Novela vyhlášky č. 419/2001 Sb.

4 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

21. 1. 2022

Ministerstvo financí připravilo novelu vyhlášky č. 403/2001 Sb., kterou se mění č. 419/2001 Sb., o rozsahu a struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhu závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu. Novela reaguje na potřeby MF za účelem sestavení návrhu závěrečného účtu za územní rozpočty.

Cílem této novely je významné snížení administrativní zátěže a vykazovacích povinností pro územní samosprávné celky i změna způsobu předávání údajů do CSUIS obdobně jako finanční výkazy a účetní záznamy. Snadnější zpracování a předkládaných údajů si vyžádalo i legislativní úpravu technické vyhlášky č. 383/2009 o účetních záznamech v oblasti technického řešení předávání údajů.

Předmětem novely je zjednodušení a úprava tabulek, kdy za účelem vypracování závěrečného účtu budou požadovány pouze údaje, které jsou významné a nejsou součástí již odevzdávaných finančních výkazů a účetních záznamů. Kraje a hlavní město Praha už nově nebudou předkládat hodnotící zprávu se zhodnocením finančního hospodaření jednotky. Hodnotící zpráva bude nahrazena tabulkou vysvětlující všechny významné skutečnosti.

Novela reaguje i na zrušení regionálních rad soudržnosti k 31. 12. 2021. Veškerá ustanovení týkajících se regionálních rad jsou z novely vyhlášky vypuštěna. Údaje pro vypracování státního závěrečného účtu roku 2021 bude za Regionální rady soudržnosti překládat Ministerstvo pro místní rozvoj podle příloh v původním znění účinném přede dnem nabytí účinnosti návrhu vyhlášky.

Územní samosprávné celky předávají informace obsažené v tabulkách v příloze č. 2 vyhlášky. Termín pro předání údajů do CSÚIS je stanoven ročně do 1. března následujícího roku. Obce a DSO budou moci údaje do CSÚIS předávat přímo nebo prostřednictvím krajského úřadu, dle pokynů místně příslušného krajského úřadu.

Tabulka č. 1 - Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí, jiných fyzických a právnických osob

 • budou předkládat kraje, obce, DSO
 • požaduje se více údajů o přijatých úvěrech, zápůjčkách a přijatých návratných výpomocí proti stávajícímu tvaru tabulky
 • příklady vyplnění této tabulky jsou obsaženy v metodickém pokynu zveřejněném na www stránkách MFČR dne 7. 12. 2021

Tabulka č. 2a - Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 20xx

 • předkládají kraje
 • rozsah požadovaných údajů se proti původnímu stavu nemění

Tabulka č. 2b - Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 20xx

 • předkládají kraje
 • rozsah požadovaných údajů se proti původnímu stavu nemění

Tabulka č. 3 - Vysvětlení významných skutečností v roce 20xx

 • jako finančně nejvýznamnější subjekty územní samosprávy předkládají tuto tabulku kraje, krajská města a hlavní město Praha
 • nahrazuje původní hodnotící zprávu
 • stručně se vysvětlí nejvýznamnější příjmy a výdaje v rámci podseskupení položek rozpočtové skladby
 • dále se uvede komentář k organizačním a metodickým změnám, které ovlivnily hospodaření vykazující jednotky
 • bližší informace včetně příkladů vyplnění jsou součástí metodického pokynu MF

U vykazování správců kapitol dochází pouze k zpřesňujícím změnám vzorů tabulek, které jsou součástí přílohy č. 1. Z důvodu zahájení nového programového období 2021-2027 dochází k technickým úpravám u tabulek č. 8 a č. 10 týkající se příjmů a výdajů kapitol na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů. V tabulce č. 3 se zpřesňuje pouze názvosloví a vypovídací schopnost poznámek uvedených pod formulářem. A tabulka č. 9 se sjednocuje se vzorem formuláře č. 9/4 v Příloze č. 9 vyhlášky č. 133/2013 Sb. o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu o návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání.

Dle přechodných ustanovení navrhované novely by správci kapitol překládaly vzory tabulek č. 3 a č.  9 v (platném) novém znění.  Termíny a způsob překládání údajů zůstávají beze změn.

Tabulka č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Tabulka č. 3 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 20xx

Tabulka č. 4 - Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

Tabulka č. 5 - Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

Tabulka č. 6 - Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

Tabulka č. 7 - Výdaje účelově určené na programové financování

Tabulka č. 8 - Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

Tabulka č. 9 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 20xx

Tabulka č. 10 - Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

Tabulka č. 11 - Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv, kromě výdajů uvedených v tabulce č. 12

Tabulka č. 12 - Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Rozsah, struktura a termíny údajů předkládaných státními fondy pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu v Příloze č. 3 zůstávají beze změn.

Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2022.