Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty

4 min

Ludmila Matějková, Ing.

23. 8. 2022

Ministerstvo financí vložilo 16. srpna 2022 do systému eKLEP návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Návrh je v připomínkovém řízení, které má být ukončeno nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne vložení materiálu do systému eKLEP, tedy do 13. září 2022. Novela reaguje na povinnost České republiky implementovat směrnici Rady (EU) 2020/284 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb.

Novela má upravovat oblast elektronického obchodování a stanovení mechanismů k zamezování daňových úniků v této oblasti. Zákon o dani z přidané hodnoty stanovuje zásadu zdanění v místě určení, a protože spotřebitelé nakupující on-line (koncoví zákazníci), nemají povinnost vést účetnictví, potřebují členské státy spotřeby vhodné nástroje k odhalení a kontrole podniků zapojených do podvodů v oblasti DPH.  A právě to je náplní navrhované novely, tedy omezit daňové úniky DPH v oblasti elektronického obchodování.  

 

Novela stanovuje povinnost poskytovatelům platebních služeb „vést evidenci o přeshraničních platbách a příjemcích, v níž budou vést údaje o přeshraničních platbách (platbách, které se uskutečňují mezi členskými státy, případně se třetími zeměmi), a to platbách příchozích v případě plateb z jiných členských států a platbách odchozích v případě plateb směřujících do třetích zemí, a příjemcích těchto plateb. Tato povinnost se bude aktivovat až při překročení 25 přeshraničních plateb týkajících se jedné osoby za kalendářní čtvrtletí. Zároveň se stanovuje povinnost poskytovat správci daně elektronicky informace z této evidence, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. [4]“

Tyto informace budou předávány a soustředěny v evropské databázi, Centrálním elektronickém systému platebních informací (CESOP), kde budou uchovávány, agregovány a křížově kontrolovány s dalšími evropskými databázemi. Všechny informace v CESOP budou poté zpřístupněny odborníkům členských států na boj proti podvodům prostřednictvím sítě nazvané Eurofisc. Daňovým orgánům mají být předávány pouze informace týkající se plateb souvisejících s ekonomickou činností. Jaké údaje bude tedy mít správce daně k dispozici pro účely odhalení daňových úniků? Dle navrhované novely budou správcům daně zpřístupněny pro zpracování pouze následující údaje:

 • identifikace dodavatele,
 • počet transakcí (nad prahovou hodnotu) vč. jejich peněžní hodnoty,
 • původ plateb.

Stanovení prahové hodnoty 25 přeshraničních plateb za kalendářní čtvrtletí má za cíl vyloučit z procesu zpracování platby, které nesouvisejí s ekonomickou činností.

 

Podle navrhované novely zákona o DPH by měly vzniknout v zákoně o dani z přidané hodnoty nové paragrafy v Části první, Hlavě V, Díle 2, a sice:

 • § 109ba Vymezení základních pojmů,
 • § 109bb Stát usazení,
 • § 109bc Povinnost vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích,
 • § 109bd Rozsah evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích,
 • § 109be Údaje o přeshraničních platbách a jejich příjemcích,
 • § 109bf Povinnost poskytnout údaje z evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích,
 • § 109bg Uchovávání údajů z evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích,
 • § 109bh Podání,
 • § 109bi Postavení poskytovatele evidované platební služby,
 • § 109bj Správce daně.

Dále v zákoně o dani z přidané hodnoty má novelou dojít k přečíslování v Části první, Hlavě V, Dílů 2 a 3. Původní Díl 2 - Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty se mění na Díl 3 - Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty a původní Díl 3 - Zvláštní režim jednoho správního místa se mění na Díl 4 Zvláštní režim jednoho správního místa.

 

Členské státy jsou povinny přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Rady (EU) 2020/284 do 31. prosince 2023 a neprodleně sdělit Komisi jejich znění. Účinnost těchto předpisů je stanovena od 1. ledna 2024.

 

Zdroje:

[1] Směrnice Rady (EU) 2020/284 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb

[2] eKLEP - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

[3] Central Electronic System of Payment information (CESOP)

[4] Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů