Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

ÚSC

16 min

Ludmila Matějková, Ing.

18. 2. 2021

Dne 03.02.2021 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce č. 17 zákon č. 35/2021 Sb., o sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů s datem účinnosti od 1.1.2022. Tento zákon si klade za cíl vytvoření centrálního informačního systému, který by byl veřejně přístupný a obsahoval by právní předpisy vydané územními samosprávnými celky (dále „ÚSC“), právní předpisy vydávané správními úřady, které nejsou publikovány ve Sbírce zákonů, a dokumenty zveřejňované ve Věstníku právních předpisů kraje a Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy. Původně mělo být v zákoně zakotveno také zveřejňování i veřejnoprávních smluv o převodu výkonu přenesené působnosti a rozhodnutí krajského úřadu o přenesení výkonu přenesené působnosti, které budou podle § 65 a 66b zákona o obcích nově vedeny v rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci, který je nově upravenou součástí informačního sytému registru práv a povinností.

Jak bylo uvedené v úvodu, zákon je účinný až od příštího roku, ale i tak je potřeba mu věnovat pozornost už nyní, neboť kromě povinnosti zasílání právních předpisů do Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále „Sbírka právních předpisů“) se mění i pravidla okamžiku nabytí platnosti právních předpisů. Neméně důležitá je i povinnost zveřejnit ve Sbírce právních předpisů vydané právní předpisy před účinností tohoto zákona, které jsou však platné k datu účinnosti tohoto zákona. Tuto povinnost musí ÚSC a správní úřady splnit do tří let ode dne nabytí zákona, neboť při nesplnění této povinnosti pozbude právní předpis platnosti (po uplynutí této tříleté lhůty).

Bohužel Ministerstvo vnitra ČR, které bude správcem Sbírky právních předpisů, chystá informační a metodickou kampaň až na přelomu června tohoto roku. Zákon však není rozsáhlý, obsahuje pouze deset paragrafů, které si v tomto článku uvedeme a vysvětlíme, což by mělo subjektům pomoci se připravit na tento nový systém.

§ 1 Úvodní ustanovení

(1) Zřizuje se Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“) jako informační systém veřejné správy. Ve Sbírce právních předpisů se

a) vyhlašují obecně závazné vyhlášky a nařízení vydané územními samosprávnými celky (dále jen „právní předpis územního samosprávného celku“) a právní předpisy vydané správními úřady, stanoví-li tak jiný právní předpis (dále jen „právní předpis správního úřadu“), a

b) zveřejňují akty stanovené tímto zákonem, které vznikají při výkonu působnosti územních samosprávných celků nebo v souvislosti s tímto výkonem (dále jen „akt“).

(2) Správcem Sbírky právních předpisů (dále jen „správce“) je Ministerstvo vnitra.

(3) Sbírka právních předpisů je bezplatně a neomezeně veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Název „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů“ je dovoleno užívat pouze pro Sbírku právních předpisů podle tohoto zákona.

V § 1 jsou uvedeny subjekty, kterých se zákon týká, a rovněž předmět zákona. Ve Sbírce právních předpisů budou zveřejňovat:

  1. ÚSC veškeré obecně závazné vyhlášky a nařízení, dále v důsledku zrušení Věstníku právních předpisů kraje a Sbírky právních předpisů hlavního města Prahy akty uvedené v § 8 odstavci 2 (počet členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen; rozhodnutí o stavu nebezpeční dle krizového zákona; území, která jsou smluvně chráněná podle zákona o ochraně přírody a krajiny; usnesení zastupitelstva kraje o vyhlášení krajského referenda nebo o tom, že krajské referendum nevyhlásí)
  2. správní úřady akty, které jsou uvedené v § 8 tohoto zákona.

Správní úřady, kterých se zákon dle důvodové zprávy týká jsou:

  • újezdní úřad
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (nařízení vydávaná na základě zákona o ochraně přírody)
  • krajské hygienické stanice (nařízení podle zákona o ochraně veřejného zdraví)
  • Městská veterinární správa v Praze (právní předpisy o mimořádných veterinárních opatřeních pro území hlavního města Prahu)
  • Státní veterinární správa České republiky (nařízení vydávaná podle veterinárního zákona)
  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních podle zákona o rostlinolékařské péči).

Sbírku právních předpisů bude spravovat Ministerstvo vnitra ČR (dále také jako „správce“). Dálkový přístup k právním předpisům a aktům zveřejněným ve Sbírce právních předpisů bude bezplatný a neomezený (časově i počtem přístupů za den).

 § 2 Vyhlášení právního předpisu

(1) Právní předpis územního samosprávného celku a právní předpis správního úřadu se vyhlašují jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů.

(2) Zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů provede územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, zasláním jeho textu v otevřeném a strojově čitelném formátu a jeho metadat prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky zřízené správcem pro tento účel. Správce uveřejní elektronický formulář na portálu veřejné správy. Není-li možné zveřejnit právní předpis nebo jeho část ve strojově čitelném formátu, zveřejní se právní předpis nebo jeho část pouze v otevřeném formátu.

(3) Metadata zahrnují

a) identifikaci územního samosprávného celku nebo správního úřadu, který právní předpis vydal, uvedením jeho názvu a identifikačního čísla osoby, bylo-li mu přiděleno,

b) druh právního předpisu,

c) číslo právního předpisu stanovené podle § 6,

d) název právního předpisu,

e) datum vydání právního předpisu,

f) zákonné zmocnění, na základě kterého byl právní předpis vydán,

g) oblast úpravy,

h) účinnost, popřípadě předpokládanou účinnost právního předpisu,

i) označení právního předpisu, který je rušen nebo měněn, jde-li o změnu či zrušení právního předpisu, a

j) datum vyhlášení právního předpisu, byl-li právní předpis vyhlášen postupem podle odstavce 4.

(4) Nastane-li překážka bránící zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů, správce uveřejní oznámení o existenci této překážky na své úřední desce; je-li potřeba během trvání této překážky neprodleně vyhlásit právní předpis územního samosprávného celku nebo právní předpis správního úřadu, vyhlásí se právní předpis zveřejněním na úřední desce územního samosprávného celku nebo správního úřadu, který právní předpis vydal.

(5) Pomine-li překážka bránící zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů, správce uveřejní oznámení o této skutečnosti na své úřední desce. Územní samosprávný celek nebo správní úřad, který vyhlásil právní předpis postupem podle odstavce 4, zveřejní neprodleně poté, co bylo uveřejněno oznámení podle věty první, tento právní předpis ve Sbírce právních předpisů postupem podle odstavce 2; toto zveřejnění nemá vliv na platnost a účinnost právního předpisu vyhlášeného postupem podle odstavce 4.

§ 2 uvádí, že k vyhlášení právního předpisu ÚSC nebo správního úřadu dojde okamžikem zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Zveřejnění provede ÚSC nebo správní úřad zasláním textu v požadovaném formátu a současně požadovaných metadat prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky zřízené k tomuto účelu Ministerstvem vnitra ČR.

„Stanoví se obecné požadavky na datový formát, který musí zajistit možnost fulltextového vyhledávání v celém textu zveřejňovaných dokumentů (např. PDF dokument opatřený textovou vrstvou nebo DOCX, ze kterého lze extrahovat obsah v XML). Připouští se přitom, aby v případech, kdy není možno zveřejnit právní předpis nebo jeho část v daném formátu (např. obrazové a mapové přílohy právních předpisů), byl právní předpis (nebo jeho část) zveřejněn pouze ve formátu otevřeném. Systém bude nastaven tak, že při nesplnění požadavků na formát publikovaného dokumentu bude ten, kdo dokument zveřejňuje, byl na nesprávný formát upozorněn s tím, že bude muset výslovně potvrdit, že jsou splněny zákonné podmínky pro odchylku od požadovaného formátu.“ (citace z důvodové zprávy k zákonu č. 32/2021 Sb.)

Povinnost ÚSC a správních úřadů zveřejňovat právní předpisy ve Sbírce právních předpisů nahrazuje dosavadní povinnost zaslat vyhlášený právní předpis dozorovému orgánu.

V odstavci tři je stanoven výčet metadat právních předpisů potřebných k zachování funkcionality systému. Metadata mají technickou povahu, vyhlášení či účinnost právního předpisu nejsou na metadatech jakkoliv závislé.

Odstavce 4 a 5 se zabývají dopady vyřazení internetové sítě nebo elektronického systému Sbírky právních předpisů. Tato část je důležitá z důvodu, že vyhlášením ve Sbírce právních předpisů nabývají právní předpisy ÚSC a určených správních úřadů platnosti. Pokud by tedy takováto situace nastala, zveřejní Ministerstvo vnitra ČR tuto informaci na své úřední desce, čímž dává „svolení“ k náhradnímu způsobu vyhlášení právního předpisu. Tento náhradní způsob spočívá v tom, že pokud je potřeba neprodleně vyhlásit právní předpis a není tedy možnost počkat na odstranění chyby, vyhlásí se právní předpis zveřejněním na úřední desce ÚSC nebo správního úřadu. O ukončení této situace, tedy nefunkčnosti systému, informuje Ministerstvo vnitra ČR stejným způsobem (informace na své úřední desce). Po ukončení tohoto nouzového režimu je povinný ÚSC nebo správní úřad neprodleně zajistit řádné vyhlášení právního předpisu, a to bez vlivu na jeho platnost a účinnost.

§ 3 Informování o vyhlášení právního předpisu

(1) Správce o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů vyrozumí územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal. Správce vyznačí ve Sbírce právních předpisů datum a čas vyhlášení právního předpisu.

(2) Územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, zveřejní oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byl o vyhlášení správcem vyrozuměn podle odstavce 1. V oznámení územní samosprávný celek nebo správní úřad uvede označení právního předpisu, datum a čas vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů a zveřejněná metadata.

(3) Oznámení o vyhlášení nařízení obce s rozšířenou působností zveřejní též obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností na úředních deskách obecních úřadů po dobu alespoň 15 dnů; bylo-li nařízení vyhlášeno postupem podle § 2 odst. 4, zveřejní úplný text tohoto nařízení.

Ministerstvo vnitra ČR jakožto správce zašle automatizovanou zprávu ÚSC nebo správnímu úřadu o vyhlášení právního předpisu a vyznačí ve Sbírce právních předpisů datum a čas vyhlášení tohoto právního předpisu.

ÚSC nebo správní úřad informuje o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů formou zveřejnění oznámení na své úřední desce alespoň po dobu 15 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu od Ministerstva vnitra ČR o vyhlášení právního předpisu. Takto se postupuje i v případě nařízení obce s rozšířenou působností – právní předpis je rovněž vyvěšen na úředních deskách obecních úřadů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, přičemž oznámení zasílá příslušným obcím obec s rozšířenou působností, která právní předpis vydala. Oznámení zveřejňované na úřední desce musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 2 (označení právního předpisu, datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů a zveřejněná metadata).

§ 4 Platnost a účinnost právního předpisu

(1) Právní předpis územního samosprávného celku a právní předpis správního úřadu nabývají platnosti jejich vyhlášením podle § 2.

(2) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývá právní předpis územního samosprávného celku a právní předpis správního úřadu účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek jejich účinnosti, nejdříve však počátkem dne následujícího po dni jejich vyhlášení; je-li pro to důvod spočívající v ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, lze stanovit, že právní předpis nabude účinnosti vyhlášením.

(3) Je-li v právním předpisu územního samosprávného celku nebo v právním předpisu správního úřadu stanoven den nabytí účinnosti, který předchází dni jeho vyhlášení, nabývá právní předpis účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení.

§ 4 se zabývá platností a účinností právního předpisu. Podmínkou pro nabytí platnosti právního předpisu je jeho vyhlášení formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů, přičemž den zveřejnění je dnem vyhlášení právního předpisu a zároveň tímto dnem nabývá právní předpis platnosti. Právní předpis je účinný počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení, ale je možné, aby přímo právní předpis stanovil pozdější den nabytí účinnosti. Naopak nepřípustná je zpětná účinnost právních předpisů.

Pokud to vyžaduje naléhavý obecný zájem, může vydavatel stanovit dřívější počátek účinnosti právního předpisu, nejdříve však vyhlášením právního předpisu, tj. zveřejněním ve Sbírce právních předpisů (v tento okamžik nabude právní předpis platnosti i účinnosti).

§ 5 Opravy nesprávností

(1) Za úplnost a správnost obsahu právního předpisu vyhlášeného ve Sbírce právních předpisů a jeho metadat odpovídá územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal. Provede-li správce opravu metadat podle odstavce 2, odpovídá za jejich správnost.

(2) Zjistí-li územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, rozdíl mezi textem právního předpisu vyhlášeným ve Sbírce právních předpisů a textem tohoto předpisu, který byl schválen příslušným orgánem územního samosprávného celku nebo správním úřadem, nebo nesprávnost v metadatech, provede jejich opravu; postupuje přitom obdobně podle § 2 odst. 2 a 3. V případě zjevné nesprávnosti může metadata vyhlášených právních předpisů opravit správce. Původní text opraveného právního předpisu nebo metadat zůstává ve Sbírce právních předpisů uchován. O opravě provedené správcem vyrozumí správce územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal.

(3) Zjistí-li územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, že postupem podle § 2 došlo ke zveřejnění právního předpisu v jiném než otevřeném, popřípadě strojově čitelném formátu, provede opravu zveřejněním právního předpisu v otevřeném a strojově čitelném formátu; postupuje přitom obdobně podle § 2 odst. 2 a 3. Zjistí-li tuto skutečnost správce, vyzve územní samosprávný celek nebo správní úřad k provedení opravy podle věty první.

(4) Zjistí-li územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, že postupem podle § 2 došlo ke zveřejnění dokumentu, který není právním předpisem, požádá správce o výmaz tohoto dokumentu ze Sbírky právních předpisů. Zjistí-li tuto skutečnost správce, upozorní na ni územní samosprávný celek nebo správní úřad.

(5) Provedení opravy podle odstavců 2 a 3 nemá vliv na vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů.

(6) Pro opravu nesprávností právního předpisu, který byl vyhlášen postupem podle § 2 odst. 4, se použijí obdobně odstavce 1 až 5.

ÚSC nebo správní úřad jakožto původci (ten kdo právní předpis zveřejňuje) odpovídají za úplnost a správnost obsahu vyhlášených předpisů. Správce (Ministerstvo vnitra ČR) zveřejňuje právní předpis pomocí automatizovaného systému, přičemž odpovídá za to, že zveřejněný právní předpis odpovídá tomu, co skutečně jeho vydavatel (ÚSC nebo správní úřad) prostřednictvím informačního systému zveřejnil. Správce (Ministerstvo vnitra ČR) nepodrobuje právní předpis jakékoli předběžné kontrole, pouze pokud provede správce opravu metadat, odpovídá za jejich správnost. Pokud dojde k vyhlášení právního předpisu s jiným textem (případně nesprávnými metadaty nebo zveřejnění v jiném než požadovaném formátu) než který byl schválen jeho vydavatelem, provede ÚSC nebo správní úřad po zjištění tohoto nesouladu opravu podle § 2 odst. 2 a 3. Původní text opravovaného právního předpisu nebo metadat zůstane ve Sbírce právních předpisů zachován, přičemž systém bude umět rozlišovat původní „neaktivní“ znění od aktuálního platného.

§ 6 Číslování právních předpisů

Právní předpisy územního samosprávného celku a právní předpisy správního úřadu se označují arabskými čísly v souvislé řadě. Pro právní předpisy každého územního samosprávného celku a správního úřadu se vede samostatná číselná řada. Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku.

ÚSC a správní úřad označují své právní předpisy arabskými čísly, a to v souvislé řadě. Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku. Vydavatelé právních předpisů (ÚSC a správní úřad) nebudou muset nadále vést evidenci svých právních předpisů, neboť tuto funkci bude nově plnit informační systém Sbírky právních předpisů.

§ 7 Nahlížení do Sbírky právních předpisů

Územní samosprávný celek umožní v úředních hodinách bezplatně nahlížet do Sbírky právních předpisů v elektronické podobě.

V návaznosti na zrušení povinnosti územního samosprávného celku vést evidenci právních předpisů se nově upravuje zpřístupnění právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce právních předpisů.

§ 8 Zveřejňování aktů ve Sbírce právních předpisů

(1) Ve Sbírce právních předpisů se zveřejní

a) rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu územního samosprávného celku nebo právního předpisu správního úřadu nebo jejich jednotlivých ustanovení,

b) rozhodnutí Ministerstva vnitra, krajského úřadu nebo věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu o pozastavení účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku,

c) rozhodnutí o podaném rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku,

d) rozhodnutí Ministerstva vnitra, krajského úřadu nebo věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku a

e) sdělení Ministerstva vnitra, krajského úřadu nebo věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu o pozbytí platnosti jejich rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku.

(2) Ve Sbírce právních předpisů se dále zveřejní

a) sdělení kraje o počtu členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen,

b) rozhodnutí o stavu nebezpečí podle krizového zákona,

c) smlouva, na základě které bylo podle zákona o ochraně přírody a krajiny území prohlášeno za chráněné, a

d) usnesení zastupitelstva kraje o vyhlášení krajského referenda nebo o tom, že krajské referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze krajské referendum konat.

(3) Zveřejnění aktů zajistí správce. Orgán, který zveřejňovaný akt vydal, zašle neprodleně jeho text v otevřeném a strojově čitelném formátu prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky zřízené správcem pro tento účel. Správce uveřejní elektronický formulář na portálu veřejné správy.

(4) Za úplnost a správnost obsahu aktů zveřejňovaných ve Sbírce právních předpisů odpovídá ten, kdo je správci zaslal.

(5) Zjistí-li ten, kdo akt zaslal ke zveřejnění, rozdíl mezi textem aktu zveřejněným ve Sbírce právních předpisů a skutečným obsahem aktu, provede jeho opravu; postupuje přitom obdobně podle odstavce 3. Původní text aktu zůstává ve Sbírce právních předpisů uchován.

Ve Sbírce právních předpisů budou zveřejňována rozhodnutí Ústavního soudu ve věci posouzení ústavnosti a zákonnosti právního předpisu ÚSC a právního předpisu správního úřadu. Rozhodnutí Ústavního soudu o návrzích na zrušení právního předpisu anebo jejich jednotlivých ustanovení vyhlašují na základě § 57 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu ve Sbírce zákonů, ale budou z důvodu komplexnosti uváděny pro informaci rovněž ve Sbírce právních předpisů, ale pouze s informativním účinkem (nebudou dotčeny právní účinky jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů).

Další ustanovení § 8 jsme již v článku objasnili, proto zde nejsou znovu rozebírána.

i§ 9 Přechodná ustanovení

(1) Územní samosprávné celky a správní úřady jsou povinny platné a účinné právní předpisy, které se vyhlašují podle tohoto zákona a které byly těmito územními samosprávnými celky nebo správními úřady vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zveřejnit ve Sbírce právních předpisů spolu s jejich metadaty nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Na právní předpisy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se nevztahuje povinnost zveřejnit právní předpis ve Sbírce právních předpisů v otevřeném a strojově čitelném formátu.

(3) Právní předpisy uvedené v odstavci 1, které nebyly zveřejněny ve Sbírce právních předpisů podle odstavce 1, pozbývají platnosti uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1.

(4) Povinnost zveřejnit platné a účinné právní předpisy ve Sbírce právních předpisů se nevztahuje na právní předpisy, které byly vydány zaniklými správními úřady.

(5) Obecně závazné vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná část územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce nebo regulačního plánu, vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které se podle stavebního zákona považují za opatření obecné povahy, se ve Sbírce právních předpisů nezveřejňují.

(6) Akty uvedené v § 8 odst. 2, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona platné, se zveřejní ve Sbírce právních předpisů do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 8 odst. 3 až 5 se použije obdobně.

Velmi důležitým ustanovením je § 9, neboť uvádí, že ÚSC a dotčené správní úřady musí zveřejnit ve Sbírce právních předpisů i platné a účinné právní předpisy (včetně metadat), které byly vydány před nabytím účinnosti tohoto zákona, a to nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek pozbytí platnosti těchto právních předpisů po uplynutí stanovené tříleté přechodné lhůty. Přitom je potřeba si uvědomit, že za nesplnění povinnosti je považováno nezveřejnění právního předpisu v dostupném formátu spolu s metadaty. Pokud tedy subjekty právní předpis spolu s metadaty zveřejní, ale nedodrží pouze formu (otevřený a strojově čitelný formát – viz §2 odst. 2), nemá tato skutečnost za následek ztrátu platnosti právního předpisu.

§ 10 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Na závěr je nutné ještě říci, že v souvislosti s přijetím zákona č. 35/2021 Sb., došlo k novelizaci dalších právních předpisů v rámci zákona č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Změna se promítla do zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o dani z nemovitých věcí, zákona o oceňování majetku, zákona o svobodném přístupu k informacím, veterinárního zákona, zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze, krizového zákona, zákona o ochraně veřejného zdraví, zákona o rostlinolékařské péči, zákona o základních registrech, zákona o krajském referendu, zákona o hazardních hrách a zákona o právu na digitální služby. Zákon č. 36/2021 Sb. je dostupný na níže uvedeném odkazu na Sbírku zákonů.

 

 

Zdroje:

Důvodová zpráva (materiál): https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBF8G7RYN

Sbírka zákonů: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=35/2021&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy