Účetní věta ÚSC z pohledu rozpočtové skladby

5 min

Martina Krylová, Bc.

12. 9. 2023

Finanční hospodaření ÚSC se podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu. Tento zákon je prováděcím předpisem k vyhlášce č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (dále jen „vyhláška“). Zmocnění k vydání vyhlášky pak najdeme v paragrafu 2, odst. 3 zákona:

V rozpočtu územního samosprávného celku a v rozpočtu svazku obcí se uplatňuje jednotné třídění příjmů, výdajů a financujících položek rozpočtu (dále jen „rozpočtová skladba“). Rozpočtová skladba určuje hlediska, podle kterých se tyto příjmy, výdaje a financující položky třídí, a stanoví jednotky třídění u těchto hledisek. Rozpočtovou skladbu stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.“

Podle vyhlášky rozpočtová skladba třídí příjmy, výdaje a financující položky do jednotek třídění příjmů a výdajů. Těmito jednotkami jsou ÚSC povinny označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje.

 

Rozpočtovou skladbou se třídí pohyby pouze na vybraných syntetických účtech, a to:

 • 231 – Základní běžný účet územních samosprávných celků,
 • 236 – Běžné účty fondů územních samosprávných celků,
 • 261 – Pokladna (na tomto účtu se sleduje rozpočtová skladba v případě, kdy ÚSC vede tzv. oddělenou pokladnu, možnost vést na tomto účtu rozpočtovou skladbu mají účetní jednotky od 1. ledna roku 2016),
 • 281 – Krátkodobé úvěry,
 • 451 – Dlouhodobé úvěry.

Analytický účet volí účetní jednotka dle svých potřeb, ale je potřeba upozornit na naši metodiku, kde jsou pro některé SU vyjmenované závazné analytiky.

U ÚSC obsahuje rozpočtová skladba tato třídění:

Odvětvové třídění upravuje § 11-12 a příloha č. 3 vyhlášky, náplně některých paragrafů jsou v Pokynu k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (dále jen „pokyn“). V účetní větě je obsaženo ve slově ODPA, kde se uvádí čtyřmístné číslo paragrafu, což je nejnižší jednotka odvětvového třídění. Rozpočtové paragrafy se seskupují do pododdílů, ty do oddílů a ty do rozpočtových skupin. Rozpočtová skladba určuje 6 skupin:

 • skupina 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství,
 • skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství,
 • skupina 3 – Služby pro fyzické osoby,
 • skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti,
 • skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana,
 • skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby.

Odvětvovým tříděním se třídí všechny výdaje, u příjmů pouze nedaňové příjmy (třída 2 druhového třídění RS, s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků – seskupení položek 24), kapitálové příjmy (třída 3 druhového třídění RS) a příjmy z převodů z vlastních fondů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí (třída 4 druhového třídění, a z ní pouze podseskupení položek 413 – Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti, 414 – Převody z vlastních fondů přes rok a 425 – Investiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti).

Druhové třídění upravuje § 4-10 a příloha č. 2 vyhlášky, náplně jednotlivých položek jsou v pokynu. Jedná se o třídění příjmů a výdajů podle příjmových druhů (např. právní důvod platby, druh přijímané podpory) a výdajových druhů (např. druh pořizovaných věcí, služeb, druh poskytované podpory). V účetní větě je obsaženo ve slově POL, kde se uvádí čtyřmístné číslo položky, což je nejnižší jednotka druhového třídění. Rozpočtové položky se seskupují do podseskupení položek, ta do seskupení a ta do rozpočtových tříd. Rozpočtová skladba určuje 8 tříd:

příjmy

 • třída 1 – Daňové příjmy,
 • třída 2 – Nedaňové příjmy,                                        
 • třída 3 – Kapitálové příjmy,                                                                       
 • třída 4 – Přijaté transfery,

výdaje

 • třída 5 – Běžné výdaje,
 • třída 6 – Kapitálové výdaje,

financující položky

 • třída 8 – Financování.   

Prostorové třídění upravuje § 17-18 a příloha č. 6 vyhlášky. Třídí příjmy (ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje, kterými se spolufinancují programy a projekty spolufinancované z rozpočtu EU a jiné akce spolufinancované ze zahraničních zdrojů) a výdaje (ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování) z hlediska jejich prostorového původu (zdroje), a to na prostorové jednotky. Ty definuje rozpočtová skladba dvě:

 • Prostorová jednotka 1 – Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů,
 • Prostorová jednotka 5 – Příjmy ze zahraničních zdrojů a výdaje jimi kryté.

Prostorová jednotka se v účetní větě našeho programu uvádí ve slově UZ.

Nástrojové třídění upravuje § 19-20 vyhlášky. Třídí příjmy a výdaje z hlediska původu zdrojů těchto příjmů a výdajů. Číselník nástrojů je uveřejněn na internetových stránkách ministerstva (odkaz uvedený na konci článku). Nástroj se v účetní větě našeho programu uvádí ve slově UZ.

Transferové třídění upravuje § 29 vyhlášky. Transferovým tříděním se třídí příjmy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů a výdaje, které jsou těmito transfery kryté, a to podle toho, z které kapitoly státního rozpočtu nebo z kterého státního fondu se transfer poskytuje anebo zda se poskytuje z Národního fondu. Číselník účelových znaků je uveřejněn na internetových stránkách ministerstva (odkaz uvedený na konci článku). Účelový znak se v účetní větě našeho programu uvádí ve slově UZ.

Konsolidační třídění upravuje § 13-14 a příloha č. 4 vyhlášky. Používá se pro převod příjmů nebo výdajů uvnitř soustavy rozpočtů. V případě, že dochází k převodům mezi rozpočty přes hranice okresů či krajů (například transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje nebo transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje, stejně tak jako transfery poskytnuté, půjčené prostředky nebo splátky půjčených prostředků – opět přes hranice okresů či krajů), třídí se příjmy a výdaje na záznamové jednotky a ty se uvádí v účetní větě ve slově ZJ.

 

Grafické znázornění použití rozpočtové skladby v účetní větě je uvedeno na následujícím obrázku.

Obsah obrázku snímek obrazovky, text, kruh, diagram

Popis byl vytvořen automaticky

 

Zdroje:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

Pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

Správa číselníků:  https://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku