Uplatnění odpočtu DPH při registraci

DPH

3 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

22. 8. 2023

Pokud se osoba povinná k dani stane nově plátcem daně z přidané hodnoty je oprávněna podle § 79 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) využít možnosti uplatnit DPH u přijatého zdanitelného plnění pořízeného ještě před datem registrace. Může tak učinit pouze v prvním podávaném daňovém přiznání na řádku 45 ve výši DPH, přičemž základ daně se do daňového přiznání neuvádí. Pokud by plátce uplatňoval odpočet za období před registrací později, učiní tak prostřednictvím dodatečného daňového přiznáníobdobí prvního podaného daňového přiznání. 

 

Základní podmínkou pro uplatnění odpočtu je, že toto plnění musí být k datu registrace součástí obchodního majetku. Může se tedy jednat o zboží i službu, které se stalo součástí obchodního majetku před registrací.  Další podmínkou je pořízení přijatého zdanitelného plnění v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se osoba stala plátcem. Nárok na odpočet se provádí standardním způsobem v rozsahu a za podmínek uvedených v ustanovení § 72 až 78d ZDPH na základě daňového dokladu od jiného plátce DPH.  

 

Uvedení příkladů, kdy se buď zboží v příkladu 1, nebo služba v příkladu 2 může stát součástí obchodního majetku. 

1. Organizace si před registrací k DPH nakoupí nová okna za účelem opravy objektu, který je součástí obchodního majetku. K datu registrace je objekt už opravený a nakoupená okna jsou součástí obchodního majetku. 

2. Organizaci si před registrací k DPH objedná službu od firmy, která provede výměnu oken na objektu, který je součástí obchodního majetku. 

 

Novela DPH platná od 1. 4. 2019 umožňuje prvoplátcům uplatnit nárok na odpočet daně také u dlouhodobého majetku pořizovaného v období 5 let (přesněji 60 kalendářních měsíců) přede dnem, kdy se osoba povinná stala plátcem. Podmínkou je uvedení tohoto majetku do stavu způsobilého k užívání v období 12 měsíců před registrací. 

 

Pro výpočet částky nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije ustanovení § 78d odst. 2 ZDPH, to znamená, že se v těchto případech při výpočtu odpočtu vezme v úvahu pětiletá, popřípadě desetiletá lhůta pro úpravu (snížení) odpočtu daně u dlouhodobého majetku.  

Způsob odpočtu daně u dlouhodobého majetku je vhodné si ukázat na příkladu. 

 

Organizace, která se stala plátcem DPH od 1. 7. 2021, má v plátnu si uplatnit DPH zpětně od registrace za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se stala plátcem. Dne 1. 8 .2020 zakoupila zahradní traktor v pořizovací ceně 242 000 Kč. Pořízený majetek splňuje podmínku uvedení do stavu způsobilého k používání v období 12 měsíců před registrací. Tedy při prvním daňovém přiznání si může uplatnit nárok na odpočet DPH, avšak je nutné ho snížit na 4/5 v souladu s § 78d odst. 2. Pokud organizace v držení daňový doklad na zahradní traktor za 200 000 Kč a DPH 42 000 Kč, uplatní si částku ve výši 42 000 * 4/5 = 33 600 Kč. 

 

Podle § 79 odstavce 3 ZDPH má osoba povinná k dani, která se stala plátcem také nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění, které není ke dni registrace součástí jejího obchodního majetku, ale pořídila jej v období 6 měsíců před datem registrace a toto plnění přijala a použila k vývozu zboží, který je osvobozen od daně podle § 66 ZDPH.  Pravděpodobnost použití tohoto způsobu odpočtu při registraci je však velmi malá.