Ručení příjemce zdanitelného plnění a status nespolehlivého plátce – 2. část

DPH

5 min

Ludmila Matějková, Ing.

16. 4. 2021

V minulém článku jsme si vysvětlili princip ručení příjemce zdanitelného plnění. Jednou z podmínek, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za daň, je případ, kdy poskytovatel zdanitelného plnění (dodavatel) je nespolehlivým plátcem. Tento status začal být uplatňován od roku 2013. Bohužel ze samotného ustanovení týkající se nespolehlivého plátce nevyplývá, jak obtížný je celý proces, než se plátce stane nespolehlivým. Mnozí poplatníci pak shledávají tento institut jako důvod k tomu, že nejsou obezřetní, nebojí se ručení za neodvedenou daň poskytovatelem plnění a hrozí jim, že se dostanou zbytečně do nepříjemné situace. Právě v tomto článku si jednotlivé podmínky pro udělení statusu nespolehlivého plátce a nespolehlivé osoby uvedeme a vysvětlíme. 

Ustanovení, které upravuje status nespolehlivého plátce, najdeme v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) v § 106a, který je níže citován. 

§ 106a Nespolehlivý plátce 

(1) Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem. 

(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a má odkladný účinek. 

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně odkladný účinek vyloučit. 

(4) Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem. Stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem. 

(5) Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci dnem následujícím po dni, kdy tato skupina přestala být plátcem. Dojde-li k zániku členství člena skupiny, která je nespolehlivým plátcem, stává se tento člen nespolehlivým plátcem dnem následujícím po dni, kdy zaniklo jeho členství ve skupině. 

 

První tři odstavce se týkají podmínek udělení statusu nespolehlivého plátce. Pokud plátce poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, může mu tento status být udělen. Plátce má možnost se proti rozhodnutí správce daně odvolat do 15 dnů ode dne doručení, odvolání má odkladný účinek. Odkladný účinek znamená, že pokud se poplatník v zákonné lhůtě odvolá, odkládá se právní moc rozhodnutí. Odstavec tři však určuje, že ve výjimečných případech může správce daně odkladný účinek vyloučit. Co si můžeme představit za závažné porušení povinností nám blíže vysvětluje dokument Generálního finančního ředitelství k aplikaci § 106a ZDPH, který naleznete mezi uvedenými zdroji v závěru tohoto článku. Pro přehlednost jsou závažná porušení stručně shrnuta na níže uvedeném obrázku. 

 

 Zdroj: vlastní zpracování dle Informace GFŘ, č.j. 137801/17/7100-20118-012287 

 

Jak je z obrázku patrné, udělení statusu není krátkodobým procesem. Právě to je důvod, proč musíme zjm. nové dodavatele v rozumné míře prověřovat. Navíc je třeba podotknout, že počet nespolehlivých plátců stále roste, v první čtvrtině roku 2020 dle databáze Bisnode jejich počet překročil šest tisíc. Správce daně musí však při posuzování udělení tohoto statusu vzít v potaz dosavadní zkušenosti s daným plátcem a rovněž zvážit důvody, které vedly k nesplnění zákonných povinností plátce. 

 

Odstavec 4 říká, že je status nespolehlivosti automaticky přenositelný z nespolehlivé osoby na nespolehlivého plátce. Pokud se stane nespolehlivá osoba plátcem (splní podmínky pro vznik plátcovství), stává se automaticky nespolehlivým plátcem. Pokud se nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba stane členem skupiny, automaticky se stává tato skupina nespolehlivým plátcem. Skupina je také řešena v odstavci 5, a sice pokud dojde k zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stanou se jednotlivé členové skupiny automaticky nespolehlivými plátci.  

 

Od roku 2017 přibyl k institutu nespolehlivého plátce také institut nespolehlivé osoby. Počet nespolehlivých osob v ČR je nemalý, v první čtvrtině roku 2020 dle databáze Bisnode jejich počet překročil 11,5 tisíc. K zavedení tohoto statusu došlo z důvodu zamezení „obcházení“ institutu nespolehlivého plátcovství. Stávalo se totiž, že nespolehliví plátci účelově rušili registraci, aby se „očistili“ od tohoto statusu sami od sebe, nikoliv z rozhodnutí správce daně, a mohli se znovu zaregistrovat bez tohoto označení. Ustanovení nespolehlivé osoby nalezneme v § 106aa ZDPH, které je citováno níže.  

 

§ 106aa Nespolehlivá osoba 

(1) Poruší-li osoba, která není plátcem, závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tato osoba je nespolehlivou osobou. 

(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a má odkladný účinek. 

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně odkladný účinek vyloučit. 

(4) Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba nespolehlivou osobou okamžikem, kdy přestane být plátcem. 

 

Generální finanční ředitelství vydalo k aplikaci institutu nespolehlivé osoby informaci, na kterou je odkaz uveden mezi zdroji opět v závěru tohoto článku. Nespolehlivou osobou může být fyzická osoba (dále jen „FO“) nebo právnická osoba (dále jen „PO“), která není plátcem daně a závažným způsobem poruší povinnosti týkající se správy DPH, čímž ohrožuje veřejný zájem na řádném výběru DPH (viz § 106aa odst. 1 ZDPH). FO nebo PO má možnost se proti rozhodnutí správce daně odvolat do 15 dnů ode dne doručení, odvolání má odkladný účinek. Odstavec tři však určuje, že ve výjimečných případech může správce daně odkladný účinek vyloučit. Pokud dojde ke zrušení registrace nespolehlivého plátce (viz § 106, § 106b, § 106d ZDPH), stává se automaticky nespolehlivou osobou, a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace nebo dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí o zrušení registrace. 

Nespolehlivou osobou se může stát FO nebo PO ze zákona nebo rozhodnutím správce daně. Vznik nespolehlivé osoby ze zákona jsme již popsali výše (viz § 106aa odst. 4 ZDPH). Podmínky pro vznik nespolehlivé osoby jsou různé pro osoby povinné k dani (viz § 5 ZDPH) a osoby nepovinné k dani (tedy osoba, která neuskutečňuje ekonomickou činnost, tedy soukromá osoba nebo osoba vykonávající veřejnou správu při dodržení podmínky neuskutečňování ek. činnosti). Jednotlivé podmínky jsou popsány v dokumentu GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a my je pro přehlednost stručně shrnujeme v následujících obrázcích.  

Zdroj: vlastní zpracování dle Informace GFŘ, č.j. 59746/19/7100-20118-012287 

 

 

Legenda: bílé obdélníky se týkají FO i PO, žluté obdélníky se týkají pouze FO a zelený obdélník se týká jen PO 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Informace GFŘ, č.j. 59746/19/7100-20118-012287 

 

ZDPH pamatuje také na možnost, jak se statusu nespolehlivého plátce či nespolehlivé osoby zbavit. Toto ustanovení nalezneme v § 106ab ZDPH, který je v rámci článku opět citován. Možnost, že by mezi našimi klienty byl nespolehlivý plátce či nespolehlivá osoba je minimální, proto za důležité považujeme pouze zmínit, že od nabytí právní moci rozhodnutí uplyne minimálně rok, než může nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba zažádat správce daně o zahájení řízení k zrušení tohoto statusu. Správce daně sám od sebe nepřezkoumává po roce, jestli se situace změnila a existují důvody pro odejmutí tohoto statusu. Výše jsme popsali provázanost mezi nespolehlivým plátcem a nespolehlivou osobou, a právě z tohoto důvodu se sčítá čas, po který byla daná osoba nespolehlivým plátcem a nespolehlivou osobou. 

§ 106ab Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu 

(1) Nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba mohou požádat správce daně o vydání rozhodnutí, že nejsou nespolehlivými; žádost mohou podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, 

a) že jsou nespolehlivými, 

b) kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, že nejsou nespolehlivými, nebo 

c) že je skupina, jejíž byli členové, nespolehlivým plátcem. 

(2) Nespolehlivý plátce, který je skupinou, může požádat správce daně o vydání rozhodnutí, že není nespolehlivým plátcem; žádost může podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy 

a) se stal nespolehlivým plátcem, nebo 

b) nabylo právní moci rozhodnutí, kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, že není nespolehlivým plátcem. 

(3) Správce daně na žádost nespolehlivého plátce nebo nespolehlivé osoby rozhodne, že nejsou nespolehlivými, pokud po dobu 1 roku závažným způsobem neporušují své povinnosti vztahující se ke správě daně. 

(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že daná osoba je nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou. 

 

 

Zdroje: 

Informace GFŘ, č.j. 137801/17/7100-20118-012287 – Nespolehlivý plátce 

Informace GFŘ, č.j. 59746/19/7100-20118-012287– Nespolehlivá osoba 

GFŘ – Registr plátců DPH 

ARES – Ekonomické subjekty 

Databáze Bisnode