Závěrečný účet

3 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

17. 6. 2022

Povinnost sestavit závěrečný účet (ZÚ) vyplývá pro územní samosprávné celky z ustanovení § 17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jedná se o dokument, který se zpracovává po skončení kalendářního roku a shrnuje údaje o celkovém hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených či založených právnických osob.

V závěrečném účtu jsou obsaženy

  • údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby
  • údaje o hospodaření s majetkem
  • údaje o dalších finančních operacích
  • údaje o tvorbě a použití peněžních fondů
  • vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu a jiným rozpočtům (zejména k rozpočtu kraje) a k hospodaření dalších osob
  • součástí závěrečného účtu je také zpráva o přezkoumání hospodaření

Schvalování ZÚ prochází určitým procesem, kdy musí být návrh ZÚ nejdříve zveřejněn nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva na úřední desce a na internetových stránkách. Zveřejnění návrhu ZÚ trvá až do doby zveřejnění schváleného ZÚ.

Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu, v takové podobě, v jaké ho schvaluje zastupitelstvo obce, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.

Tato povinnost pro obce vyplývá z ustanovení § 43 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., dále z § 53, který ukládá povinnost projednání ZÚ dobrovolnému svazku obcí. Ustanovení § 20 zákona o krajích č. 129/2000 Sb. se týká krajů.

 

Závěrečný účet se schvaluje na základě zprávy o přezkumu hospodaření a uzavírá se vyjádřením

  • souhlasem BEZ VÝHRAD, nebo
  • souhlasem S VÝHRADAMI, na jejichž základě se přijímají opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Schválený závěrečný účet včetně výsledku přezkoumání hospodaření se opět zveřejní na internetových stránkách do 30 dnů od jeho schválení a zároveň se oznamuje na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a možné nahlédnout do jeho listinné podoby. Takto je závěrečný účet zveřejněn a do zveřejnění závěrečného účtu za následující rozpočtový rok

Nedodržením povinnosti zveřejnění návrhu ZÚ nebo schváleného ZÚ se územní samosprávný celek nebo DSO dopouští přestupku dle §22a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, za který může být uložena pokuta až do výše 1 milionu korun.

Informační systém GINIS nabízí v tiskovém menu Rozbory - Výkazy výstup XCRGBZUC – Závěrečný účet ÚSC a DSO, který se skládá z částí I. až XI.

I. Plnění rozpočtu příjmů

II. Plnění rozpočtu výdajů

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

V. Peněžní fondy – informativně

VI. Majetek

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – tato část počítá s přílohou č.1, tj se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, která je nedílnou součástí závěrečného účtu

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření se jejich majetkem-– tato část počítá s přílohou č.2 zabývající se hospodaření a majetkem zřízených nebo založených právnických osob

XI. Ostatní doplňující údaje – textové údaje se vkládají pomocí úlohy Doplňkové informace