Změna formulářových podání pro rok 2022

5 min

Ludmila Matějková, Ing.

10. 1. 2022

Dne 8. 12. 2021 byla pod částkou č. 195 vyhlášena ve Sbírce zákonů České republiky Vyhláška č. 437/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní. Změny se promítly do formulářových podání pro daň silniční, daň z nemovitých věcí, daně z příjmů a formulářových podáních v oblasti působnosti Celní správy ČR. V následujícím textu jsou stručně shrnuty změny obsažené ve vyhlášce. 

 

U formuláře k dani silniční došlo ke změně v přiznání v oddílu o poplatníkovi s doplněním, že některé údaje jsou nepovinné (rodné příjmení a tituly), o odstranění bankovního účtu a zavedení e-mailu a indikátoru datové schránky s doplněním, že jde o nepovinné údaje, a dále v podpisové doložce o odstranění údaje o titulu a doplnění, že kontaktní osoba je nepovinný údaj. Navrhovaná úprava se rovněž týká odstranění neobsazených sloupců, v důsledku čehož byly jednotlivé sloupce adekvátně přečíslovány. V případě Přílohy k Přiznání k dani silniční rovněž byly odstraněny neobsazené sloupce, v důsledku čehož byly jednotlivé sloupce adekvátně přečíslovány. V případě Pokynů k vyplnění Přiznání k dani silniční byly rovněž věcné náplně jednotlivých sloupců podřízené jejich novému číslování. Dále došlo k odstranění textů, které se týkaly elektronického podání z důvodu přípravy systému elektronické podatelny orgánů Finanční správy České republiky EPO3 (kde budou zcela nové nápovědy a byly odstraněny veškeré informace k současnému EPO2). Rovněž byly provedeny drobné formální úpravy, jako např. doplnění chybějícího odkazu na „zákon o dani silniční“ za konkrétní ustanovení, slovo „odstavce“ nahrazeno jednotně v celém textu zkratkou „odst.“ atp. [1] 

 

U formuláře k dani z nemovitých věcí došlo k úpravě oddílu údajů o poplatníkovi, kde došlo k rozšíření o možnost přihlásit se k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem místo složenky. Dále došlo k úpravě textu týkajícího se označení parcely, na níž se nachází zdanitelná stavba, nebo stavba, v níž se nachází zdanitelná jednotka. V neposlední řadě došlo k označení údajů, které jsou nepovinné - rodné příjmení, tituly, telefon, e-mail. V případě Listu k dani ze staveb a jednotek došlo k úpravě textu týkajícího se označení parcely, na níž se nachází zdanitelná stavba, nebo stavba, v níž se nachází zdanitelná jednotka. V případě Přílohy k Listu k dani ze staveb a jednotek došlo k úpravě údajů k dani ze staveb a jednotek, konkrétně k úpravě textu týkajícího se označení parcely, na níž se nachází zdanitelná stavba, nebo stavba, v níž se nachází zdanitelná jednotka. [1] Rovněž došlo k úpravě Pokynů, byla upravena část týkající se elektronického podání, byly opraveny hypertextové odkazy či bylo upraveno uvedení postupu pro přihlášení ke službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí. Dále byl upřesněn postup při zadávání parcelních čísel u stavebních parcel a postup při stanovení základu daně u předmětů daně C a D podle oceňovacího předpisu. Dále byly upraveny hodnoty místního koeficientu a byla doplněna rozšířená pravomoc obcí při jeho stanovení (změnou právní úpravy místního koeficientu v § 12 zákona o dani z nemovitých věcí bylo umožněno obcím stanovení místního koeficientu také pro jednotlivou část obce; zároveň byla změněna výše koeficientu, kdy nově je jeho výše vymezena v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo, zatímco původně byla jeho hodnota ve výši 2, 3, 4 a 5) [1], byly doplněny instrukce týkající se Žádosti ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem místo složenky, rovněž byly označeny nepovinné údaje. Dále došlo v Pokynech k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí k doplnění textu ohledně druhu pozemku k upřednostnění evidence v katastru nemovitostí před skutečným stavem, upřesnění pojmu hospodářský les, zdanitelná stavba, změna okolností rozhodných pro stanovení daně, nahrazení pojmu zemědělská půda zemědělským pozemkem a u budov pro rodinou rekreaci došlo ke změně označení z využívaných na užívané. [1] 

 

V rámci Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) [1] byl přidán řádek na novou slevu na dani za zastavenou exekuci dle § 35 zákona o daních z příjmů, kdy se daň poplatníka vypočtená za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, snižuje o slevu za zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přizná exekutor při zastavení exekuce. Dále budou upraveny nové popisy k výše zmíněným novým řádkům a upozornění na parametrické změny (zvýšení) a další změny na příslušných řádcích (např. sleva na dani na poplatníka, daňové zvýhodnění, sleva za umístění dítěte, tzv. „školkovné“ a další) a změna označení zdaňovacího období. V rámci Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti dochází k dílčím aktualizacím vzoru formuláře (zohlednění aktuální terminologie daňového řádu ve věci přeplatků, zrušení superhrubé mzdy atd.). [1] V Přiznání k dani z příjmů právnických osob došlo k aktualizaci názvů řádků v důsledku přečíslování ustanovení, na která se věcná náplň řádků odkazuje, rozšíření tabulky k uplatnění daňové ztráty, aktualizaci textu pokynů v části všeobecné a v částech týkajících se jednotlivých řádků a tabulek a k aktualizaci příkladů a výpočtů. [1] Dále došlo k rozšíření o novou přílohu Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin, jakožto reakce na novelizaci zákona o účetnictví.  

 

Dále došlo k úpravě formulářových podáních pro oblast spotřebních a energetických daní, kdy došlo k vypuštění řádku b, který byl historicky využíván pro potřeby správce daně, přičemž v rámci elektronizace byl vyhodnocen jako nadbytečný. V Pokynech k vyplnění přiznání došlo k aktualizaci sazeb spotřebních daní, dále byly vypuštěny části, které se již nepoužívají. 

 

Zdroj:  

[1] Důvodová zpráva k Vyhlášce č. 437/2021 Sb. 

[2] Sbírka zákonů - Vyhláška č. 437/2021 Sb.