Registrace a zrušení registrace k DPH po novele zákona o DPH

3 min

Ludmila Matějková, Ing.

Prezident ČR Miloš Zeman podepsal dne 28. 11. 2022 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Zatím tento návrh najdeme jako Sněmovní tisk č. 254 a bude mít dělenou účinnost, sice od 1. 1. 2023 s výjimkou ustanovení čl. II. bodů 2 až 5 a 8 až 10, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 

Následující den po vyhlášení nabývají účinnosti ustanovení týkající se registrace k dani, respektive zrušení registrace k dani, které si vysvětlíme v rámci tohoto článku.

REGISTRACE K DANI

Obecný princip překročení obratu a následné registrace zobrazuje následující obrázek.

 

Pokud osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku překročí zákonem stanovený obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a neuskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, musí podat do patnácti dnů následujícího měsíce po překročení obratu přihlášku k dani, a plátcem se pak stává od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, v kterém tento obrat překročila.

Jelikož došlo novelou ke zvýšení obratu z 1 milionu Kč na 2 miliony Kč, jsou součástí novely zákona o DPH rovněž přechodná ustanovení, která řeší situace, kdy dochází k překročení obratu na konci tohoto roku.

Pokud by osoba povinná k dani (dále také jako „OPD“) překročila obrat 1 mil. Kč v listopadu:

 • novela je účinná do 30.11. 2022: OPD nemá povinnost podat do 15. prosince 2022 přihlášku, pokud její obrat sice přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících měsíci prosinec 2022.

 

 • novela je účinná po 30.11.2022: OPD podala přihlášku k registraci z důvodu překročení obratu milion, ale jelikož následně došlo k novele zákona, stane se plátcem od 1. 1. 2023 pouze pokud svůj úmysl stát se plátcem potvrdí správci daně a to
  1. do 15.12.2022 (pokud je novela zákona o DPH před tímto dnem účinná) nebo

 

  1. do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona, a to podle toho, který den nastane později.  

 

 

 

Pokud by osoba povinná k dani překročila obrat 1 mil. Kč v prosinci:

 • OPD nemá povinnost podat do 15. ledna 2023 přihlášku k registraci, pokud její obrat sice přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících měsíci leden 2023

 

 

 

 

 

ZRUŠENÍ REGISTRACE

Podmínky pro zrušení registrace u stávajících plátců (viz § 106b ZDPH) zůstávají stejné, jako doposud až na obrat a krátký časový úsek, kdy může o zrušení registrace požádat i OPD, která je plátcem kratší dobu než rok.

Pokud by plátce, který má sídlo v ČR a který není skupinou, chtěl zrušit registraci v souvislosti se změnou výše obratu, a přitom by se stal plátcem až v průběhu období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti zákona, může tak učinit do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona, pokud:

 • za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců jeho obrat přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč (zde se neaplikuje podmínka, že uplynul 1 rok ode dne, kdy se tato OPD stala plátcem).

 

Po 5 dnech ode dne nabytí účinnosti zákona se postupuje standardně v souladu s § 106b ZDPH a musí být splněny následující podmínky:

 • uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem
 • za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců mít obrat menší než 2.000.000 Kč
  • nebo uskutečňovat pouze plnění od daně bez nároku na odpočet daně
  • nebo přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.

 

Plátce, který podal žádost o zrušení registrace, přestává být plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace, nejdříve však dnem nabytí účinnosti tohoto zákona