Rozpočtový proces územních samosprávných celků

2 min

Martina Krylová, Bc.

6. 10. 2022

Podzimní období je u územních samosprávných celků ve znamení prací na sestavování rozpočtu na následující rok. Rozpočet je součástí rozpočtového procesu územních samosprávných celků, který trvá zhruba 1,5 až 2 roky.

Rozpočtový proces je upraven zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a mohli bychom říci, že se během něj odehrává následující:

  • sestavení, projednání a schválení rozpočtu a sestavení, projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu,
  • rozpis schváleného rozpočtu,
  • hospodaření podle rozpočtu během rozpočtového období a kontrola plnění rozpočtu,
  • změny rozpočtu rozpočtovými opatřeními,
  • hodnocení rozpočtu, následná kontrola a přehled o skutečném plnění rozpočtu,
  • sestavení, projednání a schválení závěrečného účtu.

V praxi je obvyklé, že územní samosprávné celky vydávají směrnice, které rozpočtový proces a jeho organizační zajištění upravují. V následujícím textu si nastíníme, kdy v průběhu běžného roku jednotlivé etapy rozpočtového procesu probíhají, a jak je to se zveřejňováním rozpočtových dokumentů.

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územních samosprávných celků sloužícím pro střednědobé finanční plánování. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu může být sestaven, projednán a schválen kdykoliv během roku, přijetí obvykle probíhá spolu s rozpočtem.

Rozpočet je finančním plánem, jímž se řídí financování územních samosprávných celků. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Územní samosprávný celek sestavuje rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý výhled rozpočtu. K sestavení, následnému projednávání, schválení a zveřejnění obvykle dochází v období od září do prosince.  Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Tato pravidla musí územní samosprávný celek zveřejnit nejpozději do 31. prosince rozpočtového roku předcházejícímu rozpočtovému roku, na který jsou schválena.

Rozpis rozpočtu, tj. podrobné členění rozpočtu podle rozpočtové skladby, se provádí neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu územního samosprávného celku.

Změny schváleného rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením kdykoliv během běžného roku.

Závěrečný účet se sestavuje, projednává a schvaluje nejpozději do 30. června následujícího roku. Na našem metodickém portále si můžete přečíst článek Závěrečný účet popisující sestavení, projednání a schválení závěrečného účtu.

Způsob zveřejňování rozpočtových dokumentů je uveden v této tabulce:

Zdroje: