Dopravní prostředek vs. nový dopravní prostředek dle ZDPH

DPH

4 min

Ludmila Matějková, Ing.

20. 6. 2023

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) v § 4 uvádí mezi vymezením základních pojmů také pojmy dopravní prostředek (§ 4 odst. 4 písm. a)) a nový dopravní prostředek (§ 4 odst. 4 písm. b)).

Dopravním prostředkem dle ZDPH je „vozidlo, jiný prostředek nebo zařízení, které jsou určené k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a které jsou obvykle konstruované pro použití k přepravě a mohou k ní být skutečně použity“. Definice dopravního prostředku vychází ze Směrnice č. 2006/112/EC ze dne 28. 11. 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice“) a Prováděcího nařízení Rady č. 282/2011 k Směrnici ze dne 15. března 2011 (dále jen „Nařízení“). Dle článku 38 Nařízení pojem dopravní prostředky zahrnuje motorová i nemotorová vozidla, „jiná zařízení a prostředky konstruované k přepravě osob nebo předmětů z jednoho místa do jiného, které mohou být taženy, vlečeny či tlačeny vozidly a které jsou normálně konstruovány pro použití k přepravě a mohou k ní být skutečně použity“. Dopravním prostředkem dle Nařízení jsou zjm.:

  1. pozemní vozidla jako automobily, motocykly, jízdní kola, tříkolky a obytné přívěsy;
  2. přívěsy a návěsy;
  3. železniční vagony;
  4. lodě;
  5. letadla;
  6. vozidla zvlášť konstruovaná pro přepravu nemocných nebo zraněných osob;
  7. zemědělské traktory a jiná zemědělská vozidla;
  8. mechanicky nebo elektronicky poháněné vozíky pro invalidy

Dopravním prostředkem však dle ZDPH není „vozidlo, které je trvale znehybněno, ani kontejner“.

Zatímco okruh dopravních prostředků dle § 4 odst. 4 písm. a) ZDPH je opravdu široký, u pojmu „nový dopravní prostředek“ je situace odlišná. Dle § 4 odst. 4 písm. b) se novým dopravním prostředkem rozumí:

1. motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6000 km,

2. loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou námořních lodí užívaných k obchodní, průmyslové, rybářské nebo záchranářské činnosti, nebo

3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1550 kg, pokud bylo dodáno do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má nalétáno méně než 40 hodin, s výjimkou letadel využívaných leteckými společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu,

Zaměříme se na motorová pozemní vozidla, protože to bývá nejčastější případ, s kterým se setkáváme. Důležité je, aby byla splněna alespoň jedna podmínka uvedená v příslušném ustanovení. Např. u motorového pozemního vozidla musí být obsah válců více než 48 cm3 nebo výkon větší než 7,2 kW a zároveň splněna opět jedna z podmínek – buď dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má vozidlo najeto méně než 6000 km (shodný postup je u lodí a letadel). Princip plnění podmínek je zobrazen na níže uvedeném obrázku.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, diagram, design

Popis byl vytvořen automaticky

Dále si musíme uvědomit, že se musí jednat o motorové pozemní vozidlo, takže zatímco dopravním prostředkem je např. jízdní kolo, tak nikdy nemůže být novým dopravním prostředkem, protože nesplňuje podmínku motorizace. Na uvedené kolo je pak nahlíženo jako na zboží. A proč je důležité rozlišovat dopravní prostředek a nový dopravní prostředek? Daňový režim u nových dopravních prostředků má svá specifika, která upravuje § 19 ZDPH. Speciálnímu režimu zdanění nových dopravních prostředků se ale budeme věnovat v některém z následujících článků.

Dále je dobré poznamenat, že nový dopravní prostředek nemusí sloužit pouze pro provoz na pozemních komunikacích, tato podmínka není v dotyčném paragrafu ukotvena. Nelze totiž zaměňovat přívlastek „pozemní“, který souvisí se způsobem kontaktu vozidla s povrchem, s termínem „pozemní komunikace“, který definuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v § 2. Takže novým dopravním prostředkem může být i např. terénní čtyřkolka, protože výkon motoru u tohoto druhu motorového vozidla běžně překračuje 7,2 kW a pokud bude splněna také podmínka týkající se lhůty dodání nebo počtu najetých km, jedná se o nový dopravní prostředek, i když není určena k provozu na pozemních komunikacích.

V závěru článku ještě pro úplnost upřesníme, co chápat pod termínem „den prvního uvedení do provozu“. Den prvního uvedení do provozu nových dopravních prostředků upravuje § 19 odst. 2 ZDPH, jehož znění je pro přehlednost upraveno do následující tabulky.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, displej

Popis byl vytvořen automaticky

 

Zdroje: