Schválená novela PAP

4 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

7. 10. 2021

Dovolte, abychom Vás informovali o schválené novele vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do CSÚIS a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška) ze dne 21. 9. 2021, ve které dochází k úpravě závazného vzoru Pomocného analytického přehledu (PAP). Cílem novely vyhlášky je snížení administrativní zátěže a pracnosti při předávání Pomocného analytického přehledu. Novela vyhlášky se týká úpravy závazného vzoru Pomocného analytického přehledu.

Dle důvodové zprávy spočívají úpravy závazného vzoru Pomocného analytického přehledu ve:

  • sjednocení vykazování transferů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, kdy pohledávky a závazky z titulu transferů již nebudou analyticky členěny na jednotlivé položky Pomocného analytického přehledu a předmětná informace bude zabezpečena v rámci členění nákladů a výnosů z titulu transferů v Částech II a III Pomocného analytického přehledu
  • zjednodušení vykazování kulturních předmětů, kdy je navrhováno zrušit analytické členění kulturních předmětů na jednotlivé položky Pomocného analytického přehledu a kulturní předměty vykazovat na úrovni syntetického účtu
  • zrušení některých typů změn v Částech IV až VIII Pomocného analytického přehledu
  • zrušení Části IX a XVII Pomocného analytického přehledu

Konkrétně se ruší analytické členění u účtu 032. Kulturní předměty (SU 032) budou dále vykazovány pouze na úrovni syntetického účtu.  Dále dochází v souvislosti se sjednocením vykazováním transferů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ke zrušení dalšího analytického členění u účtů 346, 347, 349, 373, 374, 388, 389, 471 a 472. Tyto uvedené pohledávky a závazky budou vykazovány také pouze na úrovni syntetického účtu. U syntetických účtů 344 a 345 zůstává zachováno pouze členění na položky pohledávky a závazky z dávek sociálního zabezpečení a ostatní.  

V jednotlivých Částech IV až VIII Pomocného analytického přehledu, kde jsou obsaženy údaje o charakteru přírůstků a úbytků na vybraných rozvahových účtech dojde k zrušení některých typů změn. Konkrétně v Části IV týkající se dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, dochází ke zrušení typů změn 404 a 405, které se vztahovaly k hranici nakupované položky drobného dlouhodobého majetku. Byla-li položka majetku nižší jak 20 tis. Kč, použil se typ změny 404, pokud byla vyšší jak 20 tis. Kč, použil se typ změny 405. Drobný majetek, jehož přírůstek byl vykazován těmito typy změn, bude nově sledován v souladu s obsahovým vymezením, například typem změny 402 v případě nákupu nového drobného dlouhodobého majetku nebo typem změny 403 v případě nákupu použitého drobného dlouhodobého majetku.

V druhé úrovni výstupu PAP dochází k zrušení i dalších typů změn 419, 433, 461, 469, 483, 519, 533, 534, 561, 569, 583, 584, 606, 619, 633, 656, 666, 669, 683, 719, 733, 769, 783, 819, 833, 866, 869 a 883, kdy se tyto případy budou nově uvádět v rámci typu změny ostatní na příslušné straně MD nebo DAL v náležité Části IV až VIII Pomocného analytického přehledu.  Rušené kódy se týkají hlavně inventarizačních rozdílů, změny stavů zásob nebo vnitroorganizačních přesunů v Částech IV a VIII. Souhrnné částky uváděné u těchto transakcí vykazují pouze nevýznamné hodnoty vzhledem k ostatním pohybům, proto bylo přistoupeno k jejich zrušení.

V rámci snížení pracnosti při vykazování PAP je zrušena celá Část IX - Jmění účetní jednotky. U účtů 401, 403, 419 bude postačovat pouze analytické členění z Části I a členění jednotlivých přírůstů a úbytků není nadále potřebné. V rámci snížení pracnosti dochází i k zrušení části XVII - Vysvětlení významných částek, která nepřinesla očekávané informace využitelné pro sestavování přílohy účetních výkazů za Českou republiku. Efektivněji se tyto potřebné informace zjišťují přímo od nejvýznamnějších účetních jednotek. A ty méně významné dotčené subjekty nebudou touto povinností vysvětlování zatěžovány.

Požadavek na úpravu závazného vzoru PAP byl vypracován na základě důsledné analýzy a po vzájemné shodě všech uživatelů.  Schválená účinnost novely vyhlášky je od 1. 1. 2022.

Nejedná se o jedinou plánovanou úpravu technické vyhlášky, ale v legislativním procesu je předložen další návrh technické vyhlášky č. 383/2009 Sb. Důvodem předložení tohoto návrhu je vypuštění ustanovení týkající se Regionálních rad regionů soudržnosti v důsledku jejich zrušení k 31. 12. 2021. Dalším důvodem je provedení úprav v souvislosti s připravovanou novelou vyhlášky č. 419/2001 Sb. o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu. Úprava spočívá ve stanovení formátu, přenosu a zabezpečení předkládaných na CSÚIS na základě vyhlášky č. 419/2001 Sb. pro potřeby vypracování návrhu státního závěrečného účtu za územní samosprávné celky.