Konsolidace u ÚSC – na úrovni účetní jednotky

9 min

Martina Krylová, Bc.

16. 5. 2023

Podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, konkrétně přílohy 6 upravující rozsah a způsob sestavení výkazu FIN 2-12 M, se provádí konsolidace peněžních operací:

„a) na úrovni vykazující jednotky, kterou se rozumí kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, městská část hlavního města Prahy a hlavní město Praha bez hospodaření městských částí hlavního města Prahy; na této úrovni se konsolidace provádí i v případě statutárních měst a hlavního města Prahy za město jako celek,

b) na úrovni okresu, kraje a státu celkem, která je obsažena v příslušném sumáři finančního výkazu pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a je provedena zpracovateli sumářů finančních výkazů; pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků konsolidace příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 a 4424 (tj. ZJ 024 až 029, 035 a 036) a financování.“

My se v tomto článku zaměříme na konsolidaci na úrovni vykazující jednotky.

Jedná se v podstatě o převody peněžních prostředků mezi účty uvnitř účetní jednotky (představme si třeba převod mezi základními běžnými účty nebo převod mezi základním běžným účtem a sociálním fondem) i o převody mezi základním běžným účtem a oddělenou pokladnou, přičemž konsolidace na úrovni vykazující jednotky vlastně očišťuje příjmy a výdaje právě o tyto převody.

Ve výkazu FIN 2-12 M se konsolidace objevuje v části IV. – Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace. Součet níže vyjmenovaných konsolidačních položek na straně příjmů se v této části výkazu rovná součtu vyjmenovaných konsolidačních položek na straně výdajů.

Konsolidační položky na straně příjmů jsou položky seskupení 413 – Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti a seskupení 425 – Investiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti (třídí se odvětvově – vždy paragraf 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně), konkrétně potom:

 • 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů jiných než organizačních složek státu

„Přijaté převody z vlastních fondů zřizovaných podle § 5 zákona 250/2000 sb. (rezerv a rozvoje apod.).“

 • 4134 – Převody z rozpočtových účtů

„Na tuto položku se zařazují příjmy mimorozpočtových peněžních fondů a bankovních účtů podléhajících rozpočtové skladbě z rozpočtu téže organizace (z účtu státního rozpočtu organizační složky státu, z rozpočtu státního fondu nebo z rozpočtu obce, kraje nebo dobrovolného svazku obcí), patří na ni i převody mezi základními běžnými účty obce. Na položku 4134 nepatří příjem bankovního účtu rozpočtu z peněžních prostředků oddělené pokladny tvořících součást rozpočtu obce, kraje nebo dobrovolného svazku obcí, takový příjem patří na položku 4138.“

 • 4137 – Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi

„Na tuto položku zařazují městské obvody a městské části statutárních měst [§ 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů], které nemají právní subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), peněžní prostředky převedené na jejich bankovní účty z bankovních účtů statutárních měst, kterých jsou součástí, jakožto neinvestiční dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které statutární města dostávají na své bankovní účty z bankovních účtů svých městských obvodů nebo městských částí, jestliže se takové převody povahy neinvestičních transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i neinvestiční převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).“

 • 4138 – Převody z vlastní pokladny

„(1) Tuto položku používají obce, kraje a dobrovolné svazky obcí, které se rozhodly pokladnu

používat v režimu oddělených pokladen, v němž se proti rozpočtu nevyúčtovává, a to ani k výkazovým dnům ani na konci roku, může fungovat jako samostatný peněžní fond napojený na rozpočet jen finančními vztahy, kterými jsou převody do něj (položka 4138) a z něj (položka 5348), její příjmy a výdaje se prvotně nezahrnují mezi příjmy a výdaje rozpočtu, ale jsou od nich odděleny, označují se jednotkami třídění rozpočtové skladby při svém zaúčtování na účet pokladny a s příjmy a výdaji bankovního účtu rozpočtu se ve výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sčítají (dále jen „režim oddělených pokladen“). Organizace může pokladnu v režimu oddělených pokladen začít používat vždy jen od začátku roku a skončit s jeho používáním vždy jen s koncem roku. Převody z této pokladny na bankovní účet organizace se zařazují vždy jen na položku 4138 a převody z bankovního účtu do ní na položku 5348. Při účtování těchto příjmů a výdajů bankovního účtu se nepoužívají položky vyjadřující příjmy, které byly do pokladny inkasovány, ani položky vyjadřující výdaje, které z ní byly hrazeny (používají se při účtování o účtu 261 – Pokladna), ani položka 5182.

(2) Položka 4138 vyjadřuje, že převod se uskutečnil z oddělené pokladny a je to převod uvnitř

rozpočtu obce, kraje nebo dobrovolného svazku obcí. Zařazují se na ni částky přijaté na bankovní účet rozpočtu z peněžních prostředků z oddělené pokladny tvořících v ní součást peněžních prostředků rozpočtu (výdaj z ní na tento převod se zařazuje na položku 5345) a částky přijaté mezi peněžní prostředky rozpočtu v oddělené pokladně z peněžních prostředků rozpočtu v jiné oddělené pokladně (výdaj z ní na tento převod se zařazuje na položku 5348).“

 • 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů

„Zahrnuje např. i převody z účtů sociálních fondů, účelových fondů nemajících charakter všeobecných rezerv apod.“

 • 4251 – Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi

„Na tuto položku zařazují městské obvody a městské části statutárních měst [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů], které nemají právní subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), peněžní prostředky převedené na jejich bankovní účty z bankovních účtů statutárních měst, kterých jsou součástí, jakožto investiční dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které statutární města dostávají na své bankovní účty z bankovních účtů svých městských obvodů nebo městských částí, jestliže se takové převody povahy investičních transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i investiční převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).“

 

Konsolidační položky na straně výdajů jsou položky seskupení 534 – Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti a seskupení 636 – Investiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti (třídí se odvětvově – vždy paragraf 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně), konkrétně potom:

 • 5342 – Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů
 • 5344 – Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů
 • 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům

„(1) Na tuto položku se zařazují výdaje mimorozpočtových peněžních fondů a bankovních účtů podléhajících rozpočtové skladbě představující převody do rozpočtu téže organizace (na účet státního rozpočtu organizační složky státu, do rozpočtu státního fondu nebo do rozpočtu obce, kraje nebo dobrovolného svazku obcí), patří na ni i převody mezi základními běžnými účty obce.

(2) Na položku 5345 nepatří výdaj z peněžních prostředků tvořících součást rozpočtu obce, kraje nebo dobrovolného svazku obcí na bankovním účtu na převod do oddělené pokladny, takový výdaj patří na položku 5348.“

 • 5347 – Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje

„Na tuto položku zařazují statutární města [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů] peněžní prostředky, které převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty svých městských obvodů nebo městských částí, které nemají právní subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), jakožto neinvestiční dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které tyto městské obvody a městské části převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty statutárních měst, kterých jsou součástí, jestliže se takové převody povahy neinvestičních transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i neinvestiční převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).“

 • 5348 – Převody do vlastní pokladny

„(1) Tuto položku používají obce, kraje a dobrovolné svazky obcí, které se rozhodly pokladnu používat v režimu oddělených pokladen.

(2) Položka 5348 vyjadřuje, že převod se uskutečnil do oddělené pokladny a je to převod uvnitř rozpočtu obce, kraje nebo dobrovolného svazku obcí. Zařazují se na ni částky vydané z bankovního účtu rozpočtu do oddělené pokladny mezi peněžní prostředky tvořící součást rozpočtu obce, kraje nebo dobrovolného svazku obcí (příjem oddělené pokladny z tohoto převodu se zařazuje na položku 4134) a částky vydané z peněžních prostředků z oddělené pokladny tvořících v ní součást peněžních prostředků rozpočtu mezi peněžní prostředky tvořící součást rozpočtu jiné oddělené pokladny (její příjem z tohoto převodu se zařazuje na položku 4138).“

 • 5349 – Ostatní převody vlastním fondům

„Na tuto položku se zařazují převody vlastním fondům jiné než ty, které patří na předcházející položky tohoto podseskupení položek, například převody fondu kulturních a sociálních potřeb jiné než převody základního přídělu.“

 • 6363 – Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje

„Na tuto položku zařazují statutární města [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů] peněžní prostředky, které převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty svých městských obvodů nebo městských částí, které nemají právní osobnost (§ 20 odst. 2 téhož zákona), jakožto investiční dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které tyto městské obvody a městské části převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty statutárních měst, kterých jsou součástí, jestliže se takové převody povahy investičních transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i investiční převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).“

(Kurzívou pod položkami jsou uvedeny citace z Pokynu k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.)

 

Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky

 

Běžně se můžeme u ÚSC setkat s převody mezi základními běžnými účty:

SU 231, AU příslušného běžného účtu, ODPA 6330, POL 4134 a 5345

Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky

Na začátku článku jsme si zmínili i převod mezi základním běžným účtem a oddělenou pokladnou. V tomto případě použije účetní jednotka tyto konsolidační položky:

u SU 231 (AU dle ÚJ, ODPA 6330)

 • 4138 – převody z vlastní pokladny (příjem na ZBÚ),
 • 5348 – převody do vlastní pokladny (výběr ze ZBÚ),

a u SU 261 (AU dle ÚJ, ODPA 6330)

 • 4134 – převody z rozpočtových účtů (příjem v pokladně) a 
 • 5345 – převody vlastním rozpočtovým účtům (odvod z pokladny).

 

Zdroje:

Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí

Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

Pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě