Změna zákona o dani silniční

6 min

Martina Krylová, Bc.

20. 7. 2022

Dne 8.6.2022 vyšel ve Sbírce zákonů předpis č. 142/2022 – Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 210/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Pojďme se podívat na změny v zákoně o dani silniční.

Již v článku s názvem Senát schválil balíček opatření proti růstu cen pohonných hmot zveřejněném Ministerstvem financí dne 6. 4. 2022 jsme se dozvěděli, že součástí vládního balíčku proti rostoucím cenám pohonných hmot bude především zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun. V tomto článku byly uvedeny konkrétní případy úspor v případě zrušení silniční daně. Odkaz na článek je uveden v závěru tohoto textu.

V zákoně se tedy především změnil předmět daně, kdy předmětem je zdanitelné vozidlo, a to je, citujeme ze zákona: „silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.“

N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun

N3 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun

O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun

O4 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun

 

Přičemž v příloze zákona je uvedená výše daně pro jednotlivé kategorie. Výše daně je pro vozidla kategorie N „nenulová“ od 12 tun (v závislosti na druhu karoserie a počtu náprav) a u kategorie O také od 12 tun. Z tohoto vyplývá, že daň se bude platit za vozidla kategorie N3 a O4 od 12 tun.  Například nákladní vozidlo s hmotností 6 tun (tedy vozidlo kategorie N2) je sice předmětem daně, ale výše daně je 0 Kč a v daňovém přiznání se uvádí pouze vozidla, za které je dílčí daň vyšší než 0 Kč. Tedy toto vozidlo bude předmětem daně, ale nebude se uvádět v daňovém přiznání.

Předmětem daně tedy již nebudou osobní automobily, motocykly, autobusy, …

Novelou se také mění poplatníci daně, upozorníme především, že poplatníkem daně už nebude zaměstnavatel vyplácející cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, což vyplývá i ze změny předmětu daně, ze kterého byla osobní vozidla (kategorie M1) odstraněna. 

Z logiky úpravy předmětu daně vypadávají i některá vozidla z osvobození od daně, jako například vozidla kategorie L (motocykly) a jejich přípojná vozidla, vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu, vozidla na elektrický či hybridní pohon do 12 tun, …

Podle novelizovaného zákona jsou tedy vozidla osvobozená od daně tato:

 • zdanitelné vozidlo vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v technickém průkazu vozidla,
 • zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
 • zdanitelné vozidlo kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD,
 • zdanitelné vozidlo poplatníka dílčí daně za toto vozidlo, pokud je tímto poplatníkem:
  • diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost,
  • poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba, je-li v technickém průkazu vozidla označeno jako sanitní nebo záchranářské,
  • Český červený kříž, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž, nebo
  • vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřená osoba, je-li používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace.

Sleva na dani i nadále zůstává u kombinované dopravy.

Novela už neuvádí základ a sazbu daně, ale výši daně, která je uvedena v příloze k zákonu.

Na tomto místě je třeba pro upřesnění uvést odkaz na sdělení Ministerstva financí k § 6 (sazba daně) zákona o dani silniční: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2022/sdeleni-k--6-zakona-c-16-1993-sb-o-dani-48110/

Ruší se tedy i snížení či zvýšení sazby daně (o 25% u vozidel v rostlinné výrobě, u nových vozidel- 48%, 40% a 25%, atd.).

Daň se tedy vypočte jako součet dílčích daní za jednotlivá zdanitelná vozidla. Dílčí daň za jednotlivé zdanitelné vozidlo se vypočte, citujeme: „jako rozdíl

 1. výše daně pro toto zdanitelné vozidlo, případně snížené o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo není předmětem daně nebo je od této daně osvobozeno, a
 2. uplatnění slevy na dani za toto zdanitelné období.“

 

Řádné daňové přiznání je, stejně jako tomu bylo, poplatník povinen podat nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období a uvádí se v něm, citujeme: „pouze zdanitelné vozidlo

 1. za které je dílčí daň vyšší než 0Kč,
 2. za které se uplatňuje sleva na dani,
 3. které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč."

Naopak v daňovém přiznání se neuvádí vozidlo, pokud je poplatníkem diplomatická mise nebo konzulární úřad je-li zaručena vzájemnost.

Od roku 2025 se daňové přiznání bude podávat pouze elektronicky.

Zákon č. 142/2022 má dělenou účinnost, a to:

 • 1. 1. 2025 – pouze  „daňové přiznání k dani silniční se podává pouze elektronicky“,
 • 1. 7. 2022.

V přechodných ustanoveních se potom dozvíme, že pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období 2022 se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Registrační povinnost k dani silniční vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká dnem 1. ledna 2022. Tedy nová právní úprava se bude aplikovat zpětně po celé zdaňovací období roku 2022.

Na konci článku uvádíme odkaz na finanční zpravodaj Ministerstva financí č. 6/2022 ze dne 24. 3. 2022, ve kterém bylo zveřejněno Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události. Ministr financí rozhodl přistoupit k hromadnému prominutí záloh na daň silniční, a to všem poplatníkům daně silniční bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně. Většina účetních jednotek tedy zálohy v roce 2022 neplatila, pokud ano a podle novely zákona daň platit nemusí, vznikl přeplatek na dani a účetní jednotka může požádat o vrácení přeplatku, případně se v souladu s daňovým řádem může provést započtení/převedení na jinou daň.

Povinnost platit zálohy na daň vypadává novelou i ze zákona o dani silniční, tedy i pro další roky.

 

Níže uvádíme přílohu k zákonu, ve které je výše daně pro zdanitelná vozidla:

Příloha k zákonu č. 16/1993 Sb.

Výše daně pro zdanitelná vozidla

I. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

 

Počet náprav

Největší povolená hmotnost v tunách

Výše daně v Kč

nejméně

méně než

2

 

12

0

12

13

800

13

14

2 300

14

15

3 200

15

 

7 200

3

 

15

0

15

17

1 400

17

19

2 900

19

21

3 800

21

23

5 800

23

 

9 000

4 a více

 

23

0

23

25

3 800

25

27

6 000

27

29

9 400

29

 

14 000

II. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD

 

Počet náprav

Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách

Výše daně v Kč

nejméně

méně než

2

 

16

0

16

18

400

18

20

900

20

22

2 000

22

23

2 600

23

25

4 600

25

28

8 000

28

31

8 700

31

33

12 100

33

 

18 400

3 a více

 

36

0

36

38

11 800

38

40

16 300

40

 

24 200

III. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O

Největší povolená hmotnost nákladního přívěsu v tunách

Výše daně v Kč

Nejméně

méně než

 

12

0

 

12

 

3 600

 

 
         

 

Zdroje a odkazy:

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákon č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Senát schválil balíček opatření proti růstu cen pohonných hmot | 2022 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/silnicni-dan/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/prominuti-zaloh-na-dan-silnicni-na-rok