Identifikovaná osoba

9 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

4. 3. 2021

Pojem identifikovaná osoba se poprvé objevil v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) roku 2013. Jedná se o označení pro osobu povinnou k dani, která není plátcem, nebo osobu povinnou k dani, pokud v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu, toto zboží je předmětem daně a nejde o pořízení zboží prostřední osobou v rámci třístranného obchodu dle § 17 ZDPH. Zjednodušeně řečeno vzniká takovéto osobě povinnost přiznat daň u přeshraničního plnění (např. přijetí přeshraniční služby nebo pořízení zboží z jiného členského státu), i když v České republice zůstává neplátcem, a tudíž nemá nárok na odpočet zaplacené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Z tohoto plyne, že je-li subjekt plátcem, nemůže se zároveň stát identifikovanou osobou.

Identifikovaná osoba má taktéž přiděleno identifikační číslo pro účely DPH, ale ve srovnání s plátcem DPH jsou její práva a povinnosti omezené. Například identifikované osobě při pořízení podle § 108 ZDPH vzniká povinnost přiznat daň, avšak nárok na uplatnění odpočtu podle § 72 ZDPH a následující je přiznán pouze plátci daně. Identifikovaná osoba si tedy na rozdíl od plátce nemůže uplatnit nárok na odpočet daně, ale je její povinností přiznat daň, jak již bylo uvedeno výše.

Identifikovanou osobou se může stát buď osoba povinná k dani, která zatím není plátcem, tzn. že například nepřekročila limit obratu pro plátcovství DPH, nebo právnická osoba nepovinná k dani, tzn. neuskutečňující ekonomickou činnost. Kdy se osoba povinná k dani stává identifikovanou osobou říká znění § 6g až § 6i ZDPH. Identifikovaná osoba je v tomto případě povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou (§97 ZDPH). Osoba povinná k dani může také z důvodů uvedených v §6j až §6k ZDPH podat dobrovolnou registraci identifikované osoby, a to za podmínek upravených v § 97a ZDPH.

§ 97a Dobrovolná registrace identifikované osoby

(1) Osoba povinná k dani může podat přihlášku k registraci, pokud

a) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku,

b) není plátcem a

c) bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.

(2) Osoba podle § 6k nebo § 6l může podat přihlášku k registraci.

Dále si uvedeme podmínky pro vznik povinné registrace identifikované osoby včetně příkladů.

§ 6g

Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani jsou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, ode dne prvního pořízení tohoto zboží.

Při pořízení zboží z jiného členského státu (tedy zemí EU), které je předmětem daně (tzn. ve vazbě na § 2a odst. 2 - pořízení zboží z EU, jehož pořízením hodnota zboží pořízeného v příslušném a bezprostředně předcházejícím kalendářním roce překročí limit 326 000 Kč), se osoba povinná k dani stane identifikovanou osobou, a to okamžitě k datu pořízení zboží, kterým tento limit překročí (do 15 dnů musí pak podat přihlášku k registraci a učinit podání přiznání k DPH v zákonné lhůtě).

Příklad: Tuzemská firma (neplátce) pořídila od německé osoby registrované k dani (z Německa) zboží v hodnotě 400 000 Kč. Neplátce se stává povinně identifikovanou osobou ke dni pořízení. Sestavuje daňové přiznání a je povinen přiznat daň. Nevzniká mu nárok na odpočet daně, protože není plátce, tudíž uvede na řádku 3 (v případě základní sazby) nebo řádku 4 (v případě snížené sazby) daňového přiznání k DPH.

Dovolíme si zdůraznit, že v případě, že by si tuzemská firma (neplátce) zakoupila nový dopravní prostředek, případně zboží podléhající spotřební dani, neplatí žádný limit a tuzemská firma je povinna odvést DPH dle § 19 ZDPH.

§ 6h

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o

a) poskytnutí služby,

b) dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo

c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

 

Příklad: Tuzemská firma (neplátce) pořídila od německé osoby registrované k dani (z Německa) službu za 40 000 Kč. Místo plnění je dle § 9 odst. 1 v tuzemsku.  Neplátce se stává povinně identifikovanou osobou ke dni pořízení služby. Sestavuje daňové přiznání a je povinen přiznat daň. Nevzniká mu nárok na odpočet daně, protože není plátce.

Dalším příkladem může být využití služeb v oblasti propagace od firem Google, Facebook a dalších. V případě, pokud podnikatel (neplátce) umístí na své webové stránky reklamu z reklamního systému uvedených firem, ze které má příjem, stává se povinně identifikovanou osobou

Podle metodických informací poskytnutých Generálním finančním ředitelstvím veřejně dostupných na webových stránkách finanční správy, vzniká tato povinnost rovněž u služeb poskytovaných prostřednictvím internetových platforem, např. v případě ubytovacích, přepravních nebo reklamních služeb (Uber, Airbnb, Google, Facebook apod.). Co je elektronicky poskytovanou službou upřesňuje článek 7 nařízení Rady č. 282/2011 (odkaz: Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (europa.eu)

§ 6i

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.

V rámci tohoto paragrafu je řešeno pouze poskytování služeb v rámci EU (nevztahuje se na třetí země). Výhoda je, že osoba, která se stane identifikovanou osobou podle § 6i, přenese daňovou povinnost na osobu povinnou k dani se sídlem v EU (příjemce služby) a pro tuzemské plnění zůstává nadále neplátcem.

Pokud tato identifikovaná osoba poskytne pouze službu podle § 9 odst. 1 ZDPH, nevzniká ji povinnost podávat daňové přiznání. Pokud toto plnění poskytne:

  • Osobě registrované k dani v zemi EU > podává jen souhrnné hlášení
  • Osobě, která není registrovaná k dani v zemi EU> nepodává souhrnné hlášení (§ 102 odst. 3 ZDPH)

Příklad: Tuzemská firma (neplátce) poskytuje německé osobě registrované k dani (do Německa) službu za 40 000 Kč. Místo plnění je dle § 9 odst. 1 v Německu, nejedná se o plnění osvobozené od daně v Německu.  Neplátce se stává povinně identifikovanou osobou ke dni poskytnutí služby. Tuzemská firma přenese daň na německého příjemce služby. Jelikož mu nevznikla daňová povinnost v tuzemsku, nepodává identifikovaná osoba daňové přiznání. Nevzniká mu nárok na odpočet daně, protože není plátce. Službu ale uvede do Souhrnného hlášení

Nyní si uvedeme ustanovení ZDPH umožňující dobrovolnou registraci, kde jsou uvedeny důvody, za kterých je možné se přihlásit jako identifikovaná osoba v předstihu před prvním přijetím plnění či před prvním poskytnutí služby.

§ 6j

Osoba povinná k dani, která není plátcem, se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.

V tomto ustanovení je umožněna dobrovolná registrace jako identifikované osoby, pokud chce tato osoba povinná k dani (tuzemský neplátce) využít institutu režimu jednoho správního místa. Režim jednoho správního místa upravují § 110a až § 110zf a používá se pro plnění uvedená v § 10i ZDPH (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby). Osoba povinná k dani se stává v tomto případě identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je registrována.

Jedná se o poměrně specifické plnění, pro které s největší pravděpodobností naši klienti nemají náplň, proto nebude problematika více vysvětlována a demonstrována na příkladu.

§ 6k

Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, které budou v tuzemsku pořizovat zboží z jiného členského státu, jsou identifikovanými osobami ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým jsou tyto osoby registrovány.

Osobě, která bude pořizovat zboží z EU, je umožněna dobrovolná registrace za identifikovanou osobu, a to bez ohledu na limit pořizovaného zboží. Důvodem je možnost poskytnout dodavateli zboží DIČ a koupit zboží bez daně. Identifikovanou osobou se tato osoba stane ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je registrována.

Příklad: Tuzemská firma (neplátce) bude pořizovat od německé osoby registrované k dani (z Německa) zboží v hodnotě 200 000 Kč. Neplátce se rozhodne pro dobrovolnou registraci za identifikovanou osobu a je mu přiděleno identifikační daňové číslo. Před uskutečněním daňového plnění ho oznámí dodavateli do Německa. Ten při dodání zboží uplatní systém reverse charge a vystaví daňový doklad bez daně (zboží je osvobozeno od daně). Identifikovaná osoba sestavuje daňové přiznání a přizná daň. Nevzniká jí nárok na odpočet daně, protože není plátce. Ale cena zboží nebude zatížena německou daní.

§ 6l

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována, pokud

a) od osoby neusazené v tuzemsku bude přijímat zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o

1. poskytnutí služby,

2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo

3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, nebo

b) bude poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.

V podstatě se jedná o obdobu předešlého paragrafu § 6k možnosti dobrovolné registrace. Osoba povinná k dani (tuzemský neplátce) se stane identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je registrována, pokud od osoby neusazené v tuzemsku přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku dle §6l písm. a) nebo bude poskytovat službu s místem plnění v EU podle § 9 odst. 1 ZDPH, pokud nejde o službu osvobozenou od daně v tomto členském státě.

Také identifikovaná osoba je povinna podat daňové přiznání do 25. po skončení zdaňovacího období (kalendářní měsíc), ve které ji vznikla povinnost přiznat daň. V daňovém přiznání uvádí pouze přeshraniční plnění, u tuzemských plnění zůstává neplátcem. Na rozdíl od plátce podává identifikovaná osoba daňové přiznání pouze v případě, vznikne-li jí za dané zdaňovací období daňová povinnost (§101 odst. 5 ZDPH).  S účinností od 1.1.2021 má povinnost identifikovaná osoba podávat elektronicky daňová přiznání, souhrnné hlášení i přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů. Kontrolní hlášení identifikovaná osoba nepodává, tuto povinnost má pouze plátce (§ 101c) ZDPH).

Zrušení registrace identifikované osoby může nastat:

  • z moci úřední za předpokladu splnění kritérií (§ 107 ZDPH), zejména pokud jí ve 2 bezprostředně předcházejících kalendářních letech nevznikla povinnost přiznat daň
  • na vlastní žádost (§ 107a) za splnění podmínek uvedených v odstavci 1 téhož paragrafu:

 

 1) Identifikovaná osoba může požádat o zrušení registrace, pokud není v tuzemsku registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa a splňuje tyto podmínky:

a) za 6 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců jí nevznikla povinnost

1. přiznat daň z přijatých služeb,

2. přiznat daň z přijatého dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi,

3. přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo

4. podat souhrnné hlášení,

b) v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce

1. nepořídila zboží, s výjimkou nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, jehož celková hodnota bez daně překročila 326000 Kč, a

2. neučinila rozhodnutí podle § 2b, nebo

c) přestala uskutečňovat ekonomické činnosti.

 

Na závěr uvádíme ještě odkazy z webových stránek Finanční správy, které by se vám mohly v souvislosti s identifikovanou osobou hodit: