Změny v kontrolním hlášení od 1. 1. 2023

DPH

7 min

Ludmila Matějková, Ing.

7. 3. 2023

Dne 2. 12. 2022 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce č. 167 zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2023, s výjimkou ustanovení týkajících se registrace a zrušení registrace plátce (čl. II, bodů 2 až 5 a 8 až 10), která nabyla účinnosti 3. 12. 2022. Součástí tohoto zákona byly také změny v ustanoveních týkajících se kontrolního hlášení. A právě tyto změny si v článku vysvětlíme.

Kontrolní hlášení bylo zavedeno z důvodu křížové kontroly údajů uvedených v daňovém přiznání, přičemž cílem zavedení tohoto nástroje bylo omezení daňových úniků. Problematiku kontrolního hlášení upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“) zjm. v §101c - §101k ZDPH.

Novelou došlo k úpravám následujících paragrafů týkajících se kontrolního hlášení:

  • §101g - Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením
  • § 101h - Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením
  • § 101j - Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení

§101g - Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy.

(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy; i pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c nevznikla, sdělí tuto skutečnost v této lhůtě správci daně prostřednictvím kontrolního hlášení.

Toto ustanovení má za následek pouze stanovit konkrétní formu reakce plátce v případě, kdy povinnost podat kontrolní hlášení (viz §101c ZDPH) nevznikla. Už nějakou dobu se využívá možnosti reakce na výzvu pomocí elektronického formuláře kontrolního hlášení, ale do novely bylo plátcům daně umožněno reagovat na výzvu správce daně i vlastní písemností. Tato možnost se novelou uzavřela a pokud vás správce daně vyzve k podání kontrolního hlášení (dále „KH“), přičemž vy povinnost podat KH nemáte, budete reagovat pomocí rychlé odpovědi na výzvu přes formulář KH.

(3) Plátce je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2 nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 se nepoužije.

(3) Plátce je povinen do 17 dnů ode dne dodání výzvy podle odstavce 2 do datové schránky nebo do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2, není-li doručováno do datové schránky, nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 se nepoužije.

 

Tento odstavec upravuje postup při odpovědi na výzvu správce daně zpochybňující podané KH (jeho správnost či úplnost), kdy správce daně vyzývá plátce, aby údaje v KH uvedené změnil, doplnil nebo potvrdil. Dříve tak musel plátce učinit do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy, tedy od doby, kdy výzvu plátce „otevřel“, ať už v listinné podobě nebo v datové schránce. Novelou se prodlužuje doba na reakci na 17 kalendářních dnů v případě dodání výzvy do datové schránky, tedy už není zohledňováno, kdy plátce v datové schránce otevře výzvu správce daně, ale kdy mu byla doručena do datové schránky. Pokud není doručováno do datové schránky, zůstává termín na reakci na výzvu 5 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy (tedy převzetí obálky). Podle aktuálního stavu datovou schránku nemusí mít pouze osoby neusazené v tuzemsku (viz § 4 odst. 1, písm. l) ZDPH), takže pouze těchto osob se týká termín 5 pracovních dnů, pro všechny ostatní subjekty platí termín pro reakci na výzvu 17 kalendářních dnů. Zkusíme si rozdíl mezi původním (do 31. 12. 2022) a aktuálním stavem (od 1. 1. 2023) vysvětlit na příkladu. V příkladu jsem pro předešlý stav použila situaci, kdy bude výzva doručena fikcí (plátce neotevře datovou schránku), protože z tohoto příkladu je patrné, jak se mohla dříve nejvíce prodloužit lhůta pro reakci na výzvu správce daně (pokud by plátce otevřel v den dodání výzvy do datové schránky, byla by výzva doručena tímto dnem – v pátek 13. 1. a max. lhůta pro reakci by byla 20. 1., tedy po 5 pracovních dnech).

Je třeba si ovšem uvědomit, že podle aktuálního znění zákona (tj. 17 kalendářních dnů od dodání výzvy do datové schránky) se postupuje pouze u výzev vydaných od 1. 1. 2023. Pro výzvy vydané do 31. 12. 2022 se postupuje podle původního znění ZDPH (tj. 5 pracovních dní od doručení výzvy bez ohledu na způsob doručení).

 

§ 101h - Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením

(1) Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši

a) 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,

b) 10000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,

b) 10000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván; to neplatí, pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c nevznikla,

c) 30000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

d) 50000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

(2) Výše pokuty podle odstavce 1 písm. b) až d) je poloviční, pokud je

a) plátce fyzickou osobou,

b) ke dni, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu, zdaňovacím obdobím plátce kalendářní čtvrtletí, nebo

c) plátce společností s ručením omezeným, která má jednoho společníka, přičemž tento společník je fyzickou osobou; pro účely posouzení splnění těchto podmínek je rozhodným dnem

1. první den kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu, nebo

2. den vzniku této společnosti, pokud tato skutečnost nastane po rozhodném dni podle bodu 1.

(3) (2) Správce daně uloží pokutu do 50000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

(4) (3) Správce daně uloží plátci, který nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daně z přidané hodnoty, pokutu do 500000 Kč.

(5) (4) O povinnosti platit pokutu podle odstavce 1 rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní.

(5) Pokuta podle odstavců 1 až 3 je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o pokutě.

(6) Pokuta podle odstavců 1, 3 a 4 je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o pokutě.

(6) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 2 a 3 dbá správce daně, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daně z přidané hodnoty. Při tom přihlédne zejména k míře součinnosti ze strany plátce.

(7) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 3 a 4 dbá správce daně, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daně z přidané hodnoty. Při tom přihlédne zejména k míře součinnosti ze strany plátce.

 

V § 101h ZDPH jsou řešeny sankce uložené v souvislosti s nepodáním KH. Novela vyloučila možnost uložení pokuty v situaci, kdy plátce neměl povinnost podat KH a reaguje v tomto smyslu na výzvu správce daně (viz §101h, odst. 1, písm. b) ZDPH). Nový odstavec 2 definuje případy, kdy je výše pokuty v poloviční výši. Osoby, kterým je uložena poloviční pokuta v případě porušení povinností souvisejících s KH jsou fyzické osoby, čtvrtletní plátci (ke dni vzniku povinnosti hradit pokutu) a společnosti s ručením omezením, které mají 1 společníka, který je fyzickou osobou a jsou definovány v tomto případě rozhodné dny pro splnění této podmínky. Ostatní změny jsou vyvolány vložením odstavce 2.

 

§ 101j - Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.

Povinnost uhradit pokutu nevzniká, pokud v daném kalendářním roce došlo u plátce při podání kontrolního hlášení poprvé k prodlení podle § 101h odst. 1 písm. a) nebo poprvé k prodlení podle § 101h odst. 1 písm. b).

Pokud v rámci kalendářního roku plátce podá pozdě KH pouze jednou, nebude mu vyměřena pokuta ve výši 1000 Kč. V rámci novely zákona se toto pravidlo rozšířilo také na pokutu podle § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH, tedy na pokutu ve výši 10000Kč.

 

Zdroje:

[1] zákon č. 366/2022 Sb.

[2] Informace ke změnám zákona o DPH s účinností od 1.1.2023 – oblast kontrolního hlášení DPH | 2023 | Aktuality | Kontrolní hlášení DPH | Daň z přidané hodnoty | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

[3] Pokyny_KH_k_1_1_2023_final.pdf (financnisprava.cz)