Pomocný konsolidační přehled

5 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

9. 3. 2021

Poprvé za účetní období roku 2016 vznikla některým účetním jednotkám, které splňují podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu, povinnost sestavit a odevzdat výkaz Pomocný konsolidační přehled (dále jen „PKP“), a to na základě vyhlášky č 312/2014 Sb., konsolidační vyhláška státu (dále jen „KVS“), která nabyla účinnosti dne 1.1.2015. Tento výkaz byl zaveden pro potřeby sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.

Tato povinnost se mimo jiné týká také obchodních korporací, veřejných výzkumných institucí, státních podniků a dalších subjektů s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku. Podmínkou je překroční limitů, tzv. podmínek významnosti uvedených v § 9 KVS:

  • Výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 mil. Kč
  • Výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více net 100 mil. Kč
  • Celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč
  • Celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč

 

Podle § 12 KVS, předávají PKP pouze takové účetní jednotky, které do centrálního systému účetních informací státu nepředávají Pomocný analytický přehled. U vybraných účetních jednotek se povinnost odeslat výkaz PKP týká vždy zdravotních pojišťoven. A při splnění kritérií uvedených v § 10 odst. 2 KVS také dobrovolných svazků obcí.

Vzor výkazu PKP je součástí přílohy č. 3a technické vyhlášky o účetních záznamech č. 383/2009 Sb., sestavuje se v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se s přesností na dvě desetinná místa. Do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) se odesílá jednou ročně ve stavu k 31.12., a to do 31.7. následujícího roku dle termínu uvedeného v příloze technické vyhlášky. Struktura výkazu PKP se skládá ze šesti následujících částí:

 

Část I.   Přehled stavu položek

V této části je uveden stav majetku a závazků, nákladů a výnosů v položkovém členění, které svým obsahem vycházejí z výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. Pro usnadnění vyplňování této části existují pro organizace účtující podle vyhlášky 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele, a 504/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatelské subjekty, doporučené převodové můstky, které jsou součástí konsolidačního manuálu.

Za běžné období jsou vyplňovány stavy k 31.12., ve sloupcích jsou uváděny brutto hodnoty, korekce, která obsahuje oprávky a opravné položky k daným účtům, a netto hodnoty uvádějící rozdíl mezi brutto hodnotami a jejich korekcemi. Ve sloupci minulé období se uvádějí stavy v netto hodnotách za období bezprostředně předcházející běžnému období.

 

Část II. Přehled majetkových účastí a jejich změn

Tuto část předávají pouze dobrovolné svazky obcí. Při vyplňování se postupuje odlišně v případě prvotního vyplňování a v případě dalšího následného vyplňování. Při prvním vyplnění této části se uvádí celá historie pořízení majetkových účastí určených k výkonu majetkových práv držených k 1.1. běžného účetního období, a to i včetně změn během celého účetního období.  Při dalším vyplňování v následném období se uvádějí pouze změny, ke kterým došlo během příslušného účetního období. Pokud žádné změny nenastaly, zůstává tato část prázdná. Zrušení majetkové účasti z důvodu ukončení konkurzního řízení nebo likvidace se neuvádí.

 

Část III. Identifikace vzájemných vztahů

V této části se sledují vybrané položky aktiv, pasiv, nákladů a výnosů z části I. a položky podrozvahových účtu z části IV. po partnerech, kteří jsou součástí konsolidačního celku státu. Je umožněno uvádět i partnery, které nejsou součástí konsolidačního celku státu. Ty partnery, které není možno identifikovat nebo nejsou uvedeny ve výčtu konsolidovaných jednotek státu, je možné vykázat jako neidentifikovatelného partnera s atributem „444“.  Při rozpadu partnerů se musí rovnat hodnota uvedená v položce v části I. a v případě podrozvahových účtu v části IV. součtu jednotlivých partnerů uvedených v části III. Toto pravidlo se týká všech vybraných položek PKP, kromě položek vztahující se k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku. U těchto položek se v části III. uvádí pouze vzájemné vztahy související s příjmem dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

V případě majetku pořízeného z dotace účtují jednotky postupující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (podnikatelé) odlišným způsobem než vybrané účetní jednotky a jednotky postupující podle vyhlášky 504/2000 Sb. (nepodnikatelské subjekty).

Jednotky postupující podle vyhlášky 500/2002 Sb. neúčtují o hodnotě dotace na pořízený majetek, tato hodnota není uvedena v části I. a stejně jako v rozvaze je majetek vykázán v pořizovací ceně snížené o přijatou dotaci. Z tohoto důvodu je nutné výši dotaci na dlouhodobý majetek vykázat v části III. PKP, i když není uvedena v části I. u položek dlouhodobého majetku.

Výčet položek z části I., u kterých je vyžadováno uvedení vzájemných vztahů v části III., je součástí konsolidačního manuálu.

 

Část IV. Přehled podrozvahových položek

Do této části uvádí jednotka zůstatky podrozvahových účtů dle členění položek v souladu s konsolidační vyhláškou státu. Některé položky podrozvahy jsou dále sledovány po partnerech v části III. Neeviduje-li účetní jednotka žádné podrozvahové účty, tuto část nevyplňuje.

 

Část V. Vysvětlení významných částek

V této části se vysvětluje pět nejvýznamnějších skutečností v rámci jednotlivých položek z části I. a části IV., které přesahují hranici 10 % aktiv netto v rámci dané položky. Každý řádek části V. slouží pro vysvětlení skutečnosti vztahující se k jednomu partnerovi aktiva (pasiva), partnerovi transakce nebo partnerovi podrozvahového účtu.

Výčet položek, u kterých je vyžadováno vysvětlení významných částek, je součástí konsolidačního manuálu.

 

Část VI. Informace pro konsolidaci kapitálu

Tuto část vykazují takové účetní jednotky, ve kterých je uplatňován podstatný nebo společenský vliv, přičemž ostatní části výkazu nepředávají. V této části je požadováno vyplnit hodnoty o jednotlivých položkách vlastním kapitálu, které jsou potřebné v případě konsolidace osob pod společným nebo podstatným vlivem. Uvádějí se například hodnoty za běžné a minulé období u základního kapitálu, kapitálových fondů, apod.  Tuto část nevyplňují ji dobrovolné svazky obcí.