Místní poplatky u obcí

8 min

Martina Krylová, Bc.

3. 2. 2023

Místní poplatky u obcí  

Podle § 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou jedním z příjmů rozpočtu obce i příjmy z místních poplatků podle zvláštního zákona. Tím je zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.   

Dne 12. 5. 2022 předložilo Ministerstvo financí ČR k připomínkování návrh zákona, kterým se mění výše zmíněný zákon o místních poplatcích, s navrhovanou účinností od 1. ledna 2024.  

Citujeme: „Cílem předkládaného návrhu zákona je právně podchytit již do jisté míry fungující model správy místních poplatků a v nutné míře jej upravit tak, aby byl jednoduchý a administrativně nenáročný.“ 

Než si nastíníme změny, které budou vyplývat z této úpravy, pojďme si připomenout stávající právní úpravu.  

Podle zákona o místních poplatcích je poplatník nebo plátce poplatku povinen podat správci poplatku ohlášení, přičemž správcem poplatku je obecní úřad a správa poplatku je výkonem přenesené působnosti.  

Naproti tomu zavedení poplatku, úprava sazby poplatku, lhůty pro podání ohlášení, stanovení splatnosti poplatku a možnost úpravy oblastí jako je osvobození od poplatku, úlevy na poplatku, stanovení paušální částky poplatku, aj. spadá do samostatné působnosti obce.  

Obec může zavést tyto místní poplatky: 

 • poplatek ze psů (upravuje § 2), 
 • poplatek z pobytu (upravuje § 3 až 3h), 
 • poplatek za užívání veřejného prostranství (upravuje § 4), 
 • poplatek ze vstupného (upravuje § 6), 
 • poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (upravuje § 10), 
 • poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (upravuje § 10c), 
 • poplatky za komunální odpad (upravuje § 10d až 10r). 

Zákon u jednotlivých poplatků vymezuje například kdo je subjektem poplatku, dále předmět poplatku (např. u poplatku ze psů je to pes starší 3 měsíců, u poplatku z pobytu je to úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu), osvobození od poplatku, základ, sazbu poplatku apod.  

Obec zavádí poplatek obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví: 

 • sazbu poplatku (zákon vymezuje horní hranici sazby pro jednotlivé poplatky) 
 • u poplatku ze psů sazba činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa (dále zákon vymezuje sníženou či zvýšenou sazbu), 
 • u poplatku z pobytu sazba činí nejvýše 50 Kč, přičemž poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu pobytu (počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu) a sazby poplatku, 
 • u poplatku za užívání veřejného prostranství sazba činí až 10 Kč za každý i započatý m² a každý, i započatý den (zákon opět vymezuje případy, kdy je možné sazbu zvýšit), 
 • u poplatku ze vstupného sazba činí až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného, 
 • u poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst sazba činí až 200 Kč za každý započatý den, 
 • u poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností, 
 • u poplatků za komunální odpad může obec zavést pro poplatkové období pouze jeden z poplatků a to: 
 • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, kde výše poplatku činí nejvýše 1200 Kč ročně, 
 • anebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kde sazba činí nejvýše 6 Kč za kg nebo 1 Kč za l, 
 • lhůtu pro podání ohlášení, nevyloučí-li povinnost ohlášení podat, 
 • splatnost poplatku, 
 • další úpravy dle specifik některých poplatků. 

Ve vyhlášce může obec dále upravit: 

 • další osvobození od poplatku, 
 • úlevu na poplatku, 
 • vyloučení povinnosti podat ohlášení, 
 • paušální částku poplatku (zákon připouští použití paušálního poplatku u poplatku za užívání veřejného prostranství, u poplatku ze vstupného a poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst), 
 • další způsob placení a jemu odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den platby podle daňového řádu, 
 • delší lhůtu pro oznámení změn v podaném ohlášení. 

Na stránkách Ministerstva vnitra České republiky je možné nahlédnout do Metodického doporučení k činnosti územně samosprávných celků č. 3.1. – Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí (místní poplatky), odkaz uvádíme na konci tohoto článku. V tomto doporučení obce naleznou, mimo jiné, i vzory obecně závazných vyhlášek.  

Zákon o místních poplatcích rovněž upravuje, jak se správce chová v případě, kdy není poplatek zaplacen poplatníkem či plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, nedoplatky na poplatku poplatníkovi u nezletilých či s omezenou svéprávností, prominutí poplatku aj.  

 

Pojďme se nyní podívat na novelizaci zákona o místních poplatcích, jak jsme zmiňovali v úvodu tohoto článku.  

Úpravy: 

 • termín poplatkový subjekt – tím je poplatník poplatku, nebo plátce poplatku, pokud jde o poplatek odváděný plátcem poplatku,  
 • komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče (tedy ta, která je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění včetně platby za pobyt) nově nebude vyjmuta z předmětu poplatku z pobytu, 
 • nejvíc se novela dotkne části třetí (zavedení a správa poplatků), citujeme z Důvodové zprávy: „Navrhované postupy zohledňují stávající praxi správců místních poplatků a jejich cílem je pouze explicitně upravit již fungující, jednoduchý a administrativně nenáročný model. Zároveň dojde k odstranění právní nejistoty jak na straně správce poplatku, tak i na straně poplatkového subjektu, zda se v konkrétním případě činěné úkony správce poplatku projeví v nalézací rovině správy daného místního poplatku.“ 
 • § 11 nově stanovuje, kdy správce poplatku vyměří poplatek poplatkovému subjektu předepsáním do evidence poplatků a kdy rozhodnutím a také stanovuje, kdy lze poplatek doměřit rozhodnutím a kdy lze poplatek doměřit opakovaně 
 • novela říká, že správce poplatku vyměří poplatek poplatkovému subjektu jeho předepsáním do evidence poplatků ve správné výši bez vydání rozhodnutí, je-li splněna případná ohlašovací povinnost a nemá-li pochybnost o jeho výši, a to ke dni jeho splatnosti, pokud je k tomuto dni zcela zaplacen nebo odveden, nebo ke dni opožděného zaplacení nebo odvedení, pokud je k tomuto dni zcela zaplacen nebo odveden, aniž by dosud vydal rozhodnutí o vyměření poplatku,  
 • situace, kdy správce poplatku vyměří poplatek rozhodnutím: 
 • při nesplnění podmínek pro vyměření poplatku předepsáním do evidence poplatků bez vydání rozhodnutí, 
 • u poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v případě, kdy obec v obecně závazné vyhlášce určí jako základ dílčího poplatku hmotnost nebo objem odloženého komunálního odpadu, 
 • pokud je proti poplatkovému subjektu vedeno insolvenční řízení, 
 • § 11a upravuje žádost o vyměření poplatku rozhodnutím (správce poplatku na žádost vyměří poplatkovému subjektu poplatek rozhodnutím nejdříve po uplynutí poplatkového období, nepřihlíží se k dřívějšímu vyměření poplatku předepsáním do evidence poplatků, žádost není přípustná, pokud již je poplatek vyměřen dříve vydaným rozhodnutím), 
 • § 11c upravuje zvýšení poplatku (zvýšení poplatku stanoví správce poplatku poplatkovému subjektu platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem, a to jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku; zvýšení poplatku je splatné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o zvýšení poplatku), 
 • § 11d upravuje vztah k insolvenčnímu řízení. 

 

A nakonec se pojďme podívat, jak obce o místních poplatcích účtují: 

 • Předpis místního poplatku (na základě výměru, rozhodnutí) 

SU 

AU 

ODPA 

POL 

ZJ 

UZ 

ORJ 

ORG 

MD 

D 

315 

0xxx 

 

 

 

 

 

 

 

606 

0xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Příjem místního poplatku na ZBÚ 

SU 

AU 

ODPA 

POL 

ZJ 

UZ 

ORJ 

ORG 

MD 

D 

231 

0xxx 

 

134x 

 

 

 

 

 

315 

0xxx 

 

 

 

 

 

 

 

231 – Základní běžný účet územních samosprávných celků 

315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, konkrétně hlava II obsahově vymezuje některé položky rozvahy, kde § 22, písmeno e) vymezuje, citujeme: „„B.II.5 Jiné pohledávky z hlavní činnosti“ obsahuje zejména pohledávky z titulu pokut, penále a jiných sankcí, místních, správních a soudních poplatků a jiné pohledávky vzniklé v rámci hlavní činnosti účetní jednotky nebo v souvislosti s ní, které nejsou vykázány v některé z položek krátkodobých pohledávek“ 

606 – Výnosy z místních poplatků (hlava III výše zmíněné vyhlášky obsahově vymezuje některé položky výkazu zisku a ztráty, kde § 37, odstavec 1, písmeno c) vymezuje, citujeme: „„B.I.6. Výnosy z místních poplatků“ obsahuje u územních samosprávných celků výnosy z místních poplatků“ 

Obce příjmy z místních poplatků zařazují podle Vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. 

Z hlediska druhového (položka - POL) je zařazují mezi daňové příjmy na položky podseskupení položek 134 – Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb. 

Jedná se o: 

 • položku 1341 – Příjem z poplatku ze psů, 
 • položku 1342 – Příjem z poplatku z pobytu,  
 • položku 1343 – Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství, 
 • položku 1344 – Příjem z poplatku ze vstupného, 
 • položku 1345 – Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, 
 • položku 1346 – Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, 
 • položku 1348 – Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, 
 • k zatřídění dobíhajících příjmů, jako z poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z poplatku z ubytovací kapacity, dobíhajících příjmů z poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a jiných, obce použijí položku 1349.  

O zrušení položky 1340 – Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a novém zatřídění tohoto poplatku jsme Vás informovali na Metodickém portále dne 6. 1. 2022 v článku Komunální odpad z hlediska rozpočtové skladby pro rok 2022. 

Z hlediska odvětvového (paragraf - ODPA) se místní poplatky, jakožto daňové příjmy, netřídí. Toto je upraveno v § 11, odst. 3 vyhlášky, citujeme: 

„Z hlediska odvětvového se u obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí třídí pouze nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a příjmy z převodů z vlastních fondů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků.“ 

 

 Zdroje: 

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích  
 • Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě 
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky  
 • Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků 

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCECASTSA