Uhrazená záloha do EU

2 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

10. 1. 2023

Uhrazení zálohy při pořízení zboží z jiného členského státu 

V § 25 je upravena obecná povinnost přiznat dan při pořízení zboží s místem plnění v tuzemsku, kde dle odst. 1 vzniká plátci nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu k patnáctému dni následujícího měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud byl daňový doklad vystaven před tímto patnáctým dnem měsíce, vzniká plátci nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň ke dni vystavení daňového dokladu. 

Obecně se tedy odvod DPH neváže na zaplacenou zálohu, ale na vystavený daňový doklad. Lhůta pro vystavení daňového dokladu je dána národní legislativou platnou ve státě dodavatele. 

Pokud hovoříme o pořízení zboží z jiného členského státu dle § 25 musí být splněna podmínka, že dodavatel je osoba registrovaná k dani v jiném členské státě. 

Nákupem zboží od dodavatele registrovaného k DPH v jiném členském státě se dostáváme do režimu reverse charge, tzn. že povinnost přiznat a odvést DPH je přenesena na odběratele. Na daňovém dokladu není uvedena výše DPH. 

Přiznání DPH (viz příklad z metodiky Gordic pro DPH pro jednotlivé řádky daňového přiznání) 

  • Odvod DPH se vykazuje na řádcích 3 nebo 4 podle sazby daně, v kontrolním hlášení v oddíle A.2. 
  • Případné uplatnění se vykazuje na řádcích 43 nebo 44 podle sazby daně dle pravidel zákona o DPH 

 

Pořizuje-li plátce zboží od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě, místo plnění je mimo tuzemsko a nevzniká povinnost přiznat daň v ČR. Je tedy nutné řešit podle příslušných pravidel v zemi místa plnění. 

 

Uhrazení zálohy při pořízení služby od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku 

V § 24 odst. 3 se stanoví povinnost přiznat daň z titulu poskytnuté zálohy na službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. 

Za předpokladu, že zdanitelné plnění je ke dni poskytnutí úplaty známo dostatečně určitě. 

Pokud tedy před poskytnutím služby plátce uhradí zálohu dodavateli, vzniká pořizovateli služby daňová povinnost přiznat daň do zdaňovacího období, kdy byla úhrada provedena. 

Přiznání DPH (viz příklad z metodiky Gordic pro DPH pro jednotlivé řádky daňového přiznání) 

  • Řádek 5 nebo 6 pokud je služba poskytnuta plátcem registrovaném v jiné členské zemi 
  • Řádek 12 nebo 13 pokud se je služba poskytnuta subjektem, který není registrován v jiné členské zemi