Prodej zboží na dálku 1.

3 min

Ludmila Matějková, Ing.

15. 9. 2022

Zákon č. 235/20044 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění (dále jen „ZDPH“) byl v září 2021 novelizován zákonem č. 355/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 355/2021 Sb. byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 30. 9. 2021 v částce 156, s účinností od      1. 10. 2021. Novela ZDPH reagovala na požadavky Evropské unie, které vycházely z potřeb vyplývajících v rámci přeshraničního elektronického obchodování. Hlavním přínosem je zjednodušení prodeje zboží malým a začínajícím daňovým subjektům, kteří zasílají zboží v rámci Evropské unie konečným spotřebitelům.  

V různých materiálech od Finanční správy se používá termín „B2C“. Jedná se o termín, který vychází z angličtiny (Business-to-Consumer) a označuje právě obchodní vztah mezi obchodní společností a koncovým zákazníkem (spotřebitelem), který je realizovaný elektronicky, tedy prostřednictvím nějaké webové aplikace apod.  

Nyní se dostáváme k termínu prodeje zboží na dálku. Prodej zboží na dálku nahradil pojem zasílání zboží a jeho definici nalezneme v § 4 odst. 9 ZDPH. Níže jsme pro vás uvedli citaci tohoto paragrafu a pro lepší vizualizaci i grafické znázornění tohoto znění. 

  

Prodejem zboží na dálku se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží, pokud 

a) je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy 

1. osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo 

2. třetí osobou, zasahuje-li podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e), osoba povinná k dani, která zboží dodává, do tohoto odeslání nebo přepravy, 

b) je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem daně, a 

c) nejde o dodání nového dopravního prostředku ani o dodání zboží s instalací nebo montáží. 

 

7e) Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění. 

 

 

 

 

 

Aby se jednalo o prodej zboží na dálku, musí být naplněny veškeré podmínky uvedené v § 4 odst. 9 ZDPH. Pokud je tedy např. zákazníkem osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, tak se nejedná o prodej zboží na dálku. V tomto případě se dostáváme do § 13 ZDPH týkajícího se dodání zboží, místo plnění se určuje dle § 7 ZDPH a pokud jsou splněny podmínky obsažené v § 64 ZDPH, vykáže prodejce tento prodej v rámci svého českého přiznání k DPH jako osvobozené dodání zboží do jiného členského státu na ř. 20 daňového přiznání a zákazník by měl v členském státě ukončení přepravy tohoto zboží přiznat daň dle pravidel daného členského státu.  

Rovněž si musíme hlídat, aby se jednalo o obchodní vztah B2C (Business-to-Customer) a nikoli mezi dvěma obchodními společnostmi (B2B - Business-to-Business). Problém může nastat i u přepravy, pokud si zákazník pro zboží přijede sám, už se nejedná o prodej zboží na dálku.  

Předmětem prodeje zboží na dálku může být jakékoliv zboží, a to bez ohledu na cenu, jsou uvedeny pouze dvě výjimky – dodání nového dopravního prostředku a dodání zboží s instalací nebo montáží. Předmětem prodeje zboží na dálku tedy může být i zboží, které je předmětem spotřební daně.  

Pokud budete mít na paměti uvedené podmínky pro režim prodeje zboží na dálku, nemůže vyvstat žádný problém.   

 

 

Zdroje: 

[1] Sbírka zákonů - Zákon č. 355/2021 Sb. 

[2] Důvodová zpráva (příloha materiál)