Formy vlastnictví majetku příspěvkových organizací

3 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

4. 7. 2023

Právní úprava v majetkové oblasti příspěvkových organizací není vůbec jednoduchá. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem vícero kategorií. Dle zákona č. 250/2000 Sb. s majetkem svěřeným, který je předán do správy od zřizovatele. Nebo s majetkem vlastním, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví. Další kategorií je výpůjčka majetku dle občanského zákoníku nebo užívání majetku na základě nájemní smlouvy. Při nabývání majetku je příspěvková organizace omezena na majetkových právech. Podléhá vůli svého zřizovatele, který jí musí nejdříve odsouhlasit pořízení a prodej majetku i jakékoli jiné nakládání s majetkem. Příspěvková organizace může nakládat s majetkem pouze způsobem, který jí zřizovatel dovolí.

 

Svěřený majetek

Dle § 27 zákona 250/2000 Sb. je jednou z povinných náležitostí zřizovací smlouvy vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Zahrnuje také vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel k němuž byla zřízena. Pokud není ve zřizovací listině stanoveno jinak, tak i další pořizovaný majetek příspěvkovou organizací je nabýván do vlastnictví zřizovatele.

Svěřený majetek vede příspěvková organizace na svých majetkových účtech a odpisuje je v souladu se zákonem o účetnictví (§ 28 odst. 1) dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Zřizovatel vede majetek předaný příspěvkové organizaci k hospodaření na podrozvahovém účtu 909 - Ostatní majetek, v souladu s náplní účtu.

 

Vlastní majetek

Dále je zákonem č. 250/2000 Sb. ustanovení § 27 odst. 7 upraveno nabytí přímo do vlastnictví příspěvkové organizace majetku potřebného výkonu její činnosti, pro kterou byla zřízena. Příspěvková organizace může nabýt

  • majetek bezúplatným převodem od svého zřizovatele
  • darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
  • děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout
  • jiným způsobem na základě zřizovatele

Příspěvková organizace je vlastníkem majetku, proto o něm také účtuje. Zřizovatel, v případě bezúplatného převodu, vyřadí majetek ze své evidence a dále o něm neúčtuje.

Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně a bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.

 

Zapůjčený majetek od zřizovatele

Na základě smlouvy o výpůjčce dle § 2193 OZ zřizovatel jako půjčitel přenechává majetek příspěvkové organizaci jako vypůjčiteli do bezplatného a dočasného užívání.  Příspěvková organizace zapůjčený majetek nevlastní, neúčtuje o něm na majetkových účtech a ani ho neopisuje. O majetku účtuje pouze obec jako zřizovatel na rozvahových účtech. Přenechání veškerého majetku do výpůjčky neodpovídá znění zákona č. 250/2000 Sb. Dle výkladu MF by se v případě uzavíraní smluv o výpůjčce mezi zřizovatelem a jeho příspěvkovou organizací mělo jednat pouze o dočasné řešení, a to v případech, kdy PO nemůže užívat svěřený majetek.

 

Pronajatý majetek od zřizovatele.

Na základě nájemní smlouvy obec jako zřizovatel přenechává příspěvkové organizaci majetek k dočasnému užívání za úplatu. Placené nájemné je nákladem příspěvkové organizace. Majetek zůstává stále ve vlastnictví zřizovatele, který o něm účtuje na majetkových účtech. Příspěvková organizace o najatém majetku neúčtuje a ani jej neodpisuje. Nájemní smlouva si vymezuje bližší specifikace a uzavírá se podle OZ § 2201 a další. Ze strany zřizovatele však samotný záměr uzavření nájemní smlouvy podléhá zveřejnění dle § 39 zákona o obcích č. 128/2000. Místo smluv o nájmu majetku by zřizovatel měl upřednostňovat svěření majetku do správy příspěvkové organizace.

 

Shrnutí účetního zachycení majetku u zřizovatele i příspěvkové organizace

 

Účetní zachycení majetku

Svěřený majetek

Zřizovatel na podrozvaze (účet 909)

PO v rozvaze

Vlastní majetek

Zřizovatel neúčtuje

jen PO v rozvaze

Zapůjčený majetek

Zřizovatel v rozvaze

PO neúčtuje

Pronajatý majetek

Zřizovatel v rozvaze

PO neúčtuje