Evidence skutečných majitelů

EKO

3 min

Jana Minářová

23. 4. 2021

Dne 3.2.2021 byl vyhlášen ve sbírce zákonůčástce č. 17 pod číslem 37/2021 Zákon o evidenci skutečných majitelů. Tento zákon má dělenou účinnost, avšak většina jeho ustanovení nabývá účinnosti od 1.6.2021.

V současnosti je pojem skutečného majitele definován zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizování výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“). A evidenci údajů o skutečných majitelích pak upravuje zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Stávající znění nezajištuje kvalitu zapisovaných údajů do evidence a neodpovídá nárokům směrnice EU.

Nová právní úprava pojem skutečného majitele vymezí lépe, přesněji a obecněji a evidence skutečných majitelů zvýší přehlednost, systematičnost a provázanost právního řádu.

Cílem návrhu zákona je zapracovat do českého právního řádu některé nové požadavky na evidenci skutečný majitelů. Protože stávající norma nevyhovuje některým požadavkům vyplývající ze směrnice EU, jako je veřejnost některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů pro kontrolu a ověření pravdivosti údajů vedených v evidenci, a dále i stanovení sankcí za nesplnění příslušných opatření.

K datu účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů jsou vázána i některá ustanovení zákona 527/2020 Sb., který mění některé zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů. Změny některých souvisejících zákonu si uvedeme.

 

Například část devátá se věnuje změně zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde je v této souvislosti upraveno ustanovení §10a odst. 3 písm. f), které se použije na žádosti o poskytnutí dotace podané na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace.

 

části osmé je totožná úprava týkající se změny zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, kde je měněno ustanovení § 14 odst. 3 písm. e) na základě kterého bude nutné zjišťovat skutečného majitele právnické osoby podle zákona o evidenci skutečných majitelů v případě poskytování dotací.

 

části jedenácté reaguje na zákon upravující evidenci skutečného majitele i zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení („Insolvenční zákon“), který v ustanovení § 177 stanoví povinnost věřiteli, který nabyl pohledávku postoupením nebo obdobným způsobem po zahájení insolvenčního řízení anebo v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního řízení, doložit v příloze přihlášky pohledávky čestné prohlášení o tom, kdo je jeho skutečným majitelem podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, a údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele.

 

Podobně v části dvacáté první věnující se změně zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, kde § 122 stanoví, že u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů. Za účelem tohoto zjištění má zadavatel zmocnění k dálkovému přístupu do neveřejné evidence.

 

V legislativním procesu je i návrh vyhlášky o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů. Cílem této vyhlášky je upravit technické a formální náležitosti formulářů, které by měly být používány od 1.června 2021 pro evidenci skutečných majitelů.

 

Zdroje: Sbírka zákonů, stejnopis částky č. 17