Krátké seznámení s výkazem Pomocný analytický přehled

5 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

30. 5. 2023

Výkaz Pomocný analytický přehled, zkráceně PAP, není pro účetní jednotky žádnou novinkou. Tato povinnost vznikla už v roce 2012 a od té doby vybrané účetní jednotky předkládají výkaz do Státní pokladny. Zavedení výkazu PAP vychází z Evropských nařízení a slouží k získávání nestranných, spolehlivých, relevantních a transparentních dat pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Konkrétní výčet jednotek vyplňující výkaz je uveden v § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb.

Od roku 2022 doznal výkaz malého zjednodušení, byla zrušena Část XVII. a Část IX. V souvislosti se snížením administrativní zátěže byly zrušené některé typy změn a dále se ruší detailní členění kulturních předmětů v Části I. Nynější podobu výkazu PAP tvoří celkem 15 částí rozdělených do čtyř úrovní. Z toho plyne, že se jedná o velmi rozsáhlý a rozmanitý výkaz. Závazný vzor výkazu je součástí Přílohy 2a, vyhlášky č.  383/2009 Sb.

1. Úroveň – Výkazy účetních stavů – první úroveň výkazu se skládá se tří částí a obsahuje údaje o vybraných syntetických účtech s jemnějším analytickým členěním. V Části I. je uvedena tabulka s počátečními stavy, s konečnými stavy a obraty na straně MÁ DÁTI/DAL vybraných rozvahových účtů. V některém řádku je obsažen příznak „P10“ nebo příznak „P20“, to znamená, že daný řádek je třeba blíže rozklíčovat v Části X. dle jednotlivých partnerů aktiva/pasiva. Obratové hodnoty na stranách MÁ DÁTI/DAL se potom klíčují v tabulkách druhé úrovně výkazu PAP. Podobný princip jako u rozvahových účtů v části I. platí i u nákladů v Části II. a také u výnosů v Části III. Tady sledujeme nákladové a výnosové účty, opět případném detailnějším analytickém členění, zvlášť za hlavní činnost a zvlášť za hospodářskou činnost.  V některých řádcích je příznak „P11“ nebo „P21“, což značí, že daný řádek je třeba rozklíčovat v Části XI. dle jednotlivých partnerů transakce.

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na rozvahových účtech

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

 

2. Úroveň – Výkazy účetních toků – typů změn – druhá úroveň podává informace o charakteru přírůstků a úbytků v detailním členění vybraných syntetických rozvahových účtů z Části I. výkazu PAP. V této úrovni výkazu jsou sledovány jednotlivé typy přírůstků a úbytků v důsledku různých transakcí, přecenění a ostatních změn. Číselník typů změn je třímístný, přičemž první pozice označuje číslo části výkazu PAP.  Buňky v tabulkách označené příznakem „P12“ se dále sledují dle jednotlivých partnerů transakce v Části XII. Buňky označené příznakem „P13“ se sledují v Části XIII. nejen dle jednotlivých partnerů transakce, ale současně i dle partnerů aktiva/pasiva.

Část IV: DNM a DHM – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů dlouhodobého majetku

Část V: Zásoby – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VI: Pohledávky – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VII: Závazky – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VIII: Ostatní aktiva – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

 

3. Úroveň – Výkazy identifikace partnerů – tabulky výkazu třetí úroveň obsahuje detailní údaje z předchozích částí výkazu v členění podle jednotlivých partnerů aktiva/pasiva nebo jednotlivých partnerů transakce, popř. podle obojího tohoto členění současně.

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva/pasiva – vykazuje se detail podle jednotlivých partnerů aktiva/pasiva z řádků označených symbolem „P10“ nebo „P20“ tabulky Části I.

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce – vykazuje se detail podle jednotlivých partnerů transakce z buněk označených symbolem „P11“ nebo „P21“ tabulek výkazu Části II. a Části III.

Část XII. Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce – vykazuje se detail podle jednotlivých partnerů transakce z řádků označených symbolem „P12“ tabulek výkazu Části IV. až Části VIII.

Část XIII. Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva/pasiva a partnerů transakce – vykazuje se detail podle jednotlivých partnerů transakce a současně i partnerů aktiva/pasiva z buněk označených symbolem „P13“ tabulek výkazu Části VI. VII. a VIII.

 

4. Úroveň – Doplňující informace výkazu – Čtvrtá úroveň obsahuje změny vlastnických podílů majetkových účastí.  Dále obsahuje přehled podrozvahových účtů včetně jejich počátečních a konečných stavů i detail rozpisu dle jednotlivých partnerů. Řádek v Části XV. označený příznakem „P24“ znamená, že je dále členěn v Části XVI. dle partnerů.

Část XIV. Přehled majetkových účastí a jejich změn

Část XV. Přehled podrozvahových účtů

Část XVI. Počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu – vykazuje se detail podle jednotlivých partnerů aktiva/pasiva z řádků označených symbolem „P24“ tabulky Části XV. výkazu

Při vyplňování jednotlivých položek výkazu PAP využívají účetní jednotky údaje z účetnictví. Tím zajistí kvalitní data ve stanovené struktuře a detailu tak, aby z předávaných informací mohli čerpat pracovníci Českého statistického úřadu, ministerstva financí a České národní banky, což jsou hlavní uživatelé, kteří zajišťují vykazovací povinnosti České republiky v oblasti vládní finanční statistiky vůči mezinárodním institucím.