Přiznání k dani z příjmů za rok 2021

4 min

Ludmila Matějková, Ing.

5. 4. 2022

Rok se s rokem sešel a máme tu zase čas podání přiznání k dani z příjmů (dále jen „přiznání“) za předcházející zdaňovací období. Termíny pro podání daňového přiznání jsou závislé na tom, zda podáváte přiznání v listinné podobě či elektronické a také to, zda za vás bude podávat přiznání daňový poradce nebo jste osobou s povinným auditem. V tomto článku si tyto termíny a skutečnosti s podáním přiznání související zopakujeme.

Může každý podávat přiznání v listinné formě? Nikoliv, pokud má daňový subjekt založenou datovou schránku ze zákona nebo má zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí podat daňové přiznání pouze elektronicky, a to ve stanoveném formátu a struktuře. Pokud by se stalo, že splňujete tyto podmínky a podáte omylem přiznání v listinné formě, vyzve vás správce daně k odstranění vad podání. Rozlišují se vady podání materiální a formální (viz § 74 daňového řádu). Materiální jsou ty, které nejsou schopny dalšího zpracování a pokud tyto na výzvu správce daně neodstraníte, podání se stává neúčinné (jako byste přiznání nepodali). Formální vady můžou spočívat např. právě v nedodržení elektronického způsobu podání, nebo podání například ve formátu PDF namísto formátu XML. Zde opět vyzve správce daně k nápravě. Pokud vady podání nebudou odstraněny, podání zůstane účinné, ale daňový subjekt dostane pokutu ve výši 1000 Kč (viz § 247a odst. 2 daňového řádu). Na osoby, které mají založenou datovou schránku dobrovolně, se pravidlo nevztahuje, tudíž jim ani nebude hrozit vznik výše zmíněné pokuty za nedodržení elektronické formy podání.

 

Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů nalezneme v § 136 daňového řádu, a jsou buď do tří měsíců, čtyř měsíců nebo ve lhůtě šesti měsíců od uplynutí zdaňovacího období. Přiznání podané ve lhůtě do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tedy do 1. dubna 2022 pro daňové přiznání za zdaňovací období 2021, může poplatník podat sám, a to jak v listinné, tak elektronické formě (pokud si může vybrat, tzn. že nemá zřízenou datovou schránku ze zákona). Pokud v této lhůtě podá přiznání poradce, je podání v pořádku, ale hledí se na něj jako podané v neprodloužené lhůtě. Z toho také mimo jiné vyplývá, že i splatnost daně nastává v této neprodloužené lhůtě. Pokud poplatník nepodá přiznání sám ve lhůtě do tří měsíců, má možnost takto učinit v této prvé prodloužené lhůtě, a to do čtyř měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tedy do 2. května 2022 pro daňové přiznání za zdaňovací období 2021, ale pouze elektronicky. V listinné podobě by již bylo přiznání podané pozdě. Splatnost daně je v této prvé prodloužené lhůtě, přeplatek je vrácen do 30 dní od podání žádosti. Pokud v této lhůtě podá přiznání poradce, hledí se na podání jako ve lhůtě šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období (druhé prodloužené lhůtě). Splatnost daně je pak v prodloužené lhůtě šesti měsíců, přeplatek je vrácen opět do 30 dní od podání žádosti, lhůta ovšem začíná běžet 1. července. Ve lhůtě mezi čtvrtým a šestým měsícem od uplynutí zdaňovacího období již poplatník sám nemůže podat daňové přiznání včas, a to ani v listinné podobě, ani v elektronické. Poradce může přiznání podat, a to až do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tedy do 1. července 2022 pro daňové přiznání za zdaňovací období 2021. Shrnutí lhůt podání zobrazuje uvedený obrázek.

 

 

V závěru článku ještě upozorním na možnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin prostřednictvím podání příslušnému správci daně. V § 21b zákona o účetnictví naleznete podmínky, které musejí být splněny. Pouze ve stručnosti - podání musí být učiněno ve formě přílohy daňového přiznání k dani z příjmů, musí být podáno v elektronické podobě a musí být splněn formát a struktura zveřejněný podle daňového řádu správcem daně z příjmů. Abyste tedy mohli této možnosti využít, musíte kromě přiznání k dani z příjmů právnických osob podat tiskopis 25 5404/I – Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku.  Tato možnost je možné použít letos poprvé.  

 

Zdroje:

[1] zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

[2] zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

[3] tiskopis Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku