Přijatá záloha z EU

DPH

3 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

2. 10. 2023

Přijetí zálohy při dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě

Dle § 64 je dodání zboží do jiného členského státu osvobozeno od daně. A dle § 63 odst. 2 vzniká u těchto plnění povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (§ 22). Proto pokud přijme plátce od zákazníka zálohu, nevystavuje na tuto zálohu daňový doklad a neuvádí ji do daňového přiznání. Vznik povinnosti přiznat plnění se váže na den uskutečnění dodání zboží s konečnou fakturou.

Přiznání DPH (viz příklad z metodiky Gordic pro DPH pro jednotlivé řádky daňového přiznání):

  • Přijetí zálohy se v přiznání neuvádí.
  • Řádek 20 – Hodnota při plnění dodání zboží. Hodnota z řádku se uvede i v souhrnném hlášení s kódem 0 nebo 1 v členění dle jednotlivých odběratelů.

 

Přijetí zálohy při dodání zboží do jiného členského státu osobě, která není registrovaná k dani v jiném členském státě.

V tomto případě nejsou splněny podmínky § 64 a dodávka zboží není osvobozena od daně. Plátce odvede daň z přijaté zálohy. Postup je obdobný jako při prodejích v rámci ČR. Akorát po překročení celkového obratu za prodej zboží, je nutná registrace v EU.

Přiznání DPH (viz příklad z metodiky Gordic pro DPH pro jednotlivé řádky daňového přiznání):

  • V daňovém přiznání se uvede na řádku 1 nebo 2 dle sazby daně.

 

Přijetí zálohy při poskytnutí služby do jiného členského státu osobě povinné k dani

Pokud plátce poskytne službu osobě povinné k dani (podnikatel – plátce i neplátce) s místem plnění v jiném členském státě (§ 9 odst. 1 ZDPH), vzniká mu povinnost přiznat plnění dle §24a ke dni uskutečnění plnění nebo z přijaté částky ke dni přijetí úplaty, pokud byla přijata před uskutečněním. Za předpokladu, že zdanitelné plnění je ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.

Na daňový doklad se uvádí sdělení „daň odvede zákazník“ dle § 29 odst. 2 písm. c).

Přiznání DPH (viz příklad z metodiky DPH):

  • Řádek 21 – poskytnutá služba povinné osobě registrované k dani v jiném členském státě. Hodnota z řádku se uvede i v souhrnném hlášení s kódem 3 v členění dle jednotlivých odběratelů.
  • Řádek 26 – poskytnutá služba povinné osobě neregistrované k dani v jiném členském státě. Hodnota z řádku se neuvádí v souhrnném hlášení.

 

Přijetí zálohy při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani

Místem plnění při poskytování služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo provozovnu. Na osoby nepovinné k dani není možné přenést povinnost přiznat daň, proto v tomto případě splní daňovou povinnost poskytovatel. Je-li u poskytnuté služby místo plnění v tuzemsku, chová se poskytnutá služba stejným způsobem, jako jakákoliv jiná běžná tuzemská služba, včetně přijaté úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění.

Například pokud tuzemský plátce poskytne službu osobě nepovinné k dani s trvalým pobytem v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, je místo plnění v ČR (§ 9 odst. 2 ZDPH).

 V daňovém přiznání se uvede na řádku 1 nebo 2 dle sazby daně.