednou z podmínek je, že poplatník musí být prvním vlastníkem či odpisovatelem tohoto majetku, a další neodmyslitelnou podmínkou je nutnost odepsat celý majetek do 100 % vstupní ceny bez přerušení.

Odpisy zaokrouhlené na celé koruny nahoru se stanoví s přesností na celé měsíce. Poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, kdy byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období může uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období.

Způsob stanovení mimořádných odpisů na příkladech

Příklad 1 - Majetek zařazený v skupině 1 lze odepsat za 12 měsíců rovnoměrně (místo standardních 3 let). Výše mimořádného odpisu je závislá na okamžiku uvedení do užívání, jelikož je možné uplatnit pouze odpis za každý měsíc následující po tomto okamžiku, tj.  za každý měsíc je možné uplatnit 1/12 vstupní ceny.

U pořízeného majetku v září 2020 za částku 120 000,-Kč, lze tedy uplatnit za zdaňovací období 2020 hodnotu ve výši 3/12 vstupní ceny, tj. 30 000,- Kč, a ve zdaňovacím období 2021 hodnotu ve výši 9/12 vstupní ceny, tj. 90 000,- Kč. 

Příklad 2 - Majetek zařazený v skupině 2 lze odepsat rovnoměrně za 24 měsíců (místo standardních 5 let), přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku, tj. za každý měsíc 1/12 z 60 % vstupní ceny. A za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40% vstupní ceny hmotného majetku, tj. za každý měsíc 1/12 z 40 % vstupní ceny.

U pořízeného majetku v září 2020 za částku 120 000 Kč lze tedy uplatnit za zdaňovací období 2020 hodnotu ve výši 3/12 z 60 % vstupní ceny, tj. 18 000 Kč. Ve zdaňovacím období 2021 se nejdříve pokračuje do konce 12. měsíce (po uvedení do užívaní) v odpisu ze 60 % vstupní ceny a uplatní hodnota ve výši 9/12 z 60 % vstupní ceny, tj. 54 000 Kč, potom se zbývající měsíce roku pokračuje v odpisu ze 40 % vstupní ceny a uplatní se ještě hodnota ve výši 3/12 z 40 % vstupní ceny, tj. 12 000 Kč. Celkem je tedy možné za zdaňovací období 2021 uplatnit mimořádný odpis ve výši 66 000 Kč (tj součet částek 54 000 Kč a 12 000 Kč). Ve zdaňovacím období 2022 se pokračuje zbývající počet měsíců v odpisu ze 40 % vstupní ceny, uplatní se tedy hodnota ve výši 9/12 z 40% vstupní ceny, tj. 36 000 Kč.

Důležité je též ustanovení uvedené v odstavci 5 (§ 30a) týkající se technického zhodnocení: „Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavců 1 a 2 nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33.“ Znamená to, že se u technického zhodnocení nepoužijí mimořádné odpisy, a to ani za předpokladu, že by byly naplněny podmínky (k technickému zhodnocení došlo od 1. ledna 2020 do 31.prosince 2021, šlo by o majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině).

Na závěr si ještě dovolíme podotknout, že mimořádné odpisy souvisí pouze s daňovými odpisy, účetní odpisy zůstávají nezměněny.