Návrh nové vyhlášky o rozpočtové skladbě

6 min

Martina Krylová, Bc.

27. 9. 2021

Na Metodickém portálu jsme Vás dne 27. 8. 2021 informovali o zveřejnění návrhu nové vyhlášky o rozpočtové skladbě. Pojďme se nyní podívat na přehled navrhovaných změn.

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě byla vydána na základě zmocnění v § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a prošla řadou novel.

Nyní bude rozpočtová skladba vydávána na základě zmocnění obsaženém v § 2 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. a v § 2a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., která nabývají účinnosti 1. ledna 2022, a tedy i k nabytí účinnosti navrhované vyhlášky má dojít 1. ledna 2022.

§ 2 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

Nástroje finančního hospodaření

(1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu.

(2) Územní samosprávný celek nebo svazek obcí vede účetnictví podle zvláštního zákona.

(3) V rozpočtu územního samosprávného celku a v rozpočtu svazku obcí se uplatňuje jednotné třídění příjmů, výdajů a financujících položek rozpočtu (dále jen „rozpočtová skladba“). Rozpočtová skladba určuje hlediska, podle kterých se tyto příjmy, výdaje a financující položky třídí, a stanoví jednotky třídění u těchto hledisek. Rozpočtovou skladbu stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

§ 2a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.

Rozpočtová skladba

(1) Rozpočtová skladba je jednotným tříděním příjmů, výdajů a financujících položek rozpočtů a peněžních fondů uvedených v odstavci 2. Rozpočtová skladba určuje hlediska, podle kterých se tyto příjmy, výdaje a financující položky třídí, a stanoví jednotky třídění u těchto hledisek.

(2) Podle rozpočtové skladby se třídí příjmy, výdaje a financující položky

a) státního rozpočtu,

b) státních finančních aktiv,

c) účtů pro řízení státního dluhu,

d) rezervních fondů organizačních složek státu,

e) rozpočtů a peněžních fondů státních fondů a

f) rozpočtů nebo peněžních fondů jiných veřejných institucí podle zákona upravujícího pravidla rozpočtové odpovědnosti, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

(3) Podle rozpočtové skladby se příjmy, výdaje a financující položky třídí po schválení, při hospodaření a při uzavření rozpočtu nebo peněžního fondu uvedeného v odstavci 2.

(4) Rozpočtovou skladbu stanoví ministerstvo vyhláškou.

S účinností od 1. ledna 2022 se také mění znění § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., kde je nově přidán odst. 9, a dále jsou v § 3 přidána písmena p), q) a r), ve kterých se definují nové pojmy včetně pojmu dotační neinvestiční akce. Toto vše se promítá v návrhu nové vyhlášky o rozpočtové skladbě, a to v Programovém třídění výdajů v § 24 odst. 3 a odst. 6 písm. b).

(3) Dotační neinvestiční akce vymezené v rozpočtových pravidlech, dotační akce, na jejichž evidování se vztahují pravidla pro dotační neinvestiční akce vymezené v rozpočtových pravidlech a dotační akce uskutečňované v rámci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, dalších výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, finančních mechanismů, nebo jiných zahraničních zdrojů, se seskupují pouze do programů. To se nevztahuje na dotační investiční akce realizované státními příspěvkovými organizacemi, u nichž se postupuje podle odstavce 2, vyjma dotačních investičních akcí, na jejichž evidování se vztahují pravidla pro dotační neinvestiční akce vymezené v rozpočtových pravidlech

(6) Jednotlivá místa v čísle akce podle odstavce 3 věty první vyjadřují označení

a) programu zapsaného na prvním až třetím a pátém a šestém místě, kde označuje

1. řadu programů první místo,

2. kapitolu, ve které se program realizuje, druhé a třetí místo,

b) příslušnosti k modulu rozpočtového systému na čtvrtém místě, kde označuje neinvestiční dotační akci, dotační akci, na jejíž evidování se vztahují pravidla pro dotační neinvestiční akci nebo akci spolufinancovanou ze zahraničních zdrojů písmeno „Z“,

c) identifikaci akce v systematickém uspořádání nastaveném správcem kapitoly na pátém až třináctém místě.

Stručné shrnutí připravované nové vyhlášky

Oproti stávající právní úpravě dochází k přesunům, kde některé paragrafy či odstavce zanikají a obsahově se přesouvají do jiných. Mění se také členění příloh vyhlášky, kde současná legislativa uvádí jednu přílohu rozčleněnou na části A-G, v návrhu jsou jednotlivá třídění rozpočtové skladby upravená v samostatných přílohách 1-7. Dále se mění názvosloví, kde například finanční prostředky jsou nově uváděny jako peněžní prostředky apod. Tyto změny nejsou z našeho pohledu zásadní.

Návrh vyhlášky ale předpokládá i podstatnější změnu, kdy z vyhlášky bude odstraněna náplň položek a paragrafů rozpočtové skladby. Vyhlášku bude dle důvodové zprávy Ministerstva financí doplňovat příslušná metodika, v níž budou tyto informace obsaženy. O způsobu a termínu zveřejnění zatím nemáme potřebné informace. V návrhu nové vyhlášky rovněž chybí vymezení některých pojmů, které je v současné vyhlášce obsaženo v příloze k vyhlášce, které zřejmě také budou součástí připravované metodiky.

Dále dochází ke změně názvosloví v příloze vyhlášky. K nejpočetnějším změnám dochází u druhového třídění, kde jsou změny především v názvu jednotlivých položek, podseskupení a seskupení položek. Příklad změn je uveden v tabulce 1 a 2.

Tab. 1 současná právní úprava

Třída

Seskupení položek

Podseskupení

položek

Položka

Název a náplň

1

 

 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY

 

14

 

 

Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí

 

 

140

 

Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí

 

 

 

1401

Clo

 

Tab. 2 navrhovaná vyhláška

Třída

Seskupení položek

Podseskupení

položek

Položka

Název a náplň

1

 

 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY

 

14

 

 

Příjmy z daní a cel za zboží a služby ze zahraničí

 

 

140

 

Příjmy z daní a cel za zboží a služby ze zahraničí

 

 

 

1401

Příjem ze cla vyměřeného do dne 30. dubna 2004

V některých případech počítá návrh nové vyhlášky i se změnou názvu třídy. Například třída 3 Kapitálové příjmy je v návrhu nové vyhlášky uvedena jako Investiční příjmy, stejně tak jako třída 6 Kapitálové výdaje se má měnit na Investiční výdaje.

 

Konkrétní změny položek druhového třídění podle důvodové zprávy:

  • Zavedení nové položky 1114 (na tuto položku bude zařazován příjem z paušální daně a paušálních veřejných pojistných)
  • Zavedení nové položky 1124 (na tuto položku bude zařazován příjem z daně z příjmů právnických osob vybíraný srážkou podle zvláštní sazby daně)
  • Zařazení položky 1323 (příjem z mýtného) mezi daňové příjmy, v návaznosti na toto se bude rušit položka 2114, kterou byl příjem z mýtného zařazen mezi nedaňové příjmy
  • Bylo upraveno podseskupení položek 134, které zahrnuje příjmy z místních poplatků z vybraných činností a služeb (návaznost na platné znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích)
  • Doplnění položky 5812 (na tuto položku se zařazují výdaje na náhrady škod hrazené podle zákona upravujícího náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem)

 

Konkrétní změny paragrafů odvětvového třídění podle důvodové zprávy:

  • Návrh nové vyhlášky upravuje názvy paragrafů 6142 a 6143. Paragraf 6142 se navrhuje označit „Orgány Finanční správy České republiky“. Paragraf 6143 se navrhuje označit „Orgány Celní správy České republiky.

 

V současné době se jedná o návrh nové vyhlášky určený k připomínkování, o veškerých novinkách Vás budeme dále informovat.

 

 

Zdroje a důležitá právní úprava:

Důvodová zpráva, materiál:  Materiál - Portál Aplikace ODok

Vyhláška č. 323/2002 Sb.

Zákon č. 218/2000 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.