Změny v metodice vykazování PAP pro rok 2021

PAP

3 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

5. 2. 2021

Organizace, které vedou pomocný analytický přehled, by mohlo zajímat, že dokument Metodika tvorby PAP vydávaný Ministerstvem financí pro rok 2021 dostál nevelkých změn.

Předmětem první změny je vykazování identifikátoru veřejných zakázek (dále též IVZ) v části X výkazu PAP. Cílem kontrolních orgánů, především Ministerstva pro místní rozvoj (dále „MMR“), je získávat co nejpřesnější informace o financování veřejných zakázek. A výkaz PAP tyto informace poskytuje. Dá se zjistit informace o dodavateli i o přesné částce, kterou organizace vynaložila na konkrétní veřejnou zakázku. Aby tyto informace byly co nejpřesnější, bylo zrušeno vykazování ve formátu Elektronického tržiště.   MMR spravovalo tyto e-tržiště, které byly potřeba pro vykazování dle metodiky PAP pouze do 30.6.2020. K tomuto datu skočila účinnost koncesních smluv na provoz e- tržiště veřejné správy pod správnou MMR a nadále fungují čistě na komerční bázi.  Od 1.7.2017 (od 1.7.2018 povinně) jej nahradil Národní elektronický nástroj (NEN). Kvůli zachování kontinuity byla poskytnuta určitá překlenovací doba, po kterou bylo umožněno vybraným účetním jednotkám předávat identifikátor veřejných zakázek ze systému elektronického tržiště. A tato překlenovací doba byla nyní ukončena.

Druhou neméně podstatnou změnou je aktualizace Přílohy č. 1 Partnerů PAP, a to v návaznosti na číselník zemí a mezinárodních institucí. Změny reagují na aktuální mezinárodní politickou situaci a vychází z mezinárodních dohod a úmluv.

Rušení vykazovaní veřejné zakázky na elektronickém tržišti

Vykazování IVZ se sleduje na syntetických účtech 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy a 321 - Dodatelé. Nejenže IVZ může nabývat různých tvarů v závislosti na systému, ve kterém byl vytvořen, ale také může nabývat více hodnot, protože nejsou výjimkou situace, kdy je veřejná zakázka evidována ve dvou nebo více systémech. Metodika tvorby PAP vyžaduje sledování pouze jednoho identifikátoru veřejné zakázky.  Dále také určuje pořadí, jakým způsobem mají být jednotlivé kódy upřednostňovány:

  1. Prioritní je číslování veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek
  2. Není-li veřejná zakázka evidována ve Věstníku veřejných zakázek, uvádí se identifikátor veřejné zakázky v NEN (Národním elektronickém nástroji)
  3. Není-li veřejná zakázka evidována ani v NEN, uvádí se identifikátor veřejné zakázky na profilu zadavatele.

Bohužel nebyl ze strany Ministerstva financí ČR (dále „MF“) vydán žádný pokyn, jak postupovat v případě, že na konci roku 2020 účetní jednotka vykazuje v PAP zůstatky IVZ elektronického tržiště. Ale v zásadě se nabízí dvě možnosti. Buď IVZ ve vykazovaní PAP pro rok 2021 vynulovat, pokud nemá veřejná zakázka přidělen žádný jiný atribut. Anebo převést veřejnou zakázku na jiný formát číslování, a to v tom případě, pokud je vedena ještě v jiném systému.

 Aktualizace číselníku PAP partnerů zemí a mezinárodních institucí 

Pro období 2021 bylo přidáno 117 nových organizací. Neznamená to, že by byly založeny další mezinárodní instituce, ale pouze vznikla  potřeba ze strany MF tyto instituce nově sledovat. V dalších 18 případech došlo ke změně kódu partnera PAP a v 5 případech došlo ke zrušení daného partnera. Navíc v některých případech je kód partnera rozšířen na 5 znaků a v jiných případech je zase použit stejný kód pro jinou organizaci v následujícím období.

Jestliže organizace využívají kódy mezinárodních institucí, je třeba číselníku partnerů věnovat větší pozornost a popřípadě přeúčtovat partnery v příslušných zápisech počátečních stavů roku 2021 a dále přeevidovat na nové kódy partnerů zemí či institucí.