Přehled nejdůležitějších legislativních změn za 1. pololetí roku 2022

4 min

Ludmila Matějková, Ing.

8. 7. 2022

Níže uvádíme přehled významných již schválených legislativních změn, které souvisejí s prvním pololetím roku 2022.

 

Účinné od 1. 1. 2022

 • vyhláška 403/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb.
  • Vyhláškou dochází ke omezení množství předávaných dat u obcí, dobrovolných svazků obcí a rovněž u krajů, došlo k úpravě tabulek pro čerpání prostředků na platy zpracovávané správci kapitol a rovněž vyhláška reaguje na zrušení regionálních rad regionů soudržnosti.
  • vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce č. 181 dne 12. 11. 2021
  • web MFČR: Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb.
  • důvodová zpráva: VeKLEP
 • vyhláška 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
 • vyhláška 514/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb.
  • Vyhláška konkretizuje vykazování jednotlivých rozpočtových položek a jednotek třídění příjmů a výdajů v rámci rozpočtové skladby, umožňuje veřejnosti získat informace z tzv. MONITORU o hospodaření jednotlivých městských částí hl. m. Prahy
  • vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce č. 224 dne 23. 12. 2021
  • důvodová zpráva: VeKLEP
 • zákon 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.
 • vyhláška 340/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb.
  • Vyhláška upravuje jednorázový odpis záporného konsolidačního rozdílu, možnost rovnoměrného odepisování nově vzniklých konsolidačních rozdílů, zrušuje povinnost vysvětlení významných částek uvedených v knize podrozvahových účtů a odkládá termín sestavení výkazů peněžních toků (bude se sestavovat až za účetní období roku 2027).
  • vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce č. 149 dne 21. 9. 2021
  • důvodová zpráva: VeKLEP
 • vyhláška 341/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
  • Vyhláška upravuje sestavování a předávání Pomocného analytického přehledu některými vybranými účetními jednotkami do Centrálního systému účetních informací státu a sjednocuje vykazování transferů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie v Pomocném analytickém přehledu
  • vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce č. 341 dne 21. 9. 2021
  • důvodová zpráva: VeKLEP
 • vyhláška 430/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
  • Vyhláška reaguje na zrušení regionálních rad regionů soudržnosti, a mění podmínky a rozsah údajů pro předávání finančních ukazatelů vybranými účetními jednotkami.
  • vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce č. 192 dne 30. 11. 2021
  • důvodová zpráva: VeKLEP

 

Účinné od 28. 1. 2022

 • Pokyn GFŘ D53 č.j. 85547/21/7700-40500-711175 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
  • Pokyn nahrazuje pokyn GFŘ D38, stanovuje obecné principy postupu Finanční správy ČR při stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně. Součástí pokynu je příloha pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně (viz. Předpis č. 5/2022 Finančního zpravodaje 3/2022)
  • zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 3/2022 dne 20. 1. 2022

 

Účinné od 22. 3. 2022

 • Pokyn GFŘ D55 č.j. 1613/22/7700-40500-711175 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Pokyn stanovuje obecné principy postupu Finanční správy ČR při stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb. Součástí pokynu je příloha (viz. Předpis č. 9/2022 Finančního zpravodaje 5/2022)
  • zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5/2022 dne 14. 3. 2022

 

Účinné od 27. 4. 2022

 • Novela zákona o DPH – zákon č. 93/2022 Sb., zavedení možnosti osvobození zboží a služeb poskytnutých ozbrojeným silám členských států Evropské unie, pokud se tyto síly podílejí na SBOP Evropské unie, resp. vracení daně v těchto případech a dočasné osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID 19
  • zavedení možnosti osvobození zboží a služeb poskytnutých ozbrojeným silám členských států Evropské unie, pokud se tyto síly podílejí na SBOP Evropské unie, resp. vracení daně v těchto případech a dočasné osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID 19
  • vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce č. 47 dne 26. 4. 2022
  • důvodová zpráva (Materiál): VeKLEP

 

Účinné od 1. 7. 2022

 • Novela vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí
  • Vyhláška reaguje na požadavek detailního sledování příjmů a výdajů územních rozpočtů souvisejících s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu (např. migrační krize, pandemie a živelné pohromy) v třídění příjmů a výdajů podle vyhlášky o rozpočtové skladbě. Došlo k rozšíření závazného vzoru výkazu FIN 212 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „finanční výkaz FIN 2-12 M“) o nové části X.a – Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu a X.b – Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu.
  • vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce č. 75 dne 22. 6. 2022
  • důvodová zpráva: VeKLEP

 

Účinné od příštího roku

 • Novela DEPO – zákon č. 89/2022 Sb.
  • odložení účinnosti pravidel atestace elektronických systémů spisové služby (na 1. července 2023)
  • odložení účinnosti povinnosti vykonávat spisovou službu v atestovaných elektronických systémech spisové služby (na 1. ledna 2026).