Volby 2022 z pohledu mzdové účtárny

4 min

Veronika Zouharová, Ing.

11. 10. 2022

23. a 24. září 2022 proběhly volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí. Ve stejných termínech proběhly i volby do Senátu Parlamentu České republiky. 2. kolo senátních voleb proběhlo 30.9. a 1.10.2022.

Nejprve základní informace o vyplacení odměn členům okrskových volebních komisí.

Dle prováděcích vyhlášek k volebním zákonům náleží členům okrskových volebních komisí (OVK) za výkon funkce ve volební komisi zvláštní odměna. Zvláštní odměna je poskytována předsedovi ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli ve výši 2 100 Kč a členovi ve výši 1 800 Kč. V územně členěném statutárním městě je odměna navýšena o 400 Kč. Konají-li se volby v souběhu s jinými volbami zvyšuje se odměna o 400 Kč. V případě 2. kola senátních voleb se zvyšuje odměna předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli o 1 000 Kč a ostatním členům o 700 Kč. Člen OVK není plátcem pojistného zdravotního pojištění. Z hlediska sociálního pojištění je činnost člena OVK považována za zaměstnání malého rozsahu (rozhodný příjem pro rok 2022 je 3 500 Kč za kalendářní měsíc). Není v rozporu s právní úpravou, aby v případě, kdy zvláštní odměna dosahuje výše aspoň 3 500 Kč, evidoval obecní úřad odměnu po částech ve dvou měsících, tj. v září a v říjnu 2022, a to tak, aby v obou měsících byla nižší než 3 500 Kč. Tím nedojde k účasti člena OVK na nemocenském pojištění. Zvláštní odměna se vyplácí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise.

 

Jelikož se jedná o komunální volby, doplňujeme i informace ke zpracování odměn zastupitelů a dalších skutečností souvisejících se skončením výkonu funkce zastupitelů a se zvolením nových zastupitelů.

Výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků je stanovena NV č. 318/2017 Sb. Nařízení vlády stanovuje konkrétní výši odměn uvolněným zastupitelům. Neuvolněným zastupitelům stanovuje jejich maximální možnou odměnu, odměna však může být i nulová. Pouze v případě neuvolněného starosty musí být odměna v rozmezí od 0,3 do 0,6 násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému starostovi. V případě souběhu výkonu funkcí, může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Pozor však na pravidla, jaké funkce lze do souhrnu zařadit.

Pokud člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu za tento měsíc odměna ve výši násobku jedné třicetiny jeho odměny a počtu kalendářních dnů, po které funkci v daném měsíci vykonával. Tento případ pravděpodobně nastane u nově zvolených zastupitelů. Uvolněným zastupitelům náleží odměna ode dne, kdy byl do uvolněné funkce zvolen. Neuvolněným zastupitelům se poskytuje odměna ode dne stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo. (Pouze neuvolněný starosta má nárok na 0,3 násobek odměny uvolněného starosty automaticky). Alikvótní část měsíční odměny se jistě bude počítat i u stávajících zastupitelů, kterým náleží odměna do dne zániku mandátu zastupitele. Pozor na skutečnost, že u některých zastupitelů, kteří plní své povinnosti i v tzv. volebním mezidobí, náleží dosavadní odměna i za tuto dobu výkonu funkce.

V souvislosti se zánikem mandátu náleží uvolněných zastupitelům, neuvolněným starostům a místostarostům odchodné. Avšak za splnění náležitostí daných zákonem o obcích. Výše odchodného je závislá na počtu let výkonu funkce. Za rok výkonu funkce se považuje dvanáct po sobě jdoucích měsíců.

U uvolněných zastupitelů, kterým končí mandát, se poskytne náhrada za nevyčerpanou dovolenou nebo její část, a to za příslušný kalendářní rok. Nevyčerpanou dovolenou lze taktéž převést k uvolňujícímu zaměstnavateli.

Jednou z důležitých povinností obce je přihlašování a odhlašování zastupitelů na ČSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně. Uvolnění zastupitelé je přihlašují a odhlašují na ČSSZ v souladu s § 10, odst. 3, zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Pojištění vzniká dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce, a zaniká dnem skončení této funkce nebo zánikem mandátu člena zastupitelstva. 

Ke zdravotní pojišťovně se zastupitelé přihlašují a odhlašují v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Uvolnění zastupitelé se řídí dle § 8, odst. 2f,. Za den nástupu do zaměstnání se považuje den, od něhož členu náleží odměna za výkon funkce a za den ukončení zaměstnání se považuje den, od něhož tato odměna nenáleží. Neuvolnění zastupitelé se řídí dle § 8, odst. 2i,.  Za den nástupu do zaměstnání se považuje den nástupu do funkce a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu funkce.

 

 

Pro získání více informací je možnost si objednat záznam z webináře VOLBY 2022 z pohledu mzdové účtárny. Závazná objednávka záznamu webináře je přístupná na tomto odkazu. Cena je 600,- Kč bez DPH.  Záznam lze shlédnout opakovaně, je uložen jako neveřejné video na Youtube (nelze ho stáhnout a je přístupné pouze na uvedeném odkazu).