Připravované změny v zákoně o DPH

4 min

Ludmila Matějková, Ing.

27. 10. 2022

Zákonodárci připravují novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“) a my si v rámci tohoto článku řekneme, co by mělo být náplní této novely. Připravovaná novela je zatím ve fázi 2. čtení a najdete ji jako Sněmovní tisk č. 254 a její účinnost je naplánovaná od 1. 1. 2023.

Změny související s obratem

Za poměrně velkou změnu je změna obratu pro účely registrace k DPH, která má za cíl ulevit menším podnikům s omezenou hospodářskou činností. V § 6 odst. 1 ZDPH by mělo dojít ke zvýšení hranice pro povinnou registraci k DPH na 2.000.000 Kč z původního 1.000.000 Kč. Zvýšení hranice pro registraci k DPH je v souladu s právem Evropské unie, která aplikaci této změny datovala k 1. 1. 2025. Česká republika ale požádala o možnost využít unijní úpravy před stanoveným datem, přičemž na základě rozhodnutí Rady č. 2022/865 ze dne 24. 5. 2022 bylo České republice povoleno se odchýlit od čl. 287 směrnice o DPH a zvýšit hranici pro registraci k DPH dříve.

Podmínky pro zrušení registrace u stávajících plátců (viz § 106b ZDPH) zůstávají stejné jako doposud s výjimkou částky obratu. Pokud by plátce, který má sídlo v ČR, chtěl zrušit registraci na žádost, musí:

  • uplynout 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem
  • za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců mít obrat menší než 2.000.000 Kč
    • nebo uskutečňovat pouze plnění od daně bez nároku na odpočet daně
    • nebo přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.

O zrušení registrace je možné požádat ještě před účinností novely, tedy před datem 1. 1. 2023, a plátce přestane být plátcem automaticky od 1. 1. 2023. Registrovat se naopak nemusí osoba, která překročí stávající výši obratu pro registraci 1.000.000 Kč v listopadu nebo v prosinci 2022. Tuto informaci nalezneme v přechodných ustanoveních. Přechodná ustanovení řeší různé situace, které v souvislosti s touto problematikou můžou nastat, jsou zde uvedené příklady pro lepší pochopení, proto pokud budete řešit překročení obratu nebo zvažovat zrušení registrace, doporučujeme přechodná ustanovení pozorně přečíst. V závěru článku uvádíme odkaz na důvodovou zprávu, kde jsou ve Zvláštní části přechodná ustanovení uvedená.

 

Změny v kontrolním hlášení

V oblasti kontrolního hlášení má novela za cíl upravit oblast:

  • způsobu reakce na výzvu k podání kontrolního hlášení (viz §101g odst. 1 ZDPH),
  • úpravu lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně (viz § 101g odst. 3 ZDPH) a
  • úpravu pokut za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením (viz § 101h ZDPH).

Novela § 101 g říká, že pokud v termínu pro podání kontrolního hlášení takto neučiníte a správce daně vás k tomu vyzve, tak musíte vždy reagovat podáním kontrolního hlášení, a to i v situaci, kdy nemáte povinnost podat kontrolní hlášení podle §101c ZDPH. Dosud se tak v podstatě dělo, správce daně vyzval subjekt k podání kontrolního hlášení, subjekt podal rychlou odpověď na výzvu, kde v rozbalovacím menu vybral možnost B - Nemám povinnost podat kontrolní hlášení (nulové kontrolní hlášení), takže jedinou změnou oproti stávajícímu znění ZDPH je to, že požadované kroky jsou upraveny zákonem. V takovém případě se podle navrhované úpravy § 101h odst. 1, písm. b) ZDPH na plátce nevztahuje pokuta za podání kontrolního hlášení na výzvu plátce daně ve výši 10.000 Kč, protože plátci tato povinnost nevznikla.

Dále má dojít k úpravě lhůty pro reakci na výzvu správce daně podle § 101g odst. 3 ZDPH. Stávající zákon stanovuje povinnost k podání kontrolního hlášení do 5 dnů od oznámení výzvy, navrhovaná novela stanovuje povinnost k podání kontrolního hlášení do 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky. Co je třeba si ale uvědomit, že novela nebere v potaz, zda jste datovou zprávu otevřeli či nikoliv, což je také podstatná změna od stávající úpravy ZDPH.

A poslední změnou, která má být součástí novely ZDPH, je úprava pokut za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením. Do § 101h byl včleněn nový odstavec 2, který umožňuje uložit poloviční pokutu plátcům fyzickým osobám, dále čtvrtletním plátcům a plátcům společností s ručením omezeným, které mají jednoho společníka, a sice fyzickou osobu. Nové znění má mít také § 101j ZDPH, podle kterého by ze zákona byla odpuštěna první pokuta 10.000 Kč v daném kalendářním roce. Stávající znění ZDPH automaticky promíjí první pokutu 1.000 Kč.


 

 

Zdroje:

[1] Sněmovní tisk 254/0

[2] MFČR - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další související zákony